BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FRANSIZ PROFESÖR Mevlana’ya kavuştu

FRANSIZ PROFESÖR Mevlana’ya kavuştu

Mev­la­na hay­ra­nı olan ve Müs­lü­man ol­duk­tan son­ra Hav­va adı­nı alan ün­lü Fran­sız ya­zar Pro­fe­sör Eva De Vit­ray Me­ye­ro­vitch’in ce­na­ze­si va­si­ye­ti üze­ri­ne def­ne­dil­mek üze­re uçak­la Pa­ris’ten Kon­ya’ya ge­ti­ril­di.VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ E­va De Vit­ray Me­ye­ro­vitch’in ce­na­ze­si­ni ha­va­a­la­nın­da, Doç. Dr. Ab­dul­lah Öz­türk ve Kon­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Kül­tür İş­le­ri Da­i­re­si yet­ki­li­le­ri teslim aldı. Mev­la­na hay­ra­nı olan ve Müs­lü­man ol­duk­tan son­ra Hav­va adı­nı alan ün­lü Fran­sız ya­zar Pro­fe­sör Eva De Vit­ray Me­ye­ro­vitch’in ce­na­ze­si va­si­ye­ti üze­ri­ne def­ne­dil­mek üze­re uçak­la Pa­ris’ten Kon­ya’ya ge­ti­ril­di. Havva, 1998 yı­lın­da Kon­ya’da ka­tıl­dı­ğı bir kon­fe­rans­ta, “Be­ni öl­dük­ten son­ra Mev­la­na’nın göl­ge­si­ne def­ne­din” va­si­ye­tin­de bu­lun­muş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT