Esnek çalışmaya geçiş, maaş ve emekliliği etkiler mi?

A -
A +

OVP ve 12. Kalkınma Planında uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel hayat dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemelerinin hızlı ve etkili bir biçimde hayata geçirileceği öngörülmüştür.

 

Nitekim bu hususta en somut gelişme kamu kesimine yönelik hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan yönetmelik taslağı teşkil etti.

 

Bu taslakla birlikte kamu çalışanları özellikle maaş ve diğer özlük hakları ile emeklilik haklarında gerileme ya da olumsuz bir durum yaşanıp yaşanmayacağını merak etmektedir.

 

 

ESNEK ÇALIŞMAYLA ÖNGÖRÜLEN AVANTAJLAR

 

 

Esnek çalışma uygulamasının Devlet Memurları Kanununun 4/A kapsamında yer alan memurlar hakkında uygulanması öngörülmektedir.

 

Bu uygulama ile birlikte memurların iş-yaşam dengesini kurmalarına yardımcı olmak suretiyle işe bağlılıklarını, sorumluluk bilinçlerini ve verimliliklerini artırmak, işe geliş-gidişteki zaman kaybını önlemek, trafik sıkışıklığını azaltmak, hasta, çocuk engelli ve yaşlı bakım sorumluluklarını kolaylaştırmak, idari hizmet masraflarını azaltmak ve kamu kaynağının israfını önlemek amaçlanmaktadır.

 

 

GÖNÜLLÜLÜK ESAS OLACAK!

 

 

Esnek çalışma uygulaması gönüllülük esasına dayandırılmaktadır. Memurlar, yazılı müracaatları olmaksızın kurumları tarafından esnek çalışmaya zorlanamayacaktır.

 

Esnek çalışan memurlar, atanma ve yetiştirilmelerinde, ilerleme ve yükselmelerinde, ödev, hak, yükümlülük ve sorumluluklarında, aylıkları ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinde emsal memurlarla aynı hükümlere tabi olacaktır. Bu bağlamda amirler; esnek çalışan memurlar ile emsal memurlar arasında ayrımcılık yapamayacak, hakkaniyet ve eşitlik içinde davranacaktır.

 

Esnek çalışan memurlar da eğitim, toplantı ve diğer etkinliklere normal çalışma yapan diğer memurlar gibi katılabilecektir. Amirler; esnek çalışan memurlar ile emsal memurlar arasında güven ve iş birliğine dayalı verimli ve etkin bir çalışma ortamının sağlanabilmesi için esnek çalışanların da görevlerini yerine getirdikleri, hizmet yürüttükleri algısını oluşturacak şekilde davranıp gerekli tedbirleri alacaktır.

 

 

ESNEK ZAMANLI ÇALIŞMA ESASLARI

 

 

Bahse konu taslağa göre esnek zamanlı çalışmada memurlar, çalışmalarını kurumları tarafından esnek zaman ve çekirdek zaman olarak iki kısma ayrılan çalışma günü süresi içerisinde yürütülecektir. Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zaman içerisinde bu zorunluluk olmayacaktır.

 

Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içerisinde en fazla 5 saat olacak şekilde; esnek zaman ise çalışma günü süresi içerisinde çekirdek zaman ve öğle dinlenme süresi dışında kalan süreleri kapsayacak şekilde kurumlar tarafından belirlenecektir. Ancak öğle dinlenme süresi de esnek zaman olarak belirlenebilecektir. Günlük çalışma süresinin içerisine öğle dinlenme süresinin dahil edilip edilmeyeceği ise memurun bağlı olduğu Kurumun tercihine bağlı olması öngörülmektedir.

 

 

ÇALIŞMA SAATLERİ

 

 

Söz konusu taslağa göre günlük çalışma süresi günlük 8 saattir. Kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden 2 saat önce başlar ve bitme saatinden 3 saat sonra sona erer. Memurlar çalışma günü süresi içerisinde her hâlde en fazla 10 saat çalışabilir. Esnek zamanlı çalışma şeklinde kurumlar memurlara günlük çalışma sürelerinin başlangıcını ve bitişini belirlemede serbestlik gibi tanıyabildikleri gibi memurlardan bu süreleri sabitlemelerini de isteyebilirler. Çalışma saatleri sabitlenen memurlar bir sonraki sözleşme dönemine kadar bu süreleri değiştiremezler. Çalışma saatlerinin başlangıcı ve bitişi her çalışma günü için aynı olmalıdır. Sabit zaman uygulamasında çalışma saatleri çizelgesi doldurulması zorunlu iken, serbest zaman uygulamasında bu zorunluluk yoktur. İşin gerektirdiği hâllerde Kurum memurun işe daha erken gelmesini veya işten daha geç çıkmasını isteyebilir. Çekirdek zaman ve esnek zaman kurumlar tarafından bir yıl içerisinde çalışma yoğunluğu, hizmet gerekleri ve personel durumu dikkate alınarak en fazla 2 defa değiştirilebilmesi öngörülmektedir.

 

Netice itibarıyla mezkûr taslak bir bütün olarak incelendiğinde uygulamanın sadece memurlarla sınırlı olduğu ve tamamen gönüllülük esasına dayanacağı öngörülmektedir. Bu meyanda memurların maaş ve özlük haklarında bir gerileme olmayacağını dolayısıyla sırf esnek çalışma nedeniyle emeklilik haklarında da bir gerileme olmayacağını söyleyebiliriz.

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.