BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yurt dışındaki para için kanun Meclis’e gitti

Yurt dışındaki para için kanun Meclis’e gitti

Yurt dı­şın­da­ki pa­ra­la­rı Türk eko­no­mi­si­ne ka­zan­dır­ma­yı he­def­le­yen ka­nun, TBMM Baş­kan­lı­ğı­na su­nul­du.Yurt dı­şın­da­ki pa­ra­la­rı Türk eko­no­mi­si­ne ka­zan­dır­ma­yı he­def­le­yen ka­nun, TBMM Baş­kan­lı­ğı­na su­nul­du. Ka­nu­na gö­re, yurt dı­şın­da el­de edi­len ka­zanç­lar 31 Ma­yıs 2009’a ka­dar Tür­ki­ye­’ye ge­ti­ri­lir­se ge­lir ve ku­rum­lar ver­gi­sin­den mu­af tu­tu­la­cak. Yurt dı­şın­da bu­lu­nan pa­ra, dö­viz, al­tın, men­kul kıy­met ve di­ğer ser­ma­ye pi­ya­sa­sı araç­la­rı, iş­let­me­ler­de ser­ma­ye ola­rak kul­la­nı­la­cak. Yurt dı­şın­dan ve­ya yurt için­den be­yan edi­len var­lık­lar se­be­biy­le 1 Ocak 2008 ta­ri­hin­den ön­ce­ki dö­nem­le­re iliş­kin hiç­bir su­ret­le ver­gi in­ce­le­me­si ve ke­sin­ti­si ya­pıl­ma­ya­cak. Dü­zen­le­mey­le Tür­ki­ye­’nin üre­tim, is­tih­dam ve enf­las­yon prob­le­mi­nin ka­lı­cı ola­rak çö­zül­me­si, ya­tı­rım­la­ra kay­nak sağ­lan­ma­sı ve kri­zin en az ha­sar­la at­la­tıl­ma­sı he­def­le­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT