Tarihin gölgesindeki vesika şiirler

Sesli Dinle
A -
A +

Prof. Dr. Osman Kemal Kayra 11 Kasım 2023 Tarihli Köşe Yazısı

Târih ibretlik olaylarla doludur; ders de alınmaz, tekerrür de eder. Hatâlardan dolayı vazgeçilseydi büyük devletler de kurulmazdı.

Hiçbir şey tesâdüf değildir. Bütün olaylar bir aslî sebebe ve onun neticesine bağlıdır. Bu sebepler de büyük devletlerin altyapılarında çok açık görülmektedir.

Hiçbir devlet nev-zuhûr (yeni çıkma) değildir; doğum sancıları ve şartları çok çetindir.

Yüzyıllar sonra Osmanlının târihini yazanlar, özellikle yabancı yazarlar ve yabancılaşmış yerli yazarlar, savaşları, barışları, hezimetleri masabaşı mesâisi ile kaleme aldılar. Bu yazarlar için târih yaşanmış olaylardan arta kalan bir serüvendi ve o serüvenler bu yazarların malzemeleriydi. Acı, ıstırap, felâket, göçler, esâret, katliâmlar kelimelerle anlatılamaz ki… Târih yazarlığı işte bunların tâ içinde olması gereken bir türdür. Târih bir hikâye değil, bir senaryo da değildir.

VAK’ANÜVİSLİK

Büyük devlet her şeyi ciddiyetle yapan, sâde savaşları değil, bütün devlet olaylarını tarafsızca yazdıran bir kuruluştur. Her ne kadar monark idârelerde hiçbir şey tam tarafsız olamasa da en azından savaşlara âit anekdotlar bütün milleti ilgilendirdiği için objektifliği ve târihe uygunluğu bir hayli fazladır.

Osmanlı sarayı, mâliye, askerî teşkîlât, saray dışı olaylar, çarşı-pazar, rüşvet, hukuk, yargılamalar, isyanlar, hastalıklar, tabîî âfetler ve yangınlar hep vak’anüvislerin işidir.

Osmanlıda başlangıçta bu târih yazıcılığı yoktu; yâni resmen yoktu. Vak’anüvislik başlı başına bir konu olduğu için onu ayrıca ele alacağız. Fakat bu mühim meslek amatörce de olsa şiirlerle ve bâzı yazılarla başlamış kabûl edilir. Özellikle ordu içindeki halk şâirleri tarafından irticâlen (doğaçlama) meydana getirilen destân-şiirlerle târih yazıcılığı (anlatımı) sözlü olarak başlamıştır.

KARACA OĞLAN (KARAC’OĞLAN)

İşte bu halk şâirimizin “Nemçe Destânı” bunlardan biridir.  Bu destan I. Ahmed döneminde 11 sene (1593-1606) süren savaşa âittir. Karaca Oğlan bir vak’anüvis değildir. Okur-yazar olup olmadığı da bilinmiyor. Bu şiirde savaştaki asker sayısı, ordudaki değişik kimlikli Osmanlı tebaası olan milletler hakkında da bilgi vardır. Özellikle asker sayıları mübalağalıdır. İşte o şiir:

“Hâzır ol vaktine Nemçe kralı /// Yer götürmez asker ile geliyor. /// Patriklerin inmiş tahttan diyorlar /// Bir Halîfe kalmış o da geliyor. ///

=== Yetmiş bin var siyah postal giyecek /// Seksen bin var Allâh Allâh diyecek /// Doksan bin var tatlı cana kıyacak /// Yüz bini de Tatar Han’dan geliyor. ///

===Gelen Ahmed Paşa’m kendidür kendi /// Altmış bin dalkılıç küsürü cündî /// Kaçma kâfir kaçma ölümün şimdi /// Hacı Bektaş Velî kalkmış geliyor. ///

===Şevketli Efendi’m, Sultân’m vezîr /// Altmış bin kılıçlı yanında hazır /// Deryâlar yüzünde boz atlı Hızır /// Benli Boz’a binmiş o da geliyor. /// ===

Karac’oğlan der ki burda durulmaz /// Güler yüze tatlı söze doyulmaz /// Gökteki yıldızdan çoktur sayılmaz /// Yedi iklim dört köşeden geliyor.

KAYIKÇI KUL MUSTAFA

Yine bu halk şâirlerinden biri de Kayıkçı Kul Mustafa’dır. Onun söylediği Genç Osman Destânı, Sultan IV. Murâd’ın Bağdâd Seferi’ne âittir.

Kayıkçı Kul Mustafa, Cezâir’den Bağdâd’a kadar çeşitli beldeleri dolaşmış, savaşlara katılmış, yenilgilere, şehitlere ağıtlar düzmüş bir yeniçeridir. Abaza Hasan Paşa Ayaklanması’ndan yâni 1659’dan sonra doğduğu sanılıyor. İlk gençlik yıllarında Murâd Reis’in levendi olarak Cezâir’de bulunduğu için kendisine “Kayıkçı” denmiştir. Sultan II. Osmân’ın şehîd edilmesi (1622), IV. Murâd Han’ın Bağdâd Kuşatması (1630) ve Halep Vâlîsi Abaza Hasan Paşa’nın İsyânı’nı (1658) şiirlerine konu yapmıştır.

İşte onun Genç Osman Destânı:

“Genc’osman dediğin bir küçük uşak /// Beline bağlamış ibrişim kuşak /// Askerin içinde birinci uşak /// Allâh Allâh deyip geçer Genc’osman ///===

Sultan Murâd eydür (der ki) gelsün göreyim /// Nice kahramandır ben de bileyim /// Vezirlik isterse üç tuğ vereyim ///Kılıcından al kan saçtı Genc’osman ///

===Bağdâd’ın kapısın Genc’osman açtı /// Düşmânın cümlesi önünden kaçtı /// Kelle koltuğunda üç gün savaştı /// Şehitlere serdâr oldu Genc’osman.”

Şüphesiz bunlar destan olduğu için târihî gerçekleri tam yansıtmaz, ama Türklerde Sakalardan, Oğuz Kağan’dan gelen destanlarla târihin derinliklerine inebiliyoruz. Türeyiş, Göç, Ergenekon veyâ sonra her biri ayrı Türk boylarının destanlarıyla birçok hakîkate de ulaşabiliyoruz. Çünkü destanlarda coğrafya var; özel isimler var. Bunlar gerçeklere ışık tutuyorlar. Buna rağmen resmî târih yazıcılığı 17. yy’a kadar gecikmiştir.

DÎVÂN EDEBİYÂTI VE TÂRİH

Dîvân edebiyâtımız çok değişik yönleriyle târihe de ışık tutar. Zaferler, cülûslar, düğünler, isyanlar, savaşlar çoğu zaman kasidelerin medhiyyelerinde de olsa gerçekleri kısmen dile getirir. Bu medhiyyelerde pâdişâha, sadrıa’zama, paşalara, savaş veyâ maslahatlarıyla ilgili bölümlerde târihle yollarının kesiştiğini görürüz. Bunlardan bâzı örneklerle konuya açıklık getirelim:

Şâir Nev’î’nin Kânûnî Sultan Süleymân’a bir kasîde; Sultan II. Selîm’e bir kasîde; III. Murâd’a 8 kasîde, 3 kıt’a, bir tercî’-i bend; III. Mehmed’e 5 kasîde, 1 terkîb-i bend yazmıştır.

Meselâ Taşlıcalı Yahyâ BeyŞah İsmâîl ordusunun Osmanlının top ve tüfek kullanması karşısında nasıl şaşırdıklarını ve acze düştüklerini anlatmaktadır:

“Nice can kurtara düşmanlar misâl-i ra’d u berk /// Leşkerinde her tüfeng ü top oldu kazâ-yı âsümân” (Düşman gökten şimşek ve büyük bir gürültüyle inen top ve tüfekten canını nasıl kurtaracak.)

Yine aynı şâirin 7. kasîdesinde 1548 yılında başlayan II. IrâkeynSeferi dolayısıyla Kânûnî’ye sunduğu kasîdede: “Bu savaş Safevîlerin eline geçen toprakları almak için yapılmıştır” der.

1736’ya kadar hüküm süren Safevî Devleti esâsında bir Türk hânedânı idi. Âzerbaycân’ın şâh âilesinin anavatanı olması dolayısıyla Türkçenin Azerbaycân şivesi, hükümdarların yüksek idârecilerin ve sarayın, en nihâyet Kızılbaş askerî komutanlarının konuşma dili idi. Safevîler modern Îrân târihinin başlangıcı olarak kabûl edilir. Îrân, târihindeki en önemli hânedanlıklardan biri olan bu Safevîler tarafından yönetilmiş devlettir. Îrân; Âzerbaycân, Ermenistan, Irâk, Afganistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin doğu kesiminde varlığını sürdürmüş, târihte ilk def’a Şiî On iki İmâm (isnâ aşeriyye) akîdesini resmî mezhep olarak kabûl etmiş ve vârisi oldukları Safevî Hânedânı’nın devletidir…

Îrân Şiâsı Hazret-i Alî dışındaki üç büyük Halîfe’ye levm ve şetm (ağır sözler, hakâretler) ederler. Bu, bugün de aynen devâm etmektedir.

Osmanlı Devleti Sünnî-Hanefî-Mâturîdî akâidinin devamlı savunucusu olmuştur. Bu Yûsuf-ı Hemedânî’den, Ahmed Yesevî’den, Abdülhâlık Goncdüvânî’den beri süregelen bir silsile gölgesidir.  Osmanlı kendi tebaası olan Kızılbaş Türklerle savaşmamış ve Vak’a-i Hayriyye’ye kadar Bektâşilerle bir problem yaşamamıştır. Celâlî İsyanları da bir Alevi isyânı gibi görünse de işin büyük bir ekonomik mes’ele tarafı da vardır. Kezâ Baba İlyâs ve Baba İshak İsyanları altında Anadolu Selçûkî saraylarındaki büyük israf ve halkın sefâletinin de payından bahsedilir.

Burada bir önemli konuya açıklık getirelim: Osmanlı ile Îrân hep savaş hâlinde olmuştur. Bunda hem Sünnî-Şiî ihtilâfı hem de siyâsî ihtilâflar vardır. Bunun bir açıklamasını meşhûr bir yabancıdan alalım: İstanbul’da Avusturya monarşisi elçisi Ogiler Ghislain de Busbecq (1522-1592) Türk korkusunu özetlerken “…Türkler zafere, biz de mağlûbiyete alışmışız. Sonucun ne olacağından şüphelenebilir miyiz? Sâdece Îrân lehimizde. Düşmanımız saldırıya acele ederken arkasındaki bu tehlikeyi gözetmek zorundadır.  Ancak Îrân âkıbetimizi sâdece geciktirir, bizi kurtaramaz. Türkler Îrân’la uzlaştığında doğunun bütün gücüyle boğazımıza yapışacaktır.”

Tabîî ki Îrân’la Osmanlı ve sonrasında da Türk devletleri hiç anlaşamamış ve dâimâ hasım olmuşlardır.

Yine Yahyâ, Kânûnî’nin Almanya Seferi’nden, Budin’i alışından övgüyle bahseder:

Budin’de gaazilerin atı sarsara benzer /// Elem denizlerinde gark eder Alaman’ı. (Budin’de gaazilerin atları kuvvetli bir rüzgâra benzer (ve) Almanları elem denizine gark eder.)

“Cemîi kulları Yahyâ gibi kazâda olur /// Yolunda ölmeye canlar verici kurbân. (Bütün kulları gibi Yahyâ da savaşta ölmeye ve kurbân olmaya, can vermeye hazırdır.)

Görüldüğü gibi Taşlıcalı Yahyâ bu savaşa bilfiil katıldığını ve izlenimlerini belirtirken vak’anüvislik denemesi yaptığını da söyleyebiliriz.

Yine Yahyâ’nın Zigetvar Seferi’ne âit 16. Kasidesi bu seferin özeti gibidir:

“Meğer her tîg-i sultânî tarîkat şeyhine benzer /// Yürür ardınca önince mürîdânı muhibbânı.” (Savaş meydanında pâdişâhın tuğu önünde ve arkasında yürüyenler, bir tarîkat şeyhinin müridleri ve bağlıları gibidir.)

Şâir Yahyâ önlerine bir engel olrak çıkan Sava, Trava, Tuna nehirlerinden de bahseder.

“Yolına geldi ammâ sâye gibi pây-mâl oldı /// Sava ile Trava ejderhâsı Tuna su’bânı.” (Sava, Trava Tuna ejderhâları Yolına çıkdılar, ama hepsi ayağının altında gölge gibi kaldı.)

35. beyitte Alman kralından söz ederken:

“Kralın âli tuyuldu elem bahrine gark itdi /// Kızıl elma diyârı ile iklîm-i Alaman’ı.” (Kralın hîylesi duyuldu ve onu elem denizine boğdu. Alman ülkesi Kızıl elma diyârına katıldı.)

Buradaki Kızıl elma o günkü hedef olan Alman diyârıdır. Aslında Türkler Kızıl elmayı hiç bitmeyen son hedef olarak kullanmışlardır. (Kısmen Faydalanılan kaynak Emin Çakır, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014, c.11, sayı 28, s. 69-83)

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.