BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ölümün adı hız ve dikkatsizlik

Ölümün adı hız ve dikkatsizlik

İs­tan­bul’da, ‘Son­ba­har’ ad­lı di­zi­nin çe­ki­min­den dö­nen tek­nik eki­bin ara­cı, park ha­lin­de­ki kam­yo­na ar­ka­dan çarp­tı. Araç­ta sı­kı­şan 2 ki­şi ölür­ken, Si­nop ve İz­mir’de aşı­rı hız 4 ki­şi­nin ca­nı­na mal ol­duKar-kış der­ken tra­fik ca­na­va­rı da boş dur­mu­yor. Bir an­lık dik­kat­siz­lik ve aşı­rı hız can yakmaya de­vam edi­yor. Bu de­fa tra­fik ca­na­va­rı­nın kur­ba­nı te­le­viz­yon­cu­lar ol­du. Ga­zi­os­man­pa­şa’da di­zi çe­ki­min­den dö­nen te­le­viz­yon eki­bi­ni ta­şı­yan kam­yo­net bir an­lık dik­kat­siz­lik so­nu­cu em­ni­yet şe­ri­din­de park ha­lin­de­ki kam­yo­na ar­ka­dan çap­tı. Ka­za­da, sü­rü­cü Al­tun­taş ile ya­nın­da­ki ay­nı di­zi­nin set eki­bi ça­lı­şan­la­rı Zeh­ra Sez­gin (20) ile Tü­lay Er­gil­di (24) araç­ta sı­kış­tı. İt­fa­iye ekip­le­rin­ce bir vinç yar­dı­mıy­la sı­kış­tık­la­rı yer­den çı­kar­tı­lan Sez­gin ve Er­gil­di olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Si­nop ve İz­mir’de ise ka­ti­lin adı bu de­fa “aşı­rı hız”dı. Si­nop’ta aşı­rı hız se­be­biy­le di­rek­si­yon ha­ki­mi­ye­ti­ni kay­be­den oto­mo­bil de­re­ye uç­tu. Kı­sa sü­re içe­ri­sin­de su­la­ra gö­mü­len oto­mo­bi­lin sü­rü­cü Se­la­mi P. son an­da araç­tan çı­ka­rak kur­tu­lur­ken, oto­mo­bil­de bu­lu­nan H. Açel­ya Er­gül (21), Er­kan Dağ­de­vi­ren ile Gi­zem isim­li genç bo­ğu­la­rak acı şe­kil­de öl­dü. İz­mir’in Bal­ço­va’da ise mü­zi­kol­de ça­lı­şan ve iş çı­kı­şı ev­le­ri­ne gi­den 5 ki­şi­nin bu­lun­du­ğu araç vi­ra­jı ala­ma­ya­rak kon­trol­den çık­tı. Ön­ce sav­ru­la­rak or­ta re­fü­je, ar­dın­dan da ağa­ca çar­pan oto­mo­bil­de bu­lu­nan Sev­gi As­lan olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ya­ra­lı­la­rın ise ha­ya­ti teh­li­ke­si­nin bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT