BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ki­lo ve dep­res­yo­n birbirini te­tik­li­yor

Ki­lo ve dep­res­yo­n birbirini te­tik­li­yor

“Şiş­ma­nım ama mut­lu­yum”, “Ben böy­le de gü­ze­lim”, “Şiş­man de­ği­lim ba­lık et­li­yim...” Bu cüm­le­ler si­ze ne ka­dar ta­nı­dık ge­li­yor bil­mi­yo­ruz ama ki­lo as­lın­da ka­dın­lar için dep­res­yon sebebi sa­yı­la­cak ka­dar cid­di bir prob­lem.Ki­lo­lu olup da “ben ken­dim­le ba­rı­şı­ğım” di­yen­le­rin ço­ğu­nun ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden Dr. Meh­met Ya­vuz, “As­lın­da ki­lo, baş­lı ba­şı­na yo­ğun bir ank­si­ye­te ne­de­ni­dir” diyor. Ki­lo al­ma­nın dep­res­yo­na sebep ola­bi­le­ce­ği gi­bi dep­res­yon­da ol­ma­nın da ki­lo al­ma­yı be­ra­be­rin­de ge­ti­re­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Dr. Ya­vuz, ki­lo al­ma­nın muh­te­me­len ar­tan stres ve­ya duy­gu­sal bir ak­sak­lık so­nu­cu or­ta­ya çı­ka­ca­ğı­nı be­lir­ti­yor. Ye­mek ye­me­nin bir­çok ka­dın için hem ra­hat­la­ma hem de kız­gın­lık kay­na­ğı ola­bi­le­ce­ği­ni, spor yap­mak­tan ka­çan ve ki­lo al­ma­ya baş­la­yan bir ka­dı­nın mut­la­ka ken­di­ni sor­gu­la­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Dr. Meh­met Ya­vuz, du­ru­mun kı­sa bir sü­re son­ra kı­sır dön­gü­ye dö­nü­şe­ce­ği­ni ve ki­lo­lu ol­ma ger­çe­ği­ne da­ha faz­la ye­mek yi­ye­rek kar­şı­lık ve­rip spor yap­mak­tan ka­çı­na­rak ki­lo­la­rın alıp ba­şı­nı gi­de­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­lu­yor. ANTİDEPRESANLARA DİKKAT Dep­res­yon so­nu­cu ki­lo alan ba­yan­la­rın an­ti­dep­re­san ko­nu­sun­da dik­kat­li ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Dr. Ya­vuz, “Böy­le bir te­da­vi­nin so­nu­cu yi­ne ki­lo al­mak ola­bi­lir, bu an­ti­dep­re­san­lar­dan kaç­mak için bir ne­den de­ğil­dir fa­kat faz­la ki­lo­lar­la baş et­mek için kul­la­nı­la­cak bir yön­tem de de­ğil­dir” açık­la­ma­sı­nı ya­pı­yor. Dr. Meh­met Ya­vuz, “Ka­dın­la­rın ki­lo al­ma­ya en mü­sa­it ol­duk­la­rı dö­nem ola­rak bi­li­nen ge­be­lik dö­ne­mi ve son­ra­sın­da vü­cut­ta ka­lan faz­la ki­lo­la­rı at­mak için bir ça­ba har­can­mı­yor­sa ve ger­çek­le­şen bir­den faz­la do­ğum var­sa yi­ne şiş­man ada­yı bir ka­dın­la kar­şı kar­şı­ya ka­lı­rız” açık­la­ma­sın­da bu­lu­nu­yor. Ki­lo ver­mek için > Sa­bah kah­val­tı­sı ya­pın. > Öğün sa­yı­sı­nı azaltmayın. > Seb­ze ve mey­ve tü­ke­ti­mi­ni ar­tı­rın. > Bol su için. Tat­lıdan ka­çı­nın. > Tuz ve şe­ker kul­la­nı­mı­nı­zı azal­tın. > Ye­me­ği­ni­zi ya­vaş ya­vaş yi­yin. > Hay­van­sal yağ­lar­dan ka­çı­nın. KADININ GÜNLÜĞÜ Ok­ya­nus­tan ge­len gü­zel­lik > İn­ci to­zun­dan ü­re­ti­len mas­ke cil­di de­rin­le­me­si­ne te­miz­li­yor, pü­rüz­süz ve e­las­tik ol­ma­sı­nı sağ­lı­yor, kı­rı­şık­lık­la­rın o­lu­şu­mu­nu ön­le­me­ye yar­dım­cı o­lu­yor. ­Haf­ta­da i­ki ke­re uy­gu­lan­ma­sı tav­si­ye e­di­len ü­rün­ler yüz­de 100 do­ğal ve hiçbir kat­kı mad­de­si i­çer­mi­yor. İn­ci to­zun­dan ya­pı­lan ü­rün­ler a­ra­sın­da her cilt ti­pi­ne uy­gun nem­len­di­ri­ci, te­miz­le­me sü­tü, göz je­li ve göz k­re­mi bu­lu­nu­yor. > İn­ci to­zu ü­rün­le­ri cil­din i­yi­leş­me hı­zı­nın art­ma­sı­na kı­rı­şık­lık­la­rın ön­len­me­si­ne, cil­din par­lak­lık ka­zan­ma­sı­na, pü­rüz­süz bir cil­din o­luş­ma­sı­na, cil­din gü­neş ı­şın­la­rın­dan ko­run­ma­sı­na, hüc­re ye­ni­len­me­si­ne, ö­lü hüc­re­le­rin a­tıl­ma­sı­na, kı­za­rık­lık­la­rın a­zal­ma­sı­na, çil­le­rin be­lir­gin­li­ği­nin a­zal­ma­sı­na yar­dım­cı o­lu­yor. > www.to­zin­ci.com in­ter­net ad­re­sin­den in­ci to­zu i­le il­gi­li de­tay­lı bil­gi a­lı­na­bi­lir... UZMAN GÖRÜŞÜ ­Ço­ğul ge­be­lik ve risk­le­ri... > ­Ço­ğul ge­be­lik o­ran­la­rı­na bak­tı­ğı­mız­da, son 20 yıl­da i­le­ri de­re­ce­de bir ar­tış gö­rü­yo­ruz. ­Bu ar­tış­la­rın sebebi o­la­rak, i­le­ri yaş ge­be­lik­le­ri, in­fer­ti­li­te te­da­vi­si, ge­ne­tik yat­kın­lık, ka­dı­nın do­ğum sa­yı­sı­nın faz­la ol­ma­sı, an­ne a­da­yı­nın ki­lo­lu ol­ma­sı, hap­la ya­pı­lan do­ğum kont­ro­lü­nün bı­ra­kıl­ma­sın­dan son­ra ilk 6 ay i­çin­de ge­be ka­lın­ma­sı ve çev­re­sel fak­tör­le­ri sa­ya­bi­li­riz. > ­Ço­ğul ge­be­lik­te an­ne­de o­lu­şan fiz­yo­lo­jik de­ği­şik­lik­ler (na­bız, tan­si­yon ve ki­lo ar­tış­la­rı), te­kil ge­be­li­ğe gö­re da­ha faz­la gö­rü­lü­yor. Ço­ğul ge­be­lik­ler­de er­ken do­ğum ris­ki te­kil ge­be­lik­ler­den 8-10 kez ve ge­be­lik hi­per­tan­si­yo­nu 2-5 kez da­ha faz­la sık­lık­ta or­ta­ya çı­kı­yor. Ço­ğul ge­be­lik­ler­de, hid­ro­am­ni­os (be­be­ğin i­çe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu sı­vı­nın faz­la ol­ma­sı), ge­be­lik şe­ke­ri, ü­ri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rı­nın o­lu­şu­mu ve se­zar­yen­le do­ğum yap­ma ihtimali da­ha faz­la­dır. Ay­rı­ca; a­şı­rı bu­lan­tı ve kus­ma, dü­şük teh­di­di, ge­be­li­ğin 6. a­yın­dan son­ra ka­na­ma­la­rın ol­ma­sı, za­ma­nın­dan ön­ce su ke­se­si­nin yır­tıl­ma­sı, kan­sız­lık, id­rar yol­la­rı­nın il­ti­hap­lan­ma­sı, ço­ğul ge­be­lik­ler­de da­ha faz­la kar­şı­la­şı­lı­yor. (...Opr. Dr. Os­man De­niz­han Öz­gün) Her hap­şı­rık g­rip de­ğil! >Dr. İl­ker İ­nanç Bal­kan, g­rip ve so­ğuk al­gın­lı­ğı a­ra­sın­da fark­lar ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Hap­şı­rık nö­bet­le­ri ge­çi­ri­yor ve sü­rek­li bur­nu­nuz a­kı­yor­sa he­men g­rip ol­dum di­ye en­di­şe­ye ka­pıl­ma­yın. Çün­kü ya­şa­dı­ğı­nız bu şi­ka­yet­ler so­ğuk al­gın­lı­ğın­dan da kay­nak­la­nı­yor o­la­bi­lir” de­di. Dr. Bal­kan, “G­rip­te, so­ğuk al­gın­lı­ğın­dan fark­lı o­la­rak, a­ni baş­la­yan yük­sek a­teş, hal­siz­lik, şid­det­li baş ve kas ağ­rı­la­rı gö­rü­lü­yor” di­ye ko­nuş­tu. EKŞİ TAT, TATLI HAYAT! SİRKE Sir­ke­yi sa­la­ta­lar­da, çor­ba­lar­da, ye­mek­ler­de iş­tah aç­mak için kul­la­na­bi­lir­si­niz... An­cak sağ­lı­ğa fay­da­sı ya­ba­na atı­la­cak gi­bi de­ğil... Tam bir şi­fa kay­na­ğı olan sirke çok sa­yı­da mi­ne­ral ve vi­ta­min­ ih­ti­va ediyor. Ateş­len­di­ği­niz­de sir­ke ile vü­cut si­li­nir­se ate­şi dü­şü­rür. Gü­neş ya­nı­ğı­na ve or­ta de­re­ce­li ya­nık­la­ra fay­da­lı­dır. Bal­la ka­rış­tı­rı­lıp ye­ni­le­rek za­yıf­la­ma­nı­za yar­dım­cı olur. Mik­ro­bu öl­dür­dü­ğü için mey­ve seb­ze­yi sir­key­le yı­ka­ya­rak te­miz­le­ye­bi­lir­si­niz. > Sir­ke asi­di nor­mal doz­lar­da da­hi mik­rop öl­dü­rü­cü özel­li­ğe sa­hip­tir. Bu se­bep­le ba­zı sal­gın has­ta­lık­la­ra kar­şı tıb­bi ve cid­di bir ted­bir ola­rak hep tav­si­ye edi­lir. > Yi­ne ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­re­rek nez­le, grip, bo­ğaz ağ­rı­la­rı gi­bi en­fek­si­yon­la­ra ya­ka­lan­ma­yı en­gel­ler. > Sin­di­ri­mi ko­lay­laş­tı­rır. Ha­zım­sız­lı­ğa iyi ge­lir. İş­ta­hı açar. Bu se­bep­le bir­çok ye­mek ve sa­la­ta­lar­da tat ve çeş­ni için kul­la­nı­lır. > Kalp ve si­nir­le­ri kuv­vet­len­dir­me­de dü­zen­li ola­rak el­ma sir­ke­si-bal ka­rı­şı­mı alın­ma­sı tav­si­ye edi­lir. Yi­ne bu ka­rı­şım muh­te­va­sın­da olan A ve di­ğer vi­ta­min­ler­le gör­me­yi kes­kin­leş­ti­rir. > Sir­ke kan­da­ki ko­les­te­ro­lu dü­şü­re­rek kalp ve da­mar has­ta­lık­la­rı­na kar­şı ko­ru­yu­cu rol oy­nar. İçer­di­ği do­ğal asit­ler ve en­zim­ler­le ka­nın da­ha sağ­lık­lı ve in­ce ak­ma­sı­nı sağ­lar. > Ka­dın­lar­da âdet ağ­rı­la­rı­na ve anor­mal akın­tı­la­ra kar­şı te­sir­li­dir. > Sir­key­le so­ğuk su frik­si­yon­la­rı en za­rar­sız ateş dü­şü­rü­cü, ke­za vü­cu­da sü­kû­net ve fe­rah­lık ve­ren bir tat­bi­kat olur. > Baş­ta da­mar­lar, ka­ra­ci­ğer, böb­rek­ler ol­mak üze­re vü­cu­du tok­sin­ler­den (ze­hir­li atık mad­de­ler) arın­dı­rır, yağ­lı - mu­kus ka­lın­tı­la­rı­nı par­ça­lar. > El­ma sir­ke­si ke­mik­le­ri mi­ne­ral ba­kı­mın­dan zen­gin­leş­ti­re­rek os­te­opo­ro­zu (ke­mik eri­me­si) ön­ler. H Astıma iyi gelir Günün Yemeği Seb­ze­li Waf­fel MALZEMELER: > Ya­rım çay bar­da­ğı yağ > 1 a­det yu­mur­ta > 1 su bar­da­ğı süt > 1 su bar­da­ğı un > 1 tat­lı ka­şı­ğı tuz > 1 çay ka­şı­ğı ka­bart­ma to­zu > 1 a­det or­ta boy so­ğan > 250 g­ram küp doğ­ran­mış ta­vuk > 1 a­det pat­lı­can > ­Köz­len­miş kır­mı­zı bi­ber HAZIRLANIŞI: ­Yu­mur­ta, süt ve tu­zu i­yi­ce çır­pın, ya­vaş ya­vaş u­nu i­la­ve e­din, ka­bart­ma to­zu ve kı­yıl­mış de­re­o­tu­nu i­la­ve e­dip tek­rar çır­pın. Waf­fel ma­ki­ne­si­nin alt ve üst ta­ra­fı­nı yağ­la­yın, ha­zır­la­dı­ğı­nız har­cı in­ce bir şe­kil­de waf­fel ma­ki­ne­si­ne dö­kün ve ka­pa­ğı­nı ka­pa­tın. Waf­fel ha­fif kı­za­rın­ca ma­ki­ne­den a­lın. Di­ğer ta­raf­ta ten­ce­re­ye sı­vı yağ ko­yup, so­ğan­la­rı ka­vu­rup, ta­vuk­la­rı ek­le­yin. Da­ha son­ra pat­lı­can­la­rı ka­tıp ka­vu­run. Ya­rım çay bar­da­ğı su dö­küp, kı­sık a­teş­te pi­şi­rin . Waf­fel­la­rın i­çe­ri­si­ne ha­zır­la­dı­ğı­nız har­cı ko­yup ser­vi­s yapın. İNCİ “-Cil­din yaş­lan­ma­sın­da­ki önem­li çev­re­sel fak­tör­ler­den bi­ri si­ga­ra­dır... Si­ga­ra; hem doğ­ru­dan cil­di et­ki­ler, hem de ser­best ra­di­kal olu­şu­mu­nu uya­rır ve gü­neş ışın­la­rı­nın yaş­lan­ma üze­ri­ne olan et­ki­si­ni hız­lan­dı­rır...” (...Dr. Nes­li­han Do­lar / Der­ma­to­lo­ji Uz­ma­nı) Tarifiniz (...Si­nem Kur­tu­luş’un lez­ze­ti) A­Lİ NA­ZİK Malzemeler > 4 A­det Pat­lı­can > 3 Çor­ba Ka­şı­ğı Mar­ga­rin > 3 Kah­ve Fin­ca­nı Un > 3 Kah­ve Fin­ca­nı Süt > 2 Kah­ve Fin­ca­nı > Ren­de­len­miş Ka­şar > Pey­ni­ri > 2 Çor­ba Ka­şı­ğı Mar­ga­rin > 2 A­det So­ğan > 250 gr Yağ­sız Kıy­ma > 4 A­det Do­ma­tes > 4 A­det Siv­ri Bi­ber > 3 Kah­ve Fin­ca­nı Et Su­yu > ­Tuz Ha­zır­la­nı­şı: ­Pat­lı­can­la­rı a­teş­te köz­le­yin. Son­ra ka­buk­la­rı­nı so­yun ve bir ça­tal yar­dı­mı i­le e­zin. Ge­niş bir ta­va­da 3 çor­ba ka­şı­ğı mar­ga­ri­ni e­ri­tin. 3 kah­ve fin­ca­nı u­nu i­la­ve e­din. Pem­be­le­şe­ne dek ka­vu­run. Son­ra sü­tü a­zar a­zar ek­le­yin. 1-2 da­ki­ka ça­tal­la e­zil­miş pat­lı­can­la­rı, 2 kah­ve fin­ca­nı ka­şar ren­de­si­ni ta­va­ya ak­ta­rın. Ay­rı bir ta­va­ya 2 çor­ba ka­şı­ğı mar­ga­ri­ni ko­yun. Kü­çük doğ­ran­mış so­ğan­la­rı pem­be­le­şe­ne dek ka­vu­run. Kıy­ma­yı i­la­ve e­din. 2-3 da­ki­ka son­ra kü­çük doğ­ran­mış do­ma­tes­le­ri, siv­ri bi­ber­le­ri, 3 kah­ve fin­ca­nı­et su­yu­nu ve tu­zu ek­le­yin. 10 da­ki­ka son­ra a­teş­ten in­di­rin. Be­ğen­di­nin ü­ze­ri­ne kıy­ma­lı har­cı ko­yup, ser­vis ya­pın. SİZDEN GELENLER Tavsiyeniz (...Fat­ma Po­lat’ın gü­zel­lik tav­si­ye­si) ÇİL­LER İÇİN > Ba­yır tur­pu in­ce in­ce kı­yıl­dık­tan son­ra için­de üzüm sir­ke­si bu­lu­nan ka­va­no­za ko­nur. Ağ­zı sı­kı­ca ka­pa­tıl­dık­tan son­ra bir haf­ta din­len­di­ril­me­ye bı­ra­kı­lır. El­de edi­len sı­vı sü­zül­dük­ten son­ra, yat­ma­dan ön­ce ısı­tı­lan bir tül­bent­le yü­ze sa­rı­lır. > Kı­zıl yap­rak bit­ki­si yir­mi da­ki­ka sı­cak su­da dem­len­me­ye bı­ra­kı­lır. Sü­zü­le­rek el­de edi­len su­yu nö­bet şe­ke­ri ile tat­lan­dı­ra­rak ye­mek ara­sı bir bar­dak içi­lir. > Ku­ru fa­sul­ye haş­lan­dık­tan son­ra sü­zü­le­rek el­de edi­len su­yu­na li­mon su­yu ka­rış­tı­rı­lır. Cilt, sa­la­ta­lık su­yu ve yu­mur­ta akı ka­rı­şı­mı ila­ve­si ile el­de edi­len bu­la­maç­la si­li­nir. Şiiriniz (...Ka­der Se­yir­ci­oğ­lu’nun mıs­ra­la­rı) SON­BA­HAR ­Bir son­ba­har­da dö­kü­lü­yor­du yap­rak­lar, ­Hü­zün var i­çim­de... Bel­ki­ de; ­Sev­gi­miz­den ka­lan son kı­rın­tı­lar yok o­lu­yor­du. ... Et­ra­fım­da­ki her şey gö­züm­de ya­nı­yor. ­Bi­rer bi­rer yok o­lu­yor­du. ­Bir tek ben yok ol­mu­yor­dum. ­Bu ba­na ce­za mıy­dı bil­mi­yo­rum. ... ­Ya­nı­yor­dum, yı­kı­lı­yor­dum a­ma; ­Kül o­lup u­ça­mı­yor­dum. ­Ne­den­dir bil­mem a­ma; ­Ben son­ba­har­da hep böy­le o­lu­yor­dum. FAT­MA ZEH­RA­NUR BEK­TAŞ Ab­la­la­rı­nın göz be­be­ği... A­i­le­si­nin ne­şe kay­na­ğı... (...Bek­taş a­i­le­si­nin al­bü­mün­den) HİL­Mİ MÜ­CA­HİT & İS­HAK HÜ­SE­YİN Ay­dın’dan se­vim­li bir a­bi kar­deş ka­re­si... (...İ­nan Ma­den’in al­bü­mün­den) Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
Kapat
KAPAT