BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HİZMET BİZİM İŞIMİZ!

HİZMET BİZİM İŞIMİZ!

AK Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, be­le­di­ye­le­ri mil­yar­lar­ca do­lar borç­la dev­ral­dık­la­rını be­lir­te­rek, “Bu ağır yü­kün al­tın­da kal­ma­dık. Yıl­ma­dan ça­lış­tık, im­kân­sız de­ni­len hiz­met­le­ri hal­kı­mı­za sun­duk ve be­le­di­ye­le­ri yeniden aya­ğa kal­dır­dık” de­di.MEVCUT BAŞKANLARLA YOLA DEVAM Daha önce, 3 büyük şehirde halen görevde olan başkanları aday göstereceklerini açıklayan Başbakan, İstanbul ve Kocaeli için de aynı kararı aldıklarını bildirdi. Buna göre, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kadir Topbaş, Kocaeli için ise İbrahim Karaosmanoğlu oldu. AK Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı ve Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, be­le­di­ye­le­ri mil­yar­lar­ca do­lar borç­la dev­ral­dık­la­rını be­lir­te­rek, “Bu ağır yü­kün al­tın­da kal­ma­dık. Yıl­ma­dan ça­lış­tık, im­kân­sız de­ni­len hiz­met­le­ri hal­kı­mı­za sun­duk ve be­le­di­ye­le­ri yeniden aya­ğa kal­dır­dık” de­di. Er­do­ğan, par­ti­si­nin Süt­lü­ce’de­ki İl Baş­kan­lı­ğın­da AK Par­ti Ko­ca­eli ve İs­tan­bul Teş­ki­la­tı­nın da ka­tıl­dı­ğı top­lan­tı­da ko­nu­şan Er­do­ğan, sa­de­ce Ko­ca­eli’yi 4.5 mil­yar do­lar borç­la dev­ral­dık­la­rı­nı bil­dir­di. Er­do­ğan bu borç yü­kü­nü 2 mil­yar do­la­ra in­dir­di­ği gi­bi, ya­tı­rım­la­rın da yük­sel­til­di­ği­ni an­lat­tı. CHP kad­ro­la­rı­na ses­le­nen Er­do­ğan, “Ko­ca­eli’nin bir dö­ne­mi­niz­de­ki ya­pı­sı­nı gö­rün bir de şim­di­ki ya­pı­sı­nı gö­rün. Be­nim sev­gi­li Ko­ca­eli­li va­tan­daş­la­rım bu­nu iyi bi­li­yor” di­ye ko­nuş­tu. HER YO­LU MÜ­BAH SAYMA­DIK 29 Mart’ta ya­pı­la­cak olan ye­rel se­çim­le­rin öne­mi­ne dik­kat çe­ken Er­do­ğan, “Açık bir hu­su­sa de­ğin­mek is­ti­yo­rum. 29 Mart se­çim­le­ri önü­müz­de­ki 5 yıl­da şe­hir­le­rin, il­çe­le­rin, bel­de­le­ri­mi­zin, köy­le­ri­mi­zin, ge­le­ce­ği­ni şe­kil­len­di­re­cek. De­mok­ra­si­miz ve si­ya­se­ti­miz açı­sın­dan önem­li bir sü­reç ya­şa­na­cak” de­di. Ka­zan­mak için her yo­lu mu­bah sa­yan­lar­dan ol­ma­ya­cak­la­rı­nı an­la­tan Er­do­ğan, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “De­mok­ra­tik meş­ru­iyet sı­nı­rı­nı ih­lal eden ve de­mok­ra­si­yi çiğ­ne­yen bir tu­tum için­de as­la ol­ma­dık. Tav­si­ye ede­riz di­ğer­le­ri de ol­ma­sın. Biz mil­le­ti­mi­zin hür ira­de­si­nin san­dı­ğa yan­sı­ma­sı için ge­rek­li has­sa­si­ye­ti gös­te­re­ce­ğiz. De­mok­ra­tik kül­tür, de­mok­ra­tik tea­mül­ler ne ge­rek­ti­ri­yor­sa o ta­vır­la­rı ser­gi­le­ye­ce­ğiz.” Ça­lış­mak yet­mez, dü­rüst de ola­cak­sın AK Par­ti’nin ye­rel se­çim­ler­de­ki aday­la­rı­nı ka­de­me ka­de­me açık­la­ya­rak 15 Ocak 2009’a ka­dar tüm aday­la­rı­nı ka­mu­oyu­na du­yu­ra­ca­ğı­nı bil­di­ren Er­do­ğan, “Her ada­yı­mı­zın ken­di­siy­le, şehriyle, kim­li­ğiy­le, kül­tü­rüy­le ve mil­le­ti­mi­zin de­ğer­le­riy­le ba­rı­şık ol­ma­sı bi­zim için çok önem­li. Ge­li­şi­me, de­ğiş­me­ye açık, li­ya­kat ve viz­yon sa­hi­bi, mü­te­va­zı, ce­sur, se­ven ve se­vi­len, dü­rüst aday­lar bi­zim lis­te­miz­de yer ala­cak. Sa­de­ce ça­lış­ma yet­mez, bir de tü­yü bit­me­miş ye­ti­min hak­kı­nı ye­me­ye­cek ve ye­dir­me­ye­cek­sin” şek­lin­de ko­nuş­tu. Aday be­lir­le­me sü­re­ci­nin hiç­bir si­ya­si par­ti­de ol­ma­yan tam bir de­mok­ra­tik kül­tür için­de de­vam et­ti­ği­ni bil­di­ren Er­do­ğan, aday­la­rı çok ti­tiz bir ça­lış­ma­nın so­nu­cun­da mer­kez yü­rüt­me ku­ru­lu­muz­ca be­lir­li­yo­ruz. Mil­le­tin ik­ti­da­rı ol­mak mil­le­tin ira­de­si­ne say­gı duy­mak bu­nu ge­rek­ti­ri­yor. Çok açık bir şey söy­le­ye­yim. Dı­şa­rı­da fark­lı yak­la­şım­lar ola­bi­lir. Bun­la­rın hiç­bi­ri­si be­ni il­gi­len­dir­mi­yor. Şu­nu açık­ça söy­le­ye­yim; ‘ben bu par­ti­nin ge­nel baş­ka­nı­yım, ben bu par­ti­nin ku­ru­cu­su­yum, ben ne der­sem o olur’ an­la­yı­şı için­de ol­ma­ya­ca­ğız.” İs­tan­bul ve Ko­ca­eli aday­la­rı de­ğiş­me­di Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, 29 Mart 2009’ta ya­pı­la­cak ye­rel se­çim­ler­de İs­tan­bul’dan Ka­dir Top­baş, İz­mit’ten ise İb­ra­him Ka­ra­os­ma­noğ­lu’nun ye­ni­den par­ti­si­nin bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan ada­yı ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Ka­dir Top­baş’ın ba­şa­rı­lı bir be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı or­ta­ya koy­du­ğu­nu söy­le­yen Baş­ba­kan Er­do­ğan, şun­la­rı söy­le­di: “İs­tan­bul’u yö­net­mek için ge­ce­li gün­düz­lü o da ar­ka­daş­la­rı ile ça­lı­şı­yor. Sağ ol­sun Ka­dir bey bu yü­kün al­tın­da ezil­me­di. İs­tan­bul’u ba­şa­rı ile yö­net­ti” de­di. “Ye­ni dö­nem­de İs­tan­bul’da dur­mak yok yo­la de­vam” di­ye­n Er­do­ğan bu­gü­ne ka­darki hiz­met­le­rin­den do­la­yı Top­baş’ı kut­la­dı. Baş­ba­kan, An­ka­ra­lı ve­kil­ler­le bu­lu­şa­cak Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, ye­rel se­çim­ler için ge­ri­ye sa­yım de­vam eder­ken aday be­lir­le­me ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dır­dı. Şim­di­ye ka­dar Kay­se­ri, Kon­ya ve An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan aday­la­rı­nı açık­la­yan Er­do­ğan bu­gün de baş­kent için Ankara mil­let­ve­kil­le­ri ile bu­lu­şa­rak An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye baş­kan ada­yı için ka­ra­rı­nı ver­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Er­do­ğan’ın Di­yar­ba­kır ve İz­mir için de giz­li ve yo­ğun bir ça­lış­ma için­de ol­du­ğu bil­di­ril­di. Baş­ba­kan, par­ti­si­nin Kı­zıl­ca­ha­mam kam­pın­da en geç 15 Ocak’a ka­dar bü­tün be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nı açık­la­ya­cak­la­rı­nı söy­le­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT