BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Maden cihazları için büyük indirim

Maden cihazları için büyük indirim

Dün­ya­nın ön­de ge­len me­tal de­dek­tö­rü üre­ti­ci­le­rin­den Mak­ro Grup, Ma­den Tet­kik ve Ara­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ğü (MTA) ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan “Al­tın Ara­ma Se­fer­ber­li­ği”ni des­tek­le­mek için kam­pan­ya baş­lat­tı.Dün­ya­nın ön­de ge­len me­tal de­dek­tö­rü üre­ti­ci­le­rin­den Mak­ro Grup, Ma­den Tet­kik ve Ara­ma Ge­nel Mü­dür­lü­ğü (MTA) ta­ra­fın­dan baş­la­tı­lan “Al­tın Ara­ma Se­fer­ber­li­ği”ni des­tek­le­mek için kam­pan­ya baş­lat­tı. MTA geç­ti­ği­miz gün­ler­de, “Tür­ki­ye’nin 6 bin 500 ton al­tın re­zer­vi­ var ve bu­nun yüz­de 90’ı da ye­ral­tın­da keş­fe­dil­me­yi bekliyor” şeklindeki açıklama yapmıştı. MTA’nın va­tan­daş­lara, al­tın ara­ma­ çağrısında bulunması üzerine ça­ğın en ge­liş­miş 3D gö­rün­tü­lü de­dek­tör­le­ri­ni üre­ten Mak­ro Grup, sos­yal so­rum­lu­luk bi­lin­ci ile bü­tün ürün­le­rin­de bü­yük in­di­rim­le­re git­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT