BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AB’ye oto­mo­tiv ih­ra­ca­tı, ya­rı ya­rı­ya düş­tü

AB’ye oto­mo­tiv ih­ra­ca­tı, ya­rı ya­rı­ya düş­tü

Oto­mo­tiv ih­ra­ca­tı­nın yak­la­şık yüz­de 70’inin ya­pıl­dı­ğı Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) üye­si 26 ül­ke­ye ya­pı­lan ih­ra­cat, ka­sım ayın­da, ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 48 ora­nın­da ge­ri­le­di.Oto­mo­tiv ih­ra­ca­tı­nın yak­la­şık yüz­de 70’inin ya­pıl­dı­ğı Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) üye­si 26 ül­ke­ye ya­pı­lan ih­ra­cat, ka­sım ayın­da, ön­ce­ki yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 48 ora­nın­da ge­ri­le­di. Ge­çen ay sa­de­ce Bel­çi­ka, Lük­sem­burg ve Mal­ta’ya ya­pı­lan ih­ra­cat yük­se­lir­ken, ge­ri­ye ka­lan 23 ül­ke­de yüz­de 15.2 ile yüz­de 88.8 ara­sın­da de­ği­şen oran­lar­da ge­ri­le­me göz­len­di. Ocak ayın­da yüz­de 78.98’lik re­kor ar­tış ve 2 mil­yar 14 mil­yon do­lar­lık ih­ra­cat­la yı­la baş­la­yan sek­tör, tem­muz ayı­na ka­dar is­tik­rar­lı ar­tış ger­çek­leş­tir­di. Ey­lül ayın­da ya­vaş­la­ma, ekim ayın­da ise ilk de­fa ön­ce­ki yı­la gö­re dü­şüş ger­çek­leş­ti. Ka­sım ayın­da ise ek­si­ye gi­diş­te iv­me hız­lan­dı ve yüz­de 40.4’lük dü­şüş ger­çek­leş­ti. Av­ru­pa’da­ki dü­şüş ise yüz­de 48’i bul­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT