BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Garanti’nin es­nek kartı F­le­xi’ye ö­dül

Garanti’nin es­nek kartı F­le­xi’ye ö­dül

13. Se­sa­me Ö­dül­le­ri kap­sa­mın­da F­le­xi Card, “Müş­te­ri Sa­da­ka­ti P­rog­ram­la­rı” a­ra­sın­da “En İ­yi K­re­di Kartı” se­çil­diGa­ran­ti Ban­ka­sı’nın dün­ya­da ilk ola­rak ge­liş­ti­ri­len tü­ke­ti­ci­le­rin ken­di­le­ri­nin oluş­tur­du­ğu Fle­xi Card, sek­tö­rün seç­kin ulus­la­ra­ra­sı ödül­le­rin­den bi­ri olan “Se­sa­me Kart Ödül­le­ri” kap­sa­mın­da, “Müş­te­ri Sa­da­ka­ti Prog­ram­la­rı” ara­sın­da “En İyi Kre­di Kar­tı” ödü­lü­ne (Best Cus­to­mer Lo­yalty) la­yık gö­rül­dü. Ga­ran­ti Öde­me Sis­tem­le­ri Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Sez­gin, ödül­le il­gi­li de­ğer­len­dir­me­sinde şun­la­rı kay­det­ti: “Fle­xi Card, ka­za­nı­la­cak bo­nus­tan kart gör­se­li­ne, yıl­lık kart üc­re­tin­den kam­pan­ya­sı­na ka­dar, tüm özel­lik­le­ri­nin kart sa­hi­bi ta­ra­fın­dan be­lir­len­me­si­ne im­kan ta­nı­yan dün­ya­nın en es­nek kre­di kar­tı. Bu se­bep­le, kı­sa sü­re­de kart sa­hip­le­ri­nin mem­nu­ni­ye­ti­ni ka­za­na­rak bu­gün 450 bin kart sa­yı­sı­na ulaş­tı. Ga­ran­ti Ban­ka­sı’nın sa­da­kat prog­ram­la­rın­da Bo­nus Card ile el­de et­ti­ği ba­şa­rı­yı sa­de­ce Tür­ki­ye’de de­ğil dün­ya­da ilk ve ön­cü olan Fle­xi Card ile de­vam et­tir­mek­ten do­la­yı çok mut­lu­yuz.” Fran­sa’da, Car­tes & Iden­ti­fi­ca­ti­on Fua­rın­da, her yıl ve­ri­len Se­sa­me Kart Ödül­le­ri­nin bu yıl 13’ün­cü­sü dü­zen­len­di
Kapat
KAPAT