BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 sa­at

gün 24 sa­at

TFF’nin des­te­ği ile dü­zen­le­nen Özel Olim­pi­yat­lar Tür­ki­ye Ulu­sal Fut­bol Kar­ma Tur­nu­va­sı­nın ta­nı­tı­mı­na ka­tı­lan Baş­kan Mah­mut Öz­ge­ner, “Yap­tı­ğı­mız pro­je­ler or­ta­da. An­cak bun­la­rın kar­şı­lı­ğı­nı ka­mu­oyu nez­din­de gö­re­mi­yo­ruz. Per­for­man­sı­mı­zın ha­ta­lı bir dü­dü­ğe in­dir­gen­me­si adil de­ğil” de­di.Öz­ge­ner’in is­ya­nı TFF’nin des­te­ği ile dü­zen­le­nen Özel Olim­pi­yat­lar Tür­ki­ye Ulu­sal Fut­bol Kar­ma Tur­nu­va­sı­nın ta­nı­tı­mı­na ka­tı­lan Baş­kan Mah­mut Öz­ge­ner, “Yap­tı­ğı­mız pro­je­ler or­ta­da. An­cak bun­la­rın kar­şı­lı­ğı­nı ka­mu­oyu nez­din­de gö­re­mi­yo­ruz. Per­for­man­sı­mı­zın ha­ta­lı bir dü­dü­ğe in­dir­gen­me­si adil de­ğil” de­di. Be­şik­taş’a ret Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Tah­kim Ku­ru­lu, Be­şik­taş Ku­lü­bü’nün, Si­vok ve İb­ra­him Üzül­mez için yap­tı­ğı iti­ra­zı red­det­ti. Ku­rul, dün yap­tı­ğı top­lan­tı­da, An­ka­ra ma­çın­da ra­kip ta­kım oyun­cu­su­na yö­ne­lik ey­lem­le­ri ne­de­niy­le İb­ra­him Üzül­mez’e 3 maç ve ra­ki­bi­ne sert fau­lü ne­de­niy­le Si­vok’a 2 maç ce­za ve­ren PFDK, bu ka­rar­la­rı­na ya­pı­lan iti­ra­zı ona­dı. El­van’ın ta­li­bi çok Mil­li at­let El­van Abey­le­ges­se, an­tre­nö­rü Rus Ana­toly Bychkov ile yol­la­rı­nı ayır­dık­tan son­ra, an­tre­nör­le­rin il­gi oda­ğı ha­li­ne gel­di. El­van’ı ça­lış­tır­mak is­te­yen an­tre­nör­le­rin için­de İtal­yan Mas­si­mo Mag­na­ni ile İn­gi­liz Ian Lab­ro­oke da yer alı­yor. Yet­ki­li­le­ri­mi­zin göz­de­si ise Uk­ray­na­lı Ni­ko­lay Co­le­de­ev. Okur’dan 23 sa­yı NBA’da Meh­met Okur’un for­ma­sı­nı giy­di­ği Utah, dep­las­man­da Nets’i 103-92 mağ­lup et­ti. Okur kar­şı­laş­ma­yı 23 sa­yıy­la ta­mam­la­ya­rak ta­kı­mı­nın en sko­re­ri ol­du. Ge­ce­nin so­nuç­la­rı şöy­le: Bos­ton-At­lan­ta: 88-85, In­di­ana-Gol­den Sta­te: 127-120, Phi­la­delp­hi­a-Mil­wa­uke­e: 93-83, Dal­las-To­ron­to: 96-86, Det­ro­it-Was­hing­ton: 88-74, Utah-New Jer­sey: 103-92, Cle­ve­land-Min­ne­so­ta: 93-70, Chi­ca­go-LA Clip­pers: 115-109, New Or­le­ans-San An­to­ni­o: 90-83. 17 yaş al­tı şam­pi­yon 17 Yaş Al­tı Genç Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı, İs­ra­il’de ka­tıl­dı­ğı Kış Tur­nu­va­sı’nda bi­rin­ci ol­du. Tel Aviv’de dü­zen­le­nen tur­nu­va­da­ki ilk ma­çın­da Sır­bis­tan ile 2-2 be­ra­be­re ka­lan, ikin­ci ma­çın­da ise İs­ra­il’i 3-1 ye­nen genç mil­li­ler, son ma­çın­da Be­la­rus’la 2-2 be­ra­be­re ka­la­rak tur­nu­va­nın bi­rin­ci­si ol­du. Ha­kan Er­de­mir’de Be­ko Bas­ket­bol Li­gi ta­kım­la­rın­dan Er­de­mirs­por’un, F.Bah­çe Ül­ker’den Ha­kan De­mi­rel’i ki­ra­la­dı­ğı bil­di­ril­di. Er­de­mirs­por Ku­lü­bü Ge­nel Ko­or­di­na­tö­rü Müt­sel Özek, 22 ya­şın­da­ki mil­li oyun­cu­yu se­zon so­nu­na ka­dar ki­ra­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Ma­nU fi­na­le kal­dı 5. Ku­lüp­le­ra­ra­sı Dün­ya Fut­bol Ku­pa­sı’nda, Manc­hes­ter Uni­ted fi­na­le yük­sel­di. Ja­pon­ya’nın Yo­ko­ha­ma ken­tin­de ya­pı­lan ya­rı fi­nal ma­çın­da, Ja­pon­ya’dan Gam­ba Osa­ka’yı 5-3 ye­nen Manc­hes­ter Uni­ted, fi­nal­de Ek­va­dor’dan Li­ga de Qui­to ile eş­leş­ti. Tek­van­do­da 18 ma­dal­ya Dün­ya Tek­van­do Fe­de­ras­yo­nu ile Tür­ki­ye Tek­van­do Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len 3. WTF Dün­ya Po­om­sa­e Şam­pi­yo­na­sı, dün so­na er­di. Türk Mil­li Ta­kı­mı, şam­pi­yo­na­yı top­lam­da 18 ma­dal­yay­la ta­mam­la­dı. Şam­pi­yo­na­nın son gü­nün­de mil­li ta­kım, 36 yaş al­tı sen­kron ka­te­go­ri­sin­de ba­yan­lar­da dün­ya şam­pi­yo­nu olur­ken, er­kek mil­li ta­kı­mı­mız ise dün­ya ikin­ci­si ol­du. F.Bah­çe tur­la­dı F.Bah­çe Acı­ba­dem Ba­yan Vo­ley­bol Ta­kı­mı, Av­ru­pa Kon­fe­de­ras­yon Ku­pa­sı 2. tur rö­vanş ma­çın­da Be­la­rus’un At­lant Ba­ra­no­vic­hi ta­kı­mı­nı 3-1 yen­di. İlk ma­çı da ay­nı skor­la ka­za­nan F.Bah­çe, çey­rek fi­na­le yük­sel­di. In­de­sit Av­ru­pa Ba­yan­lar Şam­pi­yon­lar Li­gi B Gru­bu’nda­ki 4. ma­çı­na çı­kan Türk Te­le­kom da, Fran­sa’nın RC Can­nes ta­kı­mın 3-1 mağ­lup et­ti. PFDK ce­za yağ­dır­dı PFDK, dün yap­tı­ğı top­lan­tı­da al­dı­ğı ka­rar­la­rı açık­la­dı. Ku­rul, Es­ki­şe­hir­li fut­bol­cu Sa­fet Na­da­re­vic ile Kon­ya­lı oyun­cu Ci­han Has­po­lat­lı’ya 2 res­mi mü­sa­ba­ka­dan men ce­za­sı ver­di. Öte yan­dan G.Sa­ray’a, G.Bir­li­ği ma­çın­da ta­raf­tar­la­rı­nın ne­den ol­du­ğu çir­kin ve kö­tü te­za­hü­rat ey­le­mi ne­de­niy­le 160 bin YTL, Be­şik­taş’a da A.Gü­cü ma­çın­da­ki ay­nı olay­lar­da ötü­rü 160 bin YTL pa­ra ce­za­sı ver­di. UE­FA’da dün ge­ce UE­FA Ku­pa­sı’nda grup maç­la­rı dün oy­na­nan 8 kar­şı­laş­may­la so­na er­di. Alı­nan so­nuç­lar şöy­le; A Gru­bu: PSG-Twen­te: 4-0, Ra­cing-M.City: 3-1. B Gru­bu: Olim­pi­akos-Hert­ha: 4-0, Ben­fi­ca-Me­ta­list: 0-1. C Gru­bu: Samp­do­ri­a-Se­vil­la: 1-0, Stutt­gart-S.Lie­ge: 3-0. D Gru­bu: NEC-Udi­ne­se: 2-0, Tot­ten­ham-Spar­tak Mos­ko­va: 2-2. 3.Lig’de dün A.Üs­kü­dar-Or­han­ga­zi GB: 1-2, Kü­çük­köy-Ya­lo­va: 0-1, Ni­lü­fer-Pur­sak­lar: 0-0, Düz­ce-Ke­çi­ören Bld.: 2-2.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT