BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­dın­lar ve der­nek­le­ri

Ka­dın­lar ve der­nek­le­ri

Hadi ge­lin bu­gün bi­ri­le­ri­ni si­nir ede­lim! Pa­ra ka­zan­ma­nın ilk adı­mı ola­rak, isim­le­ri­nin ba­şı­na “ka­dın” ke­li­me­si­ni ek­le­yen­le­ri me­se­la...Hadi ge­lin bu­gün bi­ri­le­ri­ni si­nir ede­lim! Pa­ra ka­zan­ma­nın ilk adı­mı ola­rak, isim­le­ri­nin ba­şı­na “ka­dın” ke­li­me­si­ni ek­le­yen­le­ri me­se­la... Ben bu­nu hiç an­la­mam iş­te; on­ca ka­dın der­ne­ği var ama aca­ba kaç ta­ne­si yüz­de yüz ka­dın­la­rın elin­de?.. Me­rak edi­yo­rum; “ka­dın” is­mi­ni kul­la­nan ba­zı uya­nık adam­lar “cuk­ka”yı mı gö­tü­rü­yor­lar aca­ba?.. DDKTKÖD (ya­ni De­re­ye Dü­şen Ka­dın­la­ra Tim­sah­lar­dan Kur­tul­ma­yı Öğ­ret­me Der­ne­ği). Aca­ba kaç ka­dın evin­de ye­mek pi­şi­rir­ken an­sı­zın de­re­ye dü­şer ve aca­ba kaç de­re­de tim­sah var­dır, hep me­rak ede­rim! HEBBSK­KBBO­İKD (ya­ni Her Er­kek Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sa­yı­sı Ka­dar Ka­dın Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ol­ma­sı­nı İs­te­yen Ka­dın­lar Der­ne­ği). Bu­nu da an­la­mam. Ka­dın­lı­ğı­na ve­ya er­kek­li­ği­ne bak­ma­dan, bu işi hak­kıy­la ba­şa­ra­cak olan­lar mı baş­kan ol­ma­lı; yok­sa il­la­ki sa­yı mı eşit ol­ma­lı? Yüz­ler­ce ör­nek uy­dur­mak müm­kün, ama lü­zum yok! La­zım olan şu­nu bil­mek: Ka­dın­lar “ka­dın” ke­li­me­si­ni kul­lan­dır­ma­ma­lı! * Be­ni iş­kil­len­di­ren şu ol­du: Bak­tım ki her si­ya­si ola­yın için­de, her yü­rü­yüş­te, her otu­rum ve­ya top­lan­tı­da ka­dın der­nek­le­ri­nin açıl­mış pan­kart­la­rı ve üç beş ta­nı­dık ka­dın. An­la­dım ki ka­dın der­nek­le­ri­mi­zin bu üye ve tem­sil­ci­le­ri çok has­sas­tır­lar ve bir ka­dı­nın bi­le ezil­me­si­ne ka­tiy­yen rı­za gös­ter­mez­ler, bir ara­ya ge­lip ses­le­ri­ni du­yu­rur­lar... E iyi de, de­dim bir gün... Ge­ce ya­rı­sı­na doğ­ru ge­çen ka­ra tren­le­rin; ar­dı ar­dı­na, hiç dur­ma­dan ge­çen yük va­gon­la­rı gi­bi... Ar­dı ar­dı­na, hiç dur­ma­dan, bi­ri bi­ri­nin ben­ze­ri bö­lüm­ler ha­lin­de, yı­ıl­la­aar­dan be­ri ıs­rar­la ya­yın­la­nan di­zi ve film­ler­de... Bu­gü­ne ka­dar yüz­ler­ce ka­dın; sa­lon­la­rı­mı­zın ve otur­ma oda­la­rı­mı­zın or­ta­sın­da, göz­le­ri­mi­zin önün­de, biz­ler ye­mek yer­ken on­lar da bi­rer ara­ba so­pa yer de... Aca­ba ka­dın der­nek­le­ri­nin ne­den gı­kı çık­maz? Ce­va­bı ver­sin bi­ri­le­ri!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT