BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘Körfez’e döndük ihracatımız arttı

‘Körfez’e döndük ihracatımız arttı

Tür­ki­ye İh­ra­cat­çı­lar Mec­li­si Baş­ka­nı Meh­met Bü­yü­kek­şi de kri­zi na­sıl avan­ta­ja bir fır­sa­ta dö­nüş­tü­re­bi­le­cek­le­ri­ni dü­şün­dük­le­ri­ni söy­le­di.Tür­ki­ye İh­ra­cat­çı­lar Mec­li­si Baş­ka­nı Meh­met Bü­yü­kek­şi de kri­zi na­sıl avan­ta­ja bir fır­sa­ta dö­nüş­tü­re­bi­le­cek­le­ri­ni dü­şün­dük­le­ri­ni söy­le­di. Bü­yü­kek­şi, 350 mil­yar do­la­ra ula­şan dış ti­ca­ret hac­min­de son yıl­lar­da bü­yük iv­me ka­za­nıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Bü­yü­kek­şi “Cum­hu­ri­ye­tin ku­ru­lu­şu­nun 100. yı­lın­da 2023 yı­lın­da 500 mil­yar do­lar­lık ih­ra­cat he­de­fi­ne ula­şa­ca­ğız. He­def­le­ri­miz doğ­rul­tu­sun­da yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar­da kom­şu ül­ke­le­re ih­ra­ca­tı­mı­zı cid­di bi­çim­de art­tır­dık. İlk 8 ay­da Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri­’ne olan ih­ra­cat yüz­de 200, Bah­rey­n’­e yüz­de 400 Af­ri­ka ül­ke­le­ri­ne ise yüz­de 67 ora­nın­da art­tı” diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT