BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Trabzon Rabo’nun peşinde

Trabzon Rabo’nun peşinde

Bor­do-­ma­vi­li­ler Mı­sır­lı o­yun ku­ru­cu­yu kad­ro­ya kat­mak i­çin gi­ri­şim­le­re baş­la­dıBor­do-­ma­vi­li­ler Mı­sır­lı o­yun ku­ru­cu­yu kad­ro­ya kat­mak i­çin gi­ri­şim­le­re baş­la­dı ­FUT­BOL­CUY­LA PÜ­RÜZ YOK ­Se­zo­na yap­tı­ğı f­laş t­rans­fer­ler­le gi­ren T­rab­zons­por’da, a­ra dö­nem­de kad­ro­ya tak­vi­ye yap­mak i­çin ça­lış­ma­la­ra s­tart ve­ril­di. Bor­do-­ma­vi­li yö­ne­tim da­ha ön­ce de ta­lip ol­duk­la­rı Mı­sır Mil­li Ta­kı­mı­nın o­yun ku­ru­cu­su Hosny Abd Ra­bo’yu kad­ro­la­rı­na kat­mak i­çin gi­ri­şim­le­re baş­la­dı. Zir­ve­de­ki id­di­a­sı­nı sür­dür­mek i­çin ek­sik­le­ri­ni gi­der­me­ye ça­lı­şan T­rab­zons­por Yö­ne­ti­mi’nin, 25 ya­şın­da­ki Hosny Abd Ra­bo i­le her ko­nu­da an­laş­tı­ğı ve bu fut­bol­cu­nun ö­nü­müz­de­ki gün­ler­de T­rab­zon’a ge­le­bi­le­ce­ği id­di­a e­dil­di. ­BON­SER­Vİ­Sİ YÜK­SEK GEL­MİŞ­Tİ ­Mı­sır­lı fut­bol­cu­yu ge­çen se­zon da kad­ro­su­na kat­mak is­te­yen T­rab­zons­por yük­sek bon­ser­vis be­de­li­ne ta­kıl­mış­tı. Hosny Abd Ra­bo’ya da­ha son­ra bir­çok Av­ru­pa ku­lü­bü de tek­lif ge­tir­miş an­cak Mı­sır ku­lü­bü Al Is­ma­ily, bu fut­bol­cu­yu yük­sek bir bon­ser­vis be­de­li kar­şı­lı­ğın­da Du­bai ta­kım­la­rın­dan Al Ah­li’ye sat­mış­tı. Bu se­zon Al Ah­li ku­lü­bün­de ba­şa­rı­lı bir per­for­mans ge­çi­ren Hosny Abd Ra­bo, geç­ti­ği­miz gün­ler­de ho­ca­sıy­la tar­tış­tı­ğı ge­rek­çe­si i­le kad­ro dı­şı bı­ra­kıl­dı. T­rab­zons­por’un Du­bai ta­kı­mı­na 2 mil­yon e­u­ro ver­me­yi göz­den çı­kar­dı­ğı i­fa­de e­dil­di. ŞUT ÇA­LIŞ­TI­LAR Er­sun Ya­nal yö­ne­ti­min­de­ki id­man­la G.An­tep ma­çı ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­ren T­rab­zons­por’da fut­bol­cu­lar düz ko­şu i­le ka­nat­lar­dan ge­len or­ta­la­ra şut ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­tir­di. Ant­ren­man­da ha­fif sa­kat­lı­ğı bu­lu­nan E­ge­men i­se düz ko­şu yap­tı. Ça­lış­ma sı­ra­sın­da ne­şe­li ol­duk­la­rı göz­le­nen fut­bol­cu­lar, a­tı­lan her gol­den son­ra al­kış­la­ya­rak gö­lü a­tan o­yun­cu­ya te­za­hü­rat­ta bu­lun­du. 50 KEZ MİLLİ 50 kez giydiği Mısır Milli Takımı forması altında 8 gol atan ve Al İsmaily ile Al Ahli takımlarında son 4 sezonda toplam 30 kez rakip fileleri havalandıran Hosny, bir kez de Afrika’da yılın futbolcusu seçildi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT