BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > G.SARAY NOTLARI

G.SARAY NOTLARI

Tek­nik Di­rek­tör Skib­be’nin “Trans­fer is­te­mi­yo­rum” şek­lin­de­ki açık­la­ma­sı­na rağ­men, yö­ne­ti­min sa­vun­ma­nın sa­ğı­na tak­vi­ye yap­mak için araş­tır­ma­la­rı­nı sür­dür­dü­ğü öğ­re­nil­di. Eko­no­mik kriz se­be­biy­le bon­ser­vis be­de­li ol­ma­yan oyun­cu­la­ra yö­ne­len yö­ne­ti­ci­ler, ara trans­fe­ri sağ bek ala­rak ka­pat­mak is­ti­yor.



Ro­ta sağ bek Tek­nik Di­rek­tör Skib­be’nin “Trans­fer is­te­mi­yo­rum” şek­lin­de­ki açık­la­ma­sı­na rağ­men, yö­ne­ti­min sa­vun­ma­nın sa­ğı­na tak­vi­ye yap­mak için araş­tır­ma­la­rı­nı sür­dür­dü­ğü öğ­re­nil­di. Eko­no­mik kriz se­be­biy­le bon­ser­vis be­de­li ol­ma­yan oyun­cu­la­ra yö­ne­len yö­ne­ti­ci­ler, ara trans­fe­ri sağ bek ala­rak ka­pat­mak is­ti­yor. Ha­gi kı­yas­la­n­maz G.Sa­ray’ın es­ki fut­bol­cu­la­rın­dan Os­man Coş­kun, Lin­coln’ün Ha­gi ile kı­yas­la­na­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­ye­rek, UE­FA Ku­pa­sı’nı ka­za­nan kad­ro­nun Tür­ki­ye’ye 100 yıl­da bir ge­le­ce­ği­ni id­di­a et­ti. Coş­kun, “Ba­na gö­re Ha­gi dün­ya­da­ki en iyi fut­bol­cuy­du. Lin­coln de iyi fut­bol­cu ama Ha­gi ile kı­yas­la­na­maz bi­le” de­di. Dilmen iyimser Skib­be’nin yar­dım­cı­sı Bu­rak Dil­men, dev­re ara­sı ta­ti­li­nin en ide­al za­man­da gel­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Bü­tün ta­kı­mın ye­ni­den şarj ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Dil­men, “Fut­bol­cu­la­rı­mız 12 gün bo­yun­ca din­le­ne­cek ve kamp prog­ra­mı ile fi­zik gü­cü­ne ye­ni­den ka­vu­şa­cak. Bu yüz­den hı­zı­mız ke­sil­me­ye­cek. Sa­kat oyun­cu­la­rı­mı­zın da ka­tıl­ma­sıy­la kal­dı­ğı­mız yer­den de­vam ede­ce­ğiz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT