BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Baş belası migren!

Baş belası migren!

Ka­dın­lar mig­ren­den ya­kı­nır­ken, er­kek­ler­de bel ağ­rı­sı ve a­tar­da­mar yet­mez­lik­le­ri­ne bağ­lı ağ­rı­lar da­ha çok göz­le­ni­yor...Kro­nik ağ­rı­lar da ka­dın ve er­kek­te fak­lı­lık gös­te­ri­yor. Bun­lar­dan bi­ri de baş ağ­rı­sı. Mig­re­nin er­gen­lik dö­ne­min­de kız ço­cuk­la­rın­da er­kek ço­cuk­la­rı­na oran­la da­ha sık gö­rül­dü­ğü be­lir­len­di. Yaş art­tık­ça ara­da­ki fark gi­de­rek aza­lı­yor. Au­ra­lı mig­ren (kla­sik mig­ren) ka­dın­lar­da, au­ra­sız mig­ren (ba­sit mig­ren) er­kek­ler­de da­ha sık gö­rü­lü­yor. GE­Rİ­LİM Tİ­Pİ... Ba­zı mig­ren tip­le­ri ka­dın­la­rın hor­mo­nal dö­nem­le­riy­le doğ­ru­dan iliş­ki­li. Adet­le­rin baş­lan­gı­cın­da hor­mo­nal de­ği­şim­le bir­lik­te mig­ren atak­la­rı ar­tı­yor. Ge­ri­lim ti­pi ba­şağ­rı­la­rı, çe­ne ek­le­min­den kay­nak­la­nan ağ­rı­lar, ok­si­pi­tal nev­ral­ji, tri­ge­mi­nal nev­ral­ji gi­bi baş böl­ge­si ağ­rı­la­rı ka­dın­lar­da da­ha sık gö­rü­lü­yor. Bu­nun­la be­ra­ber kü­me ba­şağ­rı­sı­na er­ke­ler­de sık rast­la­nı­yor. BEL­DE­Kİ AĞ­RI­LAR... Bel ağ­rı­la­rı sık­lı­ğın­da ka­dın ve er­kek­ler ara­sın­da­ki ağ­rı sık­lı­ğı far­kı, ka­dın­la­rın da ha­ya­tı­na gi­de­rek da­ha faz­la ka­tı­lı­mı ile aza­lı­yor... Ka­dın­lar­da el bi­lek ka­na­lı sı­kış­ma­sı­na, ada­le­le­re, top­lar­da­mar has­ta­lık­la­rı­na (va­ris) bağ­lı ağ­rı­la­ra da­ha sık rast­la­nı­yor. Er­kek­ler­de ise da­ha çok atar­da­mar yet­mez­lik­le­ri­ne bağ­lı ağ­rı­lar göz­le­ni­yor. Çi­ko­la­ta­ya ha­yır! Ba­zı yi­ye­cek­ler de mig­re­ni te­tik­le­ye­bi­le­ce­ğin­den. bes­len­me şek­li­ne dik­kat et­mek ge­re­ki­yor. Pey­nir mig­ren ağ­rı­la­rı­nı art­tı­rır. Mig­re­ni o­lan ki­şi­le­rin çi­ko­la­ta ve va­nil­ya­lı yi­ye­cek­le­ri tü­ket­me­me­si, ye­şil seb­ze ve ta­hıl a­ğır­lık­lı bes­len­me­si ö­ne­ri­li­yor. * ­Mig­ren sı­ra­sın­da mi­de bu­lan­tı­sı da gö­rü­le­bi­lir. Ba­şa so­ğuk komp­res uy­gu­la­mak, baş ve bo­yun ma­sa­jı, ses­siz ve loş ı­şık­lı bir yer­de din­len­mek mig­ren a­ta­ğı­nın et­ki­le­ri­ni ya­vaş­la­ta­bi­lir. KADININ GÜNLÜĞÜ KU­RU CİLT İÇİN GE­CE KRE­Mİ * “Ku­ru cilt­ler özen is­ter” di­yen gü­zel­lik uz­ma­nı Su­na Du­man­ka­ya; bu­nun için ken­di­niz ha­zır­la­ya­bi­le­ce­ği­niz şu kre­mi öne­ri­yor; 50 gram va­ze­lin, 1 çay ka­şı­ğı te­re­ya­ğı, 1 çay ka­şı­ğı ha­vuç su­yu, ve sev­di­ği­niz bir ko­ku­yu ka­rış­tı­rın... Kre­mi­niz ha­zır­dır... TAVSİYELER Nefesi doğru alın Uz­man­lar a­ğız ye­ri­ne bu­run­dan ne­fes a­lın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor ve se­bep­le­ri­ni şöy­le sı­ra­lı­yor: * ­Hor­la­ma­yı a­zal­tır. * Uy­ku ap­ne send­ro­mu­nu (bu­run kay­nak­lı) ön­ler. * ­Ka­li­te­li uy­ku u­yun­ma­sı­nı sağ­lar. * A­ğız-­Yüz ge­li­şi­mi­nin bo­zul­ma­sı­nı ön­ler. * A­ğız-­Yüz kas­la­rı­nın dü­zen­li eş­gü­düm­lü ça­lış­ma­la­rı­nı sağ­lar. * Or­to­don­tik bo­zuk­luk­lar, diş ve çe­ne p­rob­lem­le­ri da­ha az gö­rü­lür. * A­ğız ve bo­ğaz ku­ru­lu­ğu­nu ön­ler. * A­ğız ko­ku­su­nu a­zal­tır. * ­Bo­ğaz has­ta­lık­la­rı­nı a­zal­tır. * Vü­cu­dun sı­vı kay­bı­nı a­zal­tır. * Ak­ci­ğer­le­rin ha­va kir­li­li­ğin­den ko­run­ma­sı­na yar­dım­cı o­lur. * Ak­ci­ğer in­fek­si­yon­la­rı­nın sık­lı­ğı­nı a­zal­tır. * As­tım­lı­lar­da a­tak­la­rı­nın sık­lı­ğı­nı a­zal­tır. * Kan­da­ki ok­si­jeni yük­sel­tir, ak­ci­ğer ka­pa­si­te­si ar­tar... * Vü­cu­dun da­ya­nık­lı­ğı­nı, ar­tı­rır, kalp hı­zı­nı ya­vaş­la­tır. * O­dak­lan­ma­yı (kon­sant­ras­yo­nu) ve per­for­man­sı ar­tı­rır. * Gev­şe­me­yi ve din­gin­leş­me­yi sağ­lar. UZ­MAN GÖ­RÜ­ŞÜ Ço­cuk­lar­da DİŞ ÇÜRÜĞÜ * ­Ço­cuk­luk dö­ne­min­de te­da­vi e­dil­me­yen diş bo­zuk­luk­la­rı, i­le­ri­de diş çar­pık­lı­ğı, çe­ne ge­li­şi­min­de bo­zuk­luk ve ro­ma­tiz­ma­dan kalp ra­hat­sız­lık­la­rı­na ka­dar ge­nel sağ­lık p­rob­lem­le­ri­ne yol a­ça­bi­li­yor. An­ne­le­rin em­zik ve­ya bi­be­ro­nu ço­cu­ğa şe­ker, re­çel, bal gi­bi gı­da­la­ra ba­tı­ra­rak ver­me­le­ri ya­pı­lan en bü­yük ha­ta. Bir di­ğer yan­lış da uy­ku a­ra­la­rın­da ço­cuk­la­ra şe­ker­li süt, mey­ve su­yu gi­bi gı­da­la­ra a­lış­tır­mak NASIL ENGELLENİR? Çü­rü­ğü ta­ma­men en­gel­le­ye­bi­le­cek bir a­şı ve­ya bir i­laç he­nüz ge­liş­ti­ri­le­me­di. An­cak gü­nü­müz­de çü­rük sa­yı­sı­nı a­zalt­ma­ya yö­ne­lik ba­zı mal­ze­me­le­r kul­la­nı­lı­yor, bun­lar­dan bi­ri de “fis­sür ör­tü­cü”... ­Süt diş­le­ri, kap­la­dık­la­rı a­la­nı son­ra­dan sü­re­cek o­lan ka­lı­cı diş­ler i­çin ko­ru­mak­ta ve ka­lı­cı diş sü­rer­ken o­na reh­ber­lik e­der. Süt di­şi er­ken çe­kil­di­ğin­de, bu do­ğal yer tu­tu­cu­luk fonk­si­yo­nu or­ta­dan kal­kar. ­Be­bek­ler­de ilk diş­ler a­ğız­da gö­rül­dü­ğün­de (6-8 ay­lık­ken) te­miz­le­me iş­le­mi baş­la­ma­lı­dır. Sa­bah kah­val­tı­sı son­ra­sı ve ge­ce yat­ma­dan ön­ce diş­le­rin en a­zın­dan çiğ­ne­me yü­zey­le­ri­ni te­miz bir tül­bent ya­hut gaz­lı be­zi ıs­la­ta­rak sil­me­k ye­rin­de o­lur. > Dr. Çağ­daş Kış­la­oğ­lu SAĞ­LIK OL­SUN Te­le­viz­yon ba­ğım­lı­sı ol­ma­sın! * Psi­ko­log Öz­den Ba­dem­ci Dan­dul, an­ne ba­ba­la­ra ço­cuk­la­rı­nın bil­gi­sa­yar ve te­le­viz­yon kar­şı­sın­da ge­çir­dik­le­ri za­ma­nı den­ge­le­ye­bil­me­le­ri için sı­nır koy­ma­la­rı uya­rı­sın­da bu­lu­na­rak, “Bil­gi­sa­yar ve te­le­viz­yo­na gün­de 1-2 sa­at­ten faz­la za­man ay­rıl­ma­ma­lı­dır” de­di. Dan­dul, “Bu dö­nem be­be­ğin en çok ile­ti­şi­me, in­san iliş­ki­si­ne ih­ti­ya­cı ol­du­ğu dö­nem­dir. Bu dö­ne­min­de te­le­viz­yon kar­şı­sın­da bı­ra­kı­lan be­bek­ler­de ge­li­şim ge­ri­lik­le­ri gö­rül­mek­te­dir” de­di. Grip yaş­lı­lar­da ölüm­cül ola­bi­lir * Prof. Dr. Ser­hat Ünal, kış mev­si­min­de gö­rül­me sık­lı­ğı ar­tan gri­bin yaş­lı­lar­da cid­di sağ­lık prob­lem­le­ri­ne yol aça­bi­le­ce­ği­ni, hat­ta ölüm­cül ola­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Ünal, “Ak­ci­ğer­de ço­ğa­lıp za­tür­re­ye yol aç­ma­sı ve baş­ka mik­rop­la­ra ze­min ha­zır­la­ma­sı se­be­biy­le gri­bin özel­lik­le 65 yaş üs­tün­de­ki­ler­le, ak­ci­ğer, kalp, böb­rek, ka­ra­ci­ğer ve şe­ker has­ta­lı­ğı ve kan­ser te­da­vi­si gö­ren­ler­de ölüm­cül sey­re­de­bi­lir” dedi. Haber Hattı ME­ME ­KAN­SE­Rİ kon­fe­ran­sı * Gü­nü­müz­de er­ken teşhis sa­ye­sin­de te­da­vi edi­le­bi­lir has­ta­lık­lar gru­bu­na gi­ren me­me kan­se­ri, tüm ge­liş­me­le­re rağ­men ka­dın­lar ta­ra­fın­dan ye­te­rin­ce ta­nın­ma­dı­ğın­dan hâlâ en çok kor­ku­lan has­ta­lık­la­rın ba­şın­da ge­li­yor. İs­tan­bul Me­me Der­ne­ği, Me­me Bi­li­mi Der­ne­ği ve Ko­ca­eli Me­me Has­ta­lık­la­rı Der­ne­ği’nin dü­zen­le­di­ği İs­tan­bul Me­me Kan­se­ri Kon­fe­ran­sı ve Ulu­sal Me­me Kan­se­ri Kon­sen­sus Top­lan­tı­sı İs­tan­bul, Po­lat Re­na­is­san­ce Ho­tel’de sü­rü­yor. Ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de birçok he­ki­min ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen kon­gre Cu­mar­te­si gü­nü so­na ere­cek. Dİ­YA­BE­TE siz yön ve­rin * Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, 15 üni­ver­si­te ve Tür­ki­ye En­dok­ri­no­lo­ji ve Me­ta­bo­liz­ma Der­ne­ği, Tür­ki­ye Di­ya­bet Vak­fı, Türk Diya­bet Ce­mi­ye­ti, Türk Dia­bet ve Obe­zi­te Vak­fı, Di­ya­bet, Obe­zi­te ve Bes­len­me Der­ne­ği ile Di­ya­bet Hem­şi­re­li­ği Der­ne­ği ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen Di­ya­be­te Siz Yön Ve­rin Pro­je­si, bu­gün Şiş­li Be­le­di­ye­si Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda ger­çek­le­şe­cek. Prof. Dr. Ha­san İl­ko­va’nın ko­nuş­ma­cı ola­ca­ğı halk top­lan­tı­sın­da üc­ret­siz bil­gi­len­dir­me ve kan şe­ke­ri öl­çü­mü ya­pı­la­cak. 1 DO­ĞA HA­Rİ­KA­SI So­ğuk al­gın­lı­ğı­na E­Kİ­NEZ­YA Bu ha­ri­ka bit­ki; ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­rip, so­ğuk al­gın­lı­ğı­nı yüz­de 86 o­ra­nın­da en­gel­li­yor... E­ki­nez­ya o­tu hak­kın­da bir­çok in­ce­le­me ya­pıl­mış­tır... Ya­pı­lan a­raş­tır­ma­lar ö­zel­lik­le bit­ki­nin sa­vun­ma sis­te­mi­ni kuv­vet­len­di­ri­ci yö­nü­ne o­dak­la­nı­yor... Uz­man­la­rın a­raş­tır­ma­sı, e­ki­nez­ya­nın vü­cu­du so­ğuk al­gın­lı­ğı­na kar­şı ko­ru­ma­da et­ki­li ol­du­ğu­nu is­pat­lı­yor... E­ki­nez­ya C vi­ta­mi­niy­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da so­ğuk al­gın­lı­ğı­na ya­ka­lan­ma ris­ki­ni yüz­de 86 o­ra­nın­da dü­şür­dü­ğü­nü gös­te­ri­yor... FAYDALARI NELERDİR? Ö­zel­lik­le en­fek­si­yon g­rip so­ğuk al­gın­lı­ğı gi­bi ra­hat­sız­lık­lar­da kul­la­nı­mıy­la ta­nın­mak­ta­dır. Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi ye­te­rin­ce güç­lü ol­ma­yan­lar i­çin e­ki­nez­ya o­tu ö­nem­li bir do­ğal des­tek­tir. G­rip ve so­ğuk al­gın­lı­ğı­nı ön­le­yi­ci et­ki­si ne­de­niy­le has­ta­lık ön­ce­sin­de kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği gi­bi has­ta­lı­ğın ilk be­lir­ti­le­ri­nin or­ta­ya çık­ma­sı du­ru­mun­da da kul­la­nı­la­bi­lir. Ök­sü­rük ve baş ağ­rı­sı gi­bi du­rum­la­rı ha­fif­let­ti­ği de gö­rül­müş­tür. Ya­pı­lan a­raş­tır­ma­lar­da e­ki­nez­ya­nın ak­yu­var sa­yı­sın­da ar­tı­şa ne­den ol­du­ğu tes­pit e­dil­miş­tir. Ke­mo­te­ra­pi­den son­ra vü­cut di­ren­ci­ni yük­selt­mek i­çin kul­la­nıl­mak­ta­dır. Pa­to­je­nik or­ga­niz­ma­lar­la sağ­lık­lı do­ku­lar a­ra­sın­da­ki do­ğal sa­vun­ma hat­tı­nı yı­kan bir en­zi­mi­n o­lu­şu­mu­nu ön­le­yi­ci et­ki­si ol­du­ğu gö­rül­müş­tür. E­ki­nez­ya bit­ki­si an­ti­vi­ral ve an­ti­bak­te­ri­yel et­ki­le­re sa­hip­tir. Eg­za­ma se­def si­vil­ce gi­bi de­ri ra­hat­sız­lık­la­rın­da fay­da­lı­dır. Ya­ra­la­rın i­yi­leş­me sü­re­ci­ni a­zal­tır. A­ler­jik re­ak­si­yon­la­rın mey­da­na gel­me­si­ni en­gel­le­yi­ci ö­zel­li­ği de tes­pit e­dil­miş­tir. 2-3 haf­ta kul­la­nıp a­ra ve­ril­me­si tav­si­ye e­dil­mek­te­dir. Ba­zı kay­nak­lar­da da en faz­la 8 haf­ta kul­la­nıl­ma­sı ö­ne­ri­li­yor. ­Hiç a­ra ve­ril­me­den sü­rek­li kul­la­nı­mı tav­si­ye e­dil­mi­yor. En i­yi­si gün­de 1 i­la 3 kap­sül al­mak. ­Yi­ne e­ki­nez­ya ça­yı da 15 gün kul­la­nıl­dık­tan son­ra a­ra ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği be­lir­ti­li­yor. An­cak ba­zı i­laç­lar­la et­ki­le­şi­me gi­re­rek in­san­lar­da a­ler­jik be­lir­ti­le­re ne­den o­la­bi­li­yor ve uz­man­lar ha­mi­le­le­rin kul­lan­ma­sı­nı ö­ner­mi­yor. Ma­ri­fet­le­ri: * So­ğuk al­gın­lı­ğı * Ök­sü­rük, b­ron­şit * A­teş * Ü­ri­ner sis­tem en­fek­si­yon­la­rı * A­ğız ve fa­rinks inf­la­mas­yon­la­rı * Ya­ra ve ya­nık­lar İNCİ “-Bi­ri­si ba­na ‘Bir gün re­jim ya­pa­cak­sın’ de­sey­di inan­maz­dım... Es­ki­den yi­yip yi­yip ki­lo al­mı­yor­dum ama şim­di kon­trol­lü ya­şı­yo­rum... Dü­zen­li bir bes­len­me ve her gün spor bü­tün di­yet­ler­den iyi­dir......” (...Eb­ru Gün­deş-Sa­nat­çı) SİZ­DEN GE­LEN­LER Tarifiniz - (..Dilek Tuzcu’nun lezzeti... > Ce­viz­li Ku­ra­bi­ye MALZEMELER: * 3 a­det yu­mur­ta * 1 çay bar­da­ğı sı­vı yağ * 1 çay bar­da­ğı es­mer şe­ker * 1 su bar­da­ğı ce­viz * 1 çay ka­şı­ğı ka­bart­ma to­zu * 3 su bar­da­ğı ke­pek­li un HAZIRLANIŞI: ­Ce­viz­le­rin ya­rı­sı­nı a­yı­rın, ka­lan kıs­mı in­ce o­la­cak şe­kil­de dö­vün. Yu­mur­ta­la­rı yo­ğur­ma ka­bı­na kı­rın. Şe­ker, ce­viz, sı­vı ya­ğı ka­tıp, e­li­niz­le i­yi­ce ka­rış­tı­rın. Ka­bart­ma to­zu ve u­nu ya­vaş ya­vaş ek­le­ye­rek ha­mu­ru yo­ğu­run. Bu şe­kil­de ya­rım sa­at din­len­di­rin. Ce­viz bü­yük­lü­ğün­de par­ça­lar ko­pa­rıp, yu­var­la­yın. Ü­ze­ri­ne ha­fif bas­tı­rın, yu­mur­ta sa­rı­sı sü­rüp, di­lim ce­viz­le­ri ü­ze­ri­ne ba­tı­rın. 170 de­re­ce­ye a­yar­lan­mış fı­rın­da pem­be­le­şin­ce­ye ka­dar pi­şi­rip ser­vi­se su­nun. Al­bü­mü­nüz - (...Cen­giz Doğ­rul­tu­cu’nun al­bü­mü) BER­KAY DOĞ­RUL­TU­CU Bu­gün de o­nun do­ğum gü­nü... A­i­le­si Ber­ki’yi çok se­vi­yor... Şi­iri­niz - (...M.K. Gü­neş’in sa­tır­la­rı) > AŞU­RE ÇOR­BA­SI ­Da­lıp git­tim yi­ne sen­li dü­şün­ce­le­re ­Ner­de­sin ve ne yap­mak­ta­sın di­ye U­zak kal­dık öy­le u­zak ki bir­bi­ri­mi­ze ­Yol­lar­da kar­şı­laş­ma ü­mi­di­miz bi­le yok.... ... ­Kış vur­du mu a­ca­ba o de­niz mem­le­ke­ti­ne Ü­şü­yor mu bur­nun, ağ­zın, ya­nak­la­rın A­ma dü­şü­nü­yo­rum­da al al ol­mak ­Ne de gü­zel ya­kı­şır­dı yü­zü­ne... İ­yi gi­yin dik­kat et sağ­lı­ğı­na ­Bir za­rar ge­le­cek o­lur­sa sa­na ­Da­ya­na­mam, par­ça­la­nır yü­re­ğim ... ­Bu öl­müş du­var­lar­la çev­ri­li o­da­da ­Yal­nız­lı­ğım­la o­tur­muş iş­te böy­le dü­şü­nü­rüm se­ni ­Me­rak et­me yo­lun­da her şey bu­ra­lar­da ­Bir sa­na, bir ses­siz­li­ği­ne da­yan­mak zor ge­lir... ­Ve sev­di­ğim; u­nut de­miş­tin, ku­lak­la­rım­da çın­lı­yor hâ­lâ se­sin A­ma u­nu­ta­mam se­ni ben hiç­bir za­man bil­me­ni is­te­rim... MAR­KET > Sa­a­ti­ni­zi As­sor­ti­e’ye a­yar­la­yın! * Ta­kı­lar­dan saç ak­se­su­ar­la­rı­na, şem­si­ye­ler­den ço­rap­la­ra ka­dar fark­lı ürün al­ter­na­tif­le­ri­nin bir ara­da su­nul­du­ğu As­sor­ti­e ma­ğa­za­la­rın­da ar­tık sa­at­le­re de ulaş­mak müm­kün. As­sor­ti­e sa­at­le­ri şık ta­sa­rım­la­rı ka­dar trend­le­ri yan­sı­tan gö­rü­nüm­le­ri ile de dik­kat çe­ki­yor. Ye­ni se­zon­da çok po­pü­ler olan bü­yük ve renk­li sa­at­ler ara­sın­dan se­çim ya­pa­bi­le­ce­ği­niz gi­bi, kla­sik tarz­da­ki za­rif sa­at­le­re de göz ata­bi­lir­si­niz. GÜNÜN TATLISI > SOĞAN ÖLDÜRMESİ MALZEMELER: * 1 ki­log­ram ta­ze ye­şil so­ğan * 1 çay bar­da­ğı sı­vı yağ * 5 a­det yu­mur­ta * 2 ka­şık kav­rul­muş kıy­ma * ­Ye­te­ri ka­dar tuz * Ka­ra­bi­ber * Kır­mı­zı pul bi­ber > HAZIRLANIŞI: * ­Ye­şil so­ğan­la­rı te­miz­le­yip yı­ka­yın. İn­ce in­ce kı­yın, yağ­da ha­fif a­teş­te ol­mak kay­dıy­la ka­rış­tı­ra­rak pi­şi­rin. Tu­zu­nu i­la­ve e­din. Kav­rul­muş kıy­ma­yı ko­yup ka­rış­tır­ma­ya de­vam e­din. Ü­ze­ri­ne yu­mur­ta­la­rı kı­rın, be­yaz­la­rı piş­tik­ten son­ra a­teş­ten a­lın. Ser­vi­se ve­re­ce­ği­niz za­man ü­ze­ri­ne ka­ra­bi­ber ve pul bi­ber ser­pin. PÜF NOKTASI > A­YAK­KA­BI VE ÇİZ­ME BA­KI­MI * Bir öl­çek sir­ke­yi bir öl­çek su ile ka­rış­tı­rın ve de­ri eş­ya­nı­zı bu ka­rı­şım ile te­miz­le­yin. De­ri te­miz­len­di­ği gi­bi ren­gi­nin de can­lan­dı­ğı­nı gö­re­cek­si­niz. Mey­ve tü­ken­mez ka­lem ve mü­rek­kep le­ke­le­ri­ni de sir­ke ile te­miz­le­me­niz müm­kün. Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT