BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > DİKKAT ÇAYCI ÇIKABİLİR!

DİKKAT ÇAYCI ÇIKABİLİR!

Gi­re­sun’da bir kah­ve­ha­ne sa­hi­bi, bod­rum kat­ta bu­lu­nan iş ye­rin­den çay gö­tür­mek için cad­de­ye çı­kan gar­son­la­rı ile va­tan­daş­la­rın çar­pış­ma­ma­sı için iş ye­ri gi­ri­şi­ne, “Dik­kat çay­cı çı­ka­bi­lir” ya­zı­lı lev­ha as­tı.Gi­re­sun’da bir kah­ve­ha­ne sa­hi­bi, bod­rum kat­ta bu­lu­nan iş ye­rin­den çay gö­tür­mek için cad­de­ye çı­kan gar­son­la­rı ile va­tan­daş­la­rın çar­pış­ma­ma­sı için iş ye­ri gi­ri­şi­ne, “Dik­kat çay­cı çı­ka­bi­lir” ya­zı­lı lev­ha as­tı. Lev­ha­yı ilk baş­ta ba­zı­la­rı­nın ko­mik bul­du­ğu­nu be­lir­ten kah­ve­ha­ne sa­hi­bi Be­kir Pek­de­mir (45), “Bun­dan ön­ce­ki gar­so­nun bir kız ar­ka­da­şı var­dı. Çay ser­vi­si ya­par­ken da­hi sü­rek­li cep te­le­fo­nu ile kız ar­ka­da­şıy­la ko­nu­şu­yor­du. Çar­pış­ma­lar so­nu­cu gün­de en az 10 adet bar­da­ğım kı­rı­lı­yor­du. Lev­ha­dan son­ra za­ra­rım as­ga­ri­ye in­di” şek­lin­de ko­nuş­tu. Pek­de­mir, ta­be­la­yı, gün­lük ha­yat­ta sık­ça rast­la­nan “Dik­kat Tom­ruk Dü­şe­bi­lir”, “Dik­kat Ayı Çı­ka­bi­lir”, “Dik­kat He­ye­lan­lı Sa­ha”, gi­bi uya­rı­cı lev­ha­lar­dan esin­le­ne­rek ha­zır­la­dı­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT