BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Güneş enerjisiyle mısır pişirdiler!

Güneş enerjisiyle mısır pişirdiler!

Al­man­ya Fe­de­ral Hü­kü­me­ti Tür­ki­ye Bü­yü­kel­çi­si Dr. Ec­kart Cuntz’un des­te­ği ile Dic­le Üni­ver­si­te­si Zi­ra­at Fa­kül­te­si’nde ku­ru­lan Fark­lı Bit­ki­le­ri Gü­neş Ener­ji­si ile Ça­lı­şan Su Pom­pa­sı Kul­la­nı­la­rak Dam­la­ma Su­la­ma Sis­te­miy­le Su­la­ma sis­te­mi ha­ya­ta geç­ti.> Rem­zi Bu­rul­day Dİ­YAR­BA­KIR İHA Al­man­ya Fe­de­ral Hü­kü­me­ti Tür­ki­ye Bü­yü­kel­çi­si Dr. Ec­kart Cuntz’un des­te­ği ile Dic­le Üni­ver­si­te­si Zi­ra­at Fa­kül­te­si’nde ku­ru­lan Fark­lı Bit­ki­le­ri Gü­neş Ener­ji­si ile Ça­lı­şan Su Pom­pa­sı Kul­la­nı­la­rak Dam­la­ma Su­la­ma Sis­te­miy­le Su­la­ma sis­te­mi ha­ya­ta geç­ti. Sis­tem­de yer alan 12 adet sa­bit pa­nel sa­ye­sin­de 10 de­kar­lık bir alan dam­la­ma su­la­ma sis­te­mi ile su­lan­ma­ya baş­lan­dı. Ta­ma­men gü­neş ener­ji­si ile ça­lı­şan su pom­pa­la­rın­dan ya­rar­la­nı­la­rak yaz dö­nem­le­rin­de pa­muk ve mı­sır, ilk­ba­har ve kış ay­la­rın­da ise ta­ze fa­sul­ye ile ta­ze so­ğan ye­tiş­ti­ri­le­cek. Ya­pı­lan açı­lı­şın ar­dın­dan gü­neş ener­ji­si ile haş­la­nan mı­sır­lar Bü­yü­kel­çi Cuntz, Va­li Yar­dım­cı­sı Su­at Se­yi­toğ­lu, Dic­le Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Ay­şe­gül Ja­le Sa­raç ve ge­len di­ğer mi­sa­fir­le­re ik­ram edil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT