BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ankara’dan Maliki’ye: Verdiğiniz sözü tutun

Ankara’dan Maliki’ye: Verdiğiniz sözü tutun

Irak Baş­ba­ka­nı Ma­li­ki ya­rın Tür­ki­ye’ye ge­li­yor. Kri­tik zi­ya­re­tin ana gün­de­mi, te­rör ör­gü­tü­nün fa­ali­yet­le­ri ola­cak. An­ka­ra, Ma­li­ki’ye “PKK ile mü­ca­de­le­de ar­tık so­mut adım­lar atın.> Bu­ket Gü­ven AN­KA­RA Irak Baş­ba­ka­nı Ma­li­ki ya­rın Tür­ki­ye’ye ge­li­yor. Kri­tik zi­ya­re­tin ana gün­de­mi, te­rör ör­gü­tü­nün fa­ali­yet­le­ri ola­cak. An­ka­ra, Ma­li­ki’ye “PKK ile mü­ca­de­le­de ar­tık so­mut adım­lar atın. Ak­si hal­de sı­nır öte­si ope­ras­yon­lar sü­re­cek” me­sa­jı­nı ile­te­cek. Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül ta­ra­fın­dan ka­bul edi­le­cek olan Ma­li­ki, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ve Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ali Ba­ba­can ile gö­rü­şe­cek. An­ka­ra, ABD-Tür­ki­ye-Irak ve böl­ge­sel yö­ne­ti­min tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lı­mı ile Bağ­dat’ta ger­çek­leş­ti­ri­len üç­lü gö­rüş­me­de alı­nan ka­rar­la­rın ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­ni is­te­ye­cek. Bu me­ka­niz­ma­nın, Irak’ın ku­ze­yin­de­ki te­rör ör­gü­tü PKK’nın mev­cu­di­ye­ti­nin or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­sı için ku­rul­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­cak olan yet­ki­li­ler; hız­lı ve so­mut so­nuç al­ma­ya yö­ne­lik bir sü­re­cin iş­le­me­si ge­rek­ti­ği­ni di­le ge­ti­re­cek. An­ka­ra, Irak mer­ke­zi hü­kü­me­ti ve ye­rel ma­kam­la­rı­nın, Tür­ki­ye’ye ver­di­ği ta­ah­hüt­le­ri ek­sik­siz ola­rak ye­ri­ne ge­tir­me­le­ri­nin bek­len­di­ği­ni, ak­si hal­de ope­ras­yon­la­rın de­vam ede­ce­ği­ni söy­le­ye­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT