Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan “Tero¨r o¨rgu¨tlerini ve devlet ic¸ine sızmıs¸ paralel c¸eteleri mas¸a olarak kullanarak, ic¸ ve dıs¸ siyaset-toplum mu¨hendislikleriyle Tu¨rkiye'yi hedeflerinden uzaklas¸tırmak isteyenler, bir kez daha hu¨srana ugˆrayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.


Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, adli yıl açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 


Tu¨rkiye Cumhuriyeti'nin, yasama, yu¨ru¨tme ve yargı organları u¨zerine bina edilen devlet yapısıyla, 2023 hedefleri dogˆrultusunda, kararlı adımlarla ilerlediğine işaret eden Erdoğan, hakim, savcı, avukat ve diğer çalışanlarıyla yargı organının, devletin temel kurumlarından biri olarak hayati bir görevi ifade ettiğini vurguladı.


Hak ve o¨zgu¨rlu¨klerin, kardes¸ligˆin, toplumsal barıs¸ın ve huzurun en gu¨c¸lu¨ teminatının adalet olduğunu belirten Erdoğan, adalet olmadan kalkınmanın gerc¸ekles¸tirilebilmesinin, demokratikles¸me olmadan da hukuk devleti ilkesinin yas¸atılabilmesinin mu¨mku¨n olmadığını kaydetti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk ve adalet alanında yapılan yatırımları huzura, sosyal barıs¸a ve Türkiye'nin aydınlık gelecegˆine yapılan yatırımlar olarak go¨rdüklerine vurgu yaparak, bu anlayışla bilhassa son 12 yılda hukuk devleti ilkesinin gu¨c¸lenmesi ve demokrasinin gelis¸mesi ic¸in tarihi o¨nemde reformları hayata gec¸irmenin yanında, adalet tes¸kilatının fiziki altyapısını da iyiles¸tirdiklerini anlattı.


Daha o¨nce son derece yetersiz s¸artlarda, bodrumlarda, merdiven altlarında hizmet vermeye c¸alıs¸an adalet kurumlarının artık Türkiye'nin her yerinde son derece modern imkanlarla faaliyetlerini su¨rdu¨rdüğüne dikkati çeken Erdoğan, reformlar devam ettikçe, adalet sisteminin is¸leyis¸i gu¨c¸lendikc¸e Tu¨rkiye'nin, hukukun eksiksiz tecellisiyle du¨nyanın o¨rnek aldıgˆı bir u¨lke olma yolunda ilerleyecegˆine inandığını ifade etti. 


'Tu¨rkiye'yi hedeflerinden uzaklas¸tırmak isteyenler hu¨srana ugˆrayacaktır'


Hukuk devleti ilkesinin yas¸atılabilmesinin, adil bir yargı sisteminin varlıgˆı ve is¸leyis¸iyle mu¨mku¨n oldugˆuna işaret eden Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:


"Bu bakımdan, adalet sistemimizin s¸effaflas¸tırılması ve hesap verebilirligˆinin gu¨c¸lendirilmesi bu¨yu¨k o¨nem tas¸ıyor. Yargı bagˆımsızlıgˆı, yargının digˆer organlarla ilis¸kisine bagˆlıyken, yargının tarafsızlıgˆı bizzat yargı mensubunun vicdanıyla ilgilidir. U¨zu¨lerek ifade etmeliyim ki yargıya son do¨nemde en bu¨yu¨k zararı, yargıyı kendi tekeline almak isteyen birtakım gruplar vermis¸tir. Adalet tes¸kilatı ic¸inde hiziples¸melerin olus¸ması ve kimi yargı mensuplarının vicdanları yerine mensubu oldukları yapıların talimatları dogˆrultusunda karar vermeleri, hepimizi u¨zmu¨s¸tu¨r. Hukukun her tu¨rlu¨ olumsuz tartıs¸madan, her tu¨rlu¨ s¸aibeden uzak, herkesin gu¨vendigˆi ve go¨nu¨l rahatlıgˆıyla kendini teslim ettigˆi bir kurum olarak is¸lemesi s¸arttır. 


Adalet sistemi, hukukun u¨stu¨nlu¨gˆu¨ ve tarafsızlık ilkesine bagˆlı olarak c¸alıs¸tıgˆı su¨rece, toplumda yargı kurumlarına, dolayısıyla adalete olan gu¨ven de gu¨c¸lenecektir. Tarihi ve ku¨ltu¨rel olarak yu¨ksek bir adalet duygusu tas¸ıyan milletimizin, yargıyla ilgili beklentilerinin kars¸ılanması ancak bu s¸ekilde mu¨mku¨n olacaktır. Tu¨rkiye, demokrasiden, hukuktan, adaletten, o¨zgu¨rlu¨klerden asla feragat etmeden, kazanımlarında herhangi bir geri gidis¸e izin vermeden hedeflerine ulas¸acaktır. Tero¨r o¨rgu¨tlerini ve devlet ic¸ine sızmıs¸ paralel c¸eteleri mas¸a olarak kullanarak, ic¸ ve dıs¸ siyaset-toplum mu¨hendislikleriyle Tu¨rkiye'yi hedeflerinden uzaklas¸tırmak isteyenler, bir kez daha hu¨srana ugˆrayacaktır. Bu konuda en bu¨yu¨k go¨rev adalet sistemimize du¨s¸mektedir."


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015-2016 Adli Yılı'nın Türkiye ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, yu¨ksek mahkemelerin bas¸kan ve u¨yeleri bas¸ta olmak u¨zere, adaletin tesisi ic¸in Türkiye'nin her ko¨s¸esinde fedakarca go¨rev yapan hakim, savcı ve avukatlar ile tu¨m yargı c¸alıs¸anlarına go¨revlerinde bas¸arılar diledi. Erdoğan, go¨revi bas¸ında s¸ehit olan yargı mensuplarını da rahmetle yadettiğini belirterek, adalet sistemi ic¸in go¨rev yapan herkese selam ve saygılarını iletti.