BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İnsansız hava aracı Heron, testi geçerse ay sonunda TSK’da

İnsansız hava aracı Heron, testi geçerse ay sonunda TSK’da

Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül, ay so­nun­da bir ekip­le İs­ra­il’e gi­de­rek Tür­ki­ye’nin sa­tın ala­ca­ğı He­ron mar­ka in­san­sız ha­va araç­la­rı­nın (İHA) de­ne­me­le­rin­de bu­lu­na­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Test­ler ba­şa­rı­lı olur­sa ka­sım ayı so­nu­na ka­dar 10 adet He­ron Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’nin em­ri­ne su­nu­la­cak” de­di.> Yıl­dız Bal­cı İZ­MİR İHA Milli Savunma ­Ba­kanı Vec­di Gö­nül, AK Par­ti Ga­zi­e­mir il­çe kong­re­sin­de a­çık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Mil­li Sa­vun­ma Ba­ka­nı Vec­di Gö­nül, ay so­nun­da bir ekip­le İs­ra­il’e gi­de­rek Tür­ki­ye’nin sa­tın ala­ca­ğı He­ron mar­ka in­san­sız ha­va araç­la­rı­nın (İHA) de­ne­me­le­rin­de bu­lu­na­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Test­ler ba­şa­rı­lı olur­sa ka­sım ayı so­nu­na ka­dar 10 adet He­ron Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’nin em­ri­ne su­nu­la­cak” de­di. Ba­kan Gö­nül, yak­la­şık 3 yıl ön­ce dü­zen­le­nen iha­le so­nu­cun­da He­ron İHA iha­le­si­ni İs­ra­il’in ka­zan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Da­ha ön­ce ile­ri gö­zet­le­yi­ci ve­ya is­tih­ba­rat ele­man­la­rı ola­rak in­san kul­la­nır­ken şim­di He­ron’la­rı kul­la­na­ca­ğız. Bun­lar gök­yü­zün­den yer­de­ki en kü­çük kı­mıl­da­ma­yı da­hi tes­pit ede­bi­le­cek ka­bi­li­yet­te araç­lar­dır” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT