BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Asgari kurumlar vergisi kaldırıldı

Asgari kurumlar vergisi kaldırıldı

Kurumlar vergisi oranı 1999 yılı kazançlarından uygulanmaya başlamak üzere yüzde 30 olarak belirlendi. Asgari kurumlar vergisi uygulaması kaldırıldı.Maliye Bakanlığı; kurumlar vergisi oranının 1999 yılı kazançlarından uygulanmaya başlamak üzere yüzde 30 olarak belirlendiğini belirterek, asgari kurumlar vergisi uygulamasının kaldırıldığını bildirdi. Maliye Bakanlığı vergi yasalarındaki bazı değişiklikler arasında uygulamada tereddüte sebep olan bazı konulara açıklık getirdi. Sözkonusu tebliğ Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. * Tebliğe göre, kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmıyor ve sermayeye eklenen kârlar vergiye tabi bulunmuyor. Bu kazançların ortaklar tarafından elde edilen menkul sermaye iratları için beyanname verilmesi gerekmeyecek. * İştirak payları ile taşınmazların satışından veya üretim tesislerinin ayni sermaye olarak konmasından doğan kaçançlarla ilgili istisnanın süresi 31 Aralık 2002 tarihinde dolacak. * İndirim ve istisnalar dağıtılsın, dağıtılmasın yüzde 15 oranında gelir vergisi stopajına tabi oldu. Tam mükellef kurumlar, kurumlar vergisinden müstesna kazançlara isabet edilen kısmı düştükten sonra dağıttıkları kâr paylarından dağıtım sırasında gelir vergisi ve stopaj yapacaklar. Stopaj oranı halka açık şirketler için yüzde 5, diğer kurumlar yüzde 15 olarak uygulanacak. * Repo ve ters repoya konu menkul kıymetlerin, her zaman geri almakla yükümlü olan tarafından değerleme işlemine tabi tutulması gerekiyor. Vadesi değerleme gününden sonra olan repo ve ters repo işlemleri ile ilgili olarak, değerleme gününe kadar tahakkuk edecek faiz tutarları, repoya taraf olanlarca ticari kazancın elde edilmesi ile ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gelir veya gider olarak dikkate alınacak. * Bazı kurum ve kuruluşlara bağışlanan camilerin yapımı veya mevcut camilerin idamesi için yapılan bağışların sınırsız indirimini öngören düzenleme de yürürlükten kaldırıldı. * Deprem bölgesinde avukatlık ücreti, noter masrafı ve posta masrafı gibi giderlerin toplamı dikkate alınarak yapılacak hesaplamada, küçük miktarda kalan alacaklar için ikinci bir tebligat yazısı gönderilmeyerek, tahsil edilmeme yoluna gidilecek. * Tebliğe göre, kurumlar vergisi oranı 1999 yılı kazançlarından uygulanmaya başlamak üzere yüzde 30 olarak belirlendi. Asgari kurumlar vergisi uygulaması kaldırıldı. * 1 Ocak 1999-31 Aralık 2002 tarihleri arasında elde edilen emisyon primleri gelir vergisi stopajına tabi olmayacak. Vadeli mevduat hesapları ile ilgili olarak değerleme gününe kadar tahakkuk eden faiz tutarları da repo ve ters repo işlemlerinde olduğu gibi ticari kazancın elde edilmesi halinde elde edenler tarafından gelir olarak dikkate alınacak. * Binek otomobillerin giderleri ile amortismanlarının yarısının indirimine izin veren düzenlemelerde yapılan değişiklikle de, işletmeye dahil ve işte kullanılan taşıtların gider ve amortismanlarının tamamının indirimine imkan veren düzenleme yapıldı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT