BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MHP GE­NEL BAŞ­KA­NI DEV­LET BAH­ÇE­Lİ: ‘Özür di­le­me’ kam­pan­ya­sı baş­la­tan­lar­dan uta­nı­yo

MHP GE­NEL BAŞ­KA­NI DEV­LET BAH­ÇE­Lİ: ‘Özür di­le­me’ kam­pan­ya­sı baş­la­tan­lar­dan uta­nı­yo

“Türk mil­le­ti ola­rak, söz­de ay­dın­la­rı­mı­zın söz­de Er­me­ni soy­kı­rım id­di­ala­rı için baş­lat­tı­ğı bu yer­siz kam­pan­ya­dan utan­ma­mız ge­re­kir”> Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, “Özür di­li­yo­rum” kam­pan­ya­sıy­la il­gi­li ola­rak, “Kam­pan­ya­yı baş­la­tan ki­şi­ler­den utan­dı­ğı­mı söy­le­mek is­ti­yo­rum” de­di. She­ra­ton Otel’de ba­sın­la soh­bet top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ren Bah­çe­li; Er­me­ni id­di­ala­rı­na iliş­kin “Özür di­li­yo­rum” kam­pan­ya­sı­na yö­ne­lik so­ru üze­ri­ne şun­la­rı söy­le­di: “Söz­de ba­zı ay­dın­la­rı­mız, söz­de Er­me­ni soy­kı­rı­mı id­di­ala­rı­na san­ki bir ce­vap ve­ril­me­si ge­re­ki­yor­muş gi­bi özür di­le­me kam­pan­ya­sı baş­lat­tı. Kam­pan­ya yer­siz, vaz­ge­çil­me­si ge­rek­ti­ği­ni da­ha ön­ce de söy­le­dim. Top­lu­mun her ke­si­min­de bu kam­pan­ya­ya kar­şı mil­li ruh ser­gi­le­me gi­bi bir dav­ra­nış ge­liş­ti. Bu, ül­ke için se­vin­di­ri­ci. Kam­pan­ya­yı baş­la­tan ki­şi­ler­den utan­dı­ğı­mı söy­le­mek is­ti­yo­rum. Bu kam­pan­ya­yı ya­pan­lar­dan Türk mil­le­ti ola­rak utan­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yo­rum.” CHP’NİN AMA­CI NE? Ko­nuş­ma­sın­da CHP li­de­ri Bay­kal’ın çar­şaf açı­lı­mı­nı da eleş­ti­ren Bah­çe­li şun­la­rı söy­le­di: “Bu bir açı­lım mı, yok­sa ka­tı­lım mı? Ka­tı­lım ise bu­na kim­se­nin bir di­ye­ce­ği yok, açı­lım ise bu ne an­la­ma ge­li­yor? Bu­nu sor­ma­ya hak­kım var. Tür­ki­ye ne­re­ye gö­tü­rül­mek is­te­ni­yor? Ok­ya­nus öte­si bir ta­kım si­ya­si mo­del­ler oluş­tu­rul­mak is­te­ni­yor­sa, ‘ılım­lı İs­lâm’ adı al­tın­da ba­zı açı­lım­lar ya­pı­lı­yor­sa, bu­nu sor­gu­la­mak ge­re­kir. Aca­ba ‘ılım­lı si­ya­sî İs­lâm mo­de­li­nin bir ta­ra­fı oluş­tu, bir ta­ra­fı boş kal­dı, iş­te bu­ra­ya bi­ri­ni otur­ta­lım’ dü­şün­ce­si mi var? Tür­ki­ye’de çar­şaf­lı bir sol mu oluş­tu­rul­mak is­te­ni­yor? Bun­la­rın ce­va­bı­nı ara­ma­lı­yız. Bu­nu ay­dın­la­ta­maz­sak ye­ni ye­ni prob­lem­ler or­ta­ya çı­kar. Bay­kal, bu açı­lı­mı­nı par­ti yö­ne­ti­mi­ne, par­ti üye­le­ri­ne ve ka­mu­oyu­na açık­la­mak zo­run­da­dır.” MHP’nin se­çim­le­re iliş­kin açı­lı­mı­nın ne ola­ca­ğı­nın so­rul­ma­sı üze­ri­ne Bah­çe­li şun­la­rı kay­det­ti: “Bü­tü­nüy­le Tür­ki­ye’de­ki in­san­la­rın prob­lem­le­ri­ne çö­züm üret­me­yi amaç­la­yan bir si­ya­si an­la­yı­şı­mız var. Mo­de­li­mi­zi ken­di mil­le­ti­mi­zin mil­li ve ma­ne­vi de­ğer­ler top­la­mı içe­ri­sin­den çı­kar­ma­yı dü­şü­nü­rüz.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT