BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cum­hur­baş­ka­nı Gül’den Arıt­man’a 1 YTL’lik da­va

Cum­hur­baş­ka­nı Gül’den Arıt­man’a 1 YTL’lik da­va

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, an­ne­si­nin et­nik kö­ke­niy­le il­gi­li ger­çek dı­şı be­yan­lar­da bu­lu­na­rak, “ka­mu­sal ko­nu­mun­dan kay­nak­la­nan, bü­yük so­rum­lu­luk ve ti­tiz­lik­le ye­ri­ne ge­tir­di­ği dev­let adam­lı­ğı kim­li­ği­ni ka­mu­oyun­da ka­ra­la­dı­ğı” ge­rek­çe­siy­le, CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ca­nan Arıt­man’a 1 YTL’lik ma­ne­vi taz­mi­nat da­va­sı aç­tı.Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, an­ne­si­nin et­nik kö­ke­niy­le il­gi­li ger­çek dı­şı be­yan­lar­da bu­lu­na­rak, “ka­mu­sal ko­nu­mun­dan kay­nak­la­nan, bü­yük so­rum­lu­luk ve ti­tiz­lik­le ye­ri­ne ge­tir­di­ği dev­let adam­lı­ğı kim­li­ği­ni ka­mu­oyun­da ka­ra­la­dı­ğı” ge­rek­çe­siy­le, CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ca­nan Arıt­man’a 1 YTL’lik ma­ne­vi taz­mi­nat da­va­sı aç­tı. Da­va­nın di­lek­çe­sin­de Arıt­man’ın; “Gül’ün Er­me­ni­ler­den özür di­le­me kam­pan­ya­sı­nı des­tek­le­di­ği­ni” id­di­a et­ti­ği, an­ne­si­nin de Er­me­ni kö­ken­li ol­du­ğu­nu be­yan et­ti­ği, bun­la­rın ta­ma­men ger­çek dı­şı ol­du­ğu ifa­de edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT