BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Liderliği geri alacağız

Liderliği geri alacağız

T­rab­zons­por Ge­nel Sek­re­te­ri Ha­san Ye­ner, Galatasa­ray mağ­lu­bi­ye­ti­ni u­nut­tuk­la­rı­nı söy­le­diT­rab­zons­por Ge­nel Sek­re­te­ri Ha­san Ye­ner, Galatasa­ray mağ­lu­bi­ye­ti­ni u­nut­tuk­la­rı­nı söy­le­di “KÖ­TÜ DE­ĞİL­DİK” Trab­zons­por ya­vaş ya­vaş ken­di­ne ge­li­yor. G.Sa­ray kar­şı­sın­da um­ma­dık­la­rı ka­dar kö­tü bir so­nuç al­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ge­nel Sek­re­ter Ha­san Ye­ner, “Bu skor oy­na­dı­ğı­mız fut­bo­lun kar­şı­lı­ğı de­ğil­di” vur­gu­su yap­tı. Oyu­nun is­ta­tis­tik­le­ri­ne bak­tık­la­rın­da fut­bol zen­gin­li­ği açı­sın­dan ib­re­nin ken­di­le­ri ta­ra­fın­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ye­ner, “An­cak po­zis­yon­la­rı de­ğer­len­dir­me­yi bi­len G.Sa­ray ol­du. Biz bu üzü­cü kar­şı­laş­ma­yı unut­tuk. Bu maç lig­de­ki kar­şı­laş­ma­la­rı­mız­dan sa­de­ce bi­ri­siy­di. Ta­kı­lıp kal­mak doğ­ru de­ğil” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. “SE­Rİ YA­KA­LA­YA­CA­ĞIZ” G.An­tep ma­çıy­la bir­lik­te ye­ni bir çı­kı­şa ge­çe­cek­le­ri­ni söy­le­yen Ye­ner, “Bir se­ri ya­ka­la­ya­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­rum. Tek­rar li­der­li­ği ge­ri ala­ca­ğız” der­ken, “Önü­müz­de­ki haf­ta­lar­da ka­za­na­ca­ğı­mız pu­an­lar­la ta­raf­ta­rı­mı­za G.Sa­ray üzün­tü­sü­nü unut­tu­ra­ca­ğız. Bun­dan son­ra­ki maç­la­rın hep­si zor maç­lar. Lig­de ko­lay maç yok. Bu haf­ta­ki kar­şı­laş­ma da mut­la­ka zor­lu ge­çe­cek. An­cak, ken­di sa­ha­mız­da se­yir­ci­mi­zin de des­te­ği ile G.An­tep ma­çın­dan 3 pu­an ala­ca­ğı­mız umu­dun­da­yız” şek­lin­de ko­nuş­tu. > Gökmen Şahin TRAB­ZONS­POR’DA G.AN­TEP STAR­TI G.Sa­ray mağ­lu­bi­ye­tin­den son­ra 1 gün izin­li olan Trab­zons­por’da fut­bol­cu­lar dün G.An­tep ma­çı ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı. Er­sun Ya­nal yö­ne­ti­min­de ya­pı­lan an­tren­man­da Ege­men sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le sa­lon­da ça­lı­şır­ken di­ğer bü­tün fut­bol­cu­lar ha­zır bu­lun­du. Düz ko­şu, ısın­ma ha­re­ket­le­ri ve top ile ça­lış­ma­nın ar­dın­dan id­man so­na er­di. An­tren­ma­nı, yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri de iz­ler­ken, As­baş­kan Hay­ret­tin Ha­cı­sa­li­hoğ­lu Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal’la sa­ha ke­na­rın­da kı­sa bir gö­rüş­me yap­tı. > Er­sen KÜ­ÇÜK­Trab­zon (İHA)
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT