BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstanbul’a minibüslerle kurbanlık GETİRİLDİ

İstanbul’a minibüslerle kurbanlık GETİRİLDİ

Pa­zar­lık­lar es­na­sın­da ko­yun­la­rın mi­ni­büs­ten at­la­ma­sı sa­tı­cı­ya zor an­lar ya­şat­tı.> İSTANBUL (İHA) ­Kur­ban Bay­ra­mı bit­me­den ön­ce kur­ban­lık­la­rın ta­ma­mı­nı sa­tan hay­van tüc­car­la­rı, ta­le­bin faz­la ol­ma­sı se­be­biy­le ye­ni­den İs­tan­bul’un yo­lu­nu tut­tu. Ak­sa­ray i­lin­den mi­ni­bü­se yük­le­di­ği kur­ban­lık ko­yun­la­rı İs­tan­bul’a ge­ti­ren Ah­met Gü­ler i­sim­li kur­ban sa­tı­cı­sı, ko­yun­la­rı Do­lap­de­re’de mi­ni­büs­te ser­gi­le­ye­rek sa­tı­şa sun­du. Fi­yat­la­rın bay­ra­mın son gü­nün­de düş­me­si­ni bek­le­yen va­tan­daş­lar i­se ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­dı. Kur­ban sa­tı­cı­sı Ah­met Gü­ler, ta­le­bin faz­la ol­ma­sı se­be­biy­le İs­tan­bul’a gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Ba­zı va­tan­daş­lar fi­ya­tı faz­la, ba­zı­la­rı i­se ko­yun­la­rı kü­çük bul­du” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT