BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Fransa’dan piyasaya 10.5 milyar euro

Fransa’dan piyasaya 10.5 milyar euro

Fran­sız hü­kü­me­ti, kü­re­sel fi­nans kri­zi ne­de­niy­le, ül­ke­nin en bü­yük al­tı özel ban­ka­sı ara­cı­lı­ğıy­la pi­ya­sa­ya yıl so­nu­na ka­dar top­lam 10.5 mil­yar eu­ro des­tek ver­me ka­ra­rı al­dı.Fran­sız hü­kü­me­ti, kü­re­sel fi­nans kri­zi ne­de­niy­le, ül­ke­nin en bü­yük al­tı özel ban­ka­sı ara­cı­lı­ğıy­la pi­ya­sa­ya yıl so­nu­na ka­dar top­lam 10.5 mil­yar eu­ro des­tek ver­me ka­ra­rı al­dı. Pa­ri­s’­te ban­ka ge­nel mü­dür­le­riy­le bi­ra­ra­ya ge­len Eko­no­mi Ba­ka­nı Chris­ti­ne La­gar­de, bu des­te­ğin sağ­lam ban­ka­la­ra ve­ril­di­ği­ni, ama­cın ise söz ko­nu­su ban­ka­la­rın pi­ya­sa­ya kre­di ver­me­si­ni sağ­la­mak ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Fran­sa hü­kü­me­ti fi­nans kri­zi­nin kon­trol al­tı­na alı­na­bil­me­si için ge­çen haf­ta 360 mil­yar eu­ro­luk bir pa­ke­ti ka­bul et­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT