BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Perakendede erkekler daha da ciddiye alınmalı

Perakendede erkekler daha da ciddiye alınmalı

Alış­ve­riş Mer­kez­le­ri ve Pe­ra­ken­de­ci­ler Der­ne­ği (AMPD) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Nu­şin Oral, pe­ra­ken­de sek­tö­rü ola­rak bir ara­ya gel­me­le­ri­nin her za­man­kin­den da­ha önem­li ol­du­ğu­nu kay­det­ti.Alış­ve­riş Mer­kez­le­ri ve Pe­ra­ken­de­ci­ler Der­ne­ği (AMPD) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Nu­şin Oral, pe­ra­ken­de sek­tö­rü ola­rak bir ara­ya gel­me­le­ri­nin her za­man­kin­den da­ha önem­li ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Pe­ra­ken­de Gün­le­rin­de su­num ya­pan Oral, sek­tör­de ağus­tos ayın­da ma­ğa­za ve ça­lı­şan sa­yı­sın­da­ki ge­ri­le­me­nin ey­lül ayın­da ye­ni­den yu­ka­rı dön­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Yap­tık­la­rı araş­tır­ma­la­rın, genç­le­re yön­len­dir­di­ği­ni de be­lir­ten Oral, “Ha­zır gi­yim­de­ki har­ca­ma­nın bü­yük kıs­mı­nı 35 yaş al­tı ger­çek­leş­ti­ri­yor. Gör­dük ki er­kek­ler da­ha faz­la cid­di­ye alın­ma­yı ge­rek­ti­ri­yo­r” de­di. Pe­ra­ken­de­de­ki da­ral­ma­nın mo­ral boz­du­ğu­na da dik­kat çe­ken Oral, ta­le­bi ar­tır­mak için bir ara­ya ge­le­rek kam­pan­ya hazırladıklarını söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT