BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ligimizin gerçek sıkleti

Ligimizin gerçek sıkleti

Fe­ner­bah­çe ge­çen yıl Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde çey­rek fi­nal oy­na­dı, göğ­sü­mü­zü ka­bart­tı. Bu se­ne ise hem lig­de hem Av­ru­pa’da dö­kü­lü­yor.Fe­ner­bah­çe ge­çen yıl Şam­pi­yon­lar Li­gi’nde çey­rek fi­nal oy­na­dı, göğ­sü­mü­zü ka­bart­tı. Bu se­ne ise hem lig­de hem Av­ru­pa’da dö­kü­lü­yor. Yan­lış trans­fer po­li­ti­ka­la­rı yü­zün­den bu se­ne or­ta­da bir ba­şa­rı­sız­lı­ğın ol­du­ğu bir ger­çek. An­cak ola­ya özel­lik­le Av­ru­pa ma­ce­ra­sı çer­çe­ve­sin­den bak­tı­ğı­mız­da bi­raz eleş­ti­ri­nin do­zu­nun kaç­tı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. San­ki her se­ne Türk ta­kım­la­rı Av­ru­pa’dan iki ku­pa ge­ti­ri­yor­muş ya da he­men her se­ne fi­nal oy­nu­yor­muş gi­bi bir ha­va var. An­lık pa­rıl­tı­lar­la, gün­lük ba­şa­rı­lar­la ken­di­mi­zi “ol­duk” ka­bul et­me­ye de­vam et­ti­ği­miz sü­re­ce ger­çek­le­ri de gö­re­me­ye­ce­ğiz. Şim­di söy­le­yin ba­ka­lım, Fe­ner­bah­çe’nin Ar­se­nal’i yen­me­si mi sür­priz­dir, ye­nil­me­si mi? Dün­ya ku­lü­bü bir ta­kı­ma kar­şı 8 net po­zis­yo­na gir­miş Fe­ner­bah­çe. Ye­di­ği 5 go­lün 3’ünü Edu he­di­ye et­miş ra­ki­be. Ya­ka­la­nan net po­zis­yon­la­rın 3’ünü İs­pan­ya Li­gi­nin gol kra­lı ka­çır­mış. Li­gin so­nun­cu­su Ko­ca­eli kar­şı­sın­da bi­le bu ka­dar gol gi­ri­şi­mi yok. Ar­se­nal’i eğ­ri­si­ni doğ­ru­su­na denk ge­ti­rip ye­ner­si­niz bel­ki. Ama bu­nu sü­rek­li ya­pa­ma­dı­ğı­nız za­man ger­çek sık­le­ti­niz or­ta­ya çı­kar iş­te. Tıp­kı ge­çen yıl ya­ka­la­nan çey­rek fi­nal ba­şa­rı­sın­da ol­du­ğu gi­bi. Ya­ni sür­priz olan; bu se­ne­ki 3 maç 1 pu­an de­ğil, ge­çen yıl­ki çey­rek fi­nal­dir. Fut­bo­lun bu ka­dar ya­vaş oy­nan­dı­ğı, ka­li­te­nin yer­ler­de sü­rün­dü­ğü bir lig­den her se­fe­rin­de şap­ka­dan tav­şan çık­maz. İş­te en ya­kın ör­nek: Ar­se­nal‘in ye­ni stad­yu­mu Emi­ra­tes‘e geç­me­si bir far­kı da or­ta­ya çı­kar­dı. Kom­bi­ne için se­zon­lar­ca sı­ra bek­le­nen ye­ni sta­dın­da, Gun­ners (lâ­kap­la­rı bu, ya­ni; Top­çu­lar) ge­çen yı­la oran­la ge­lir­le­ri­ni %46 art­tır­dı. Maç ba­şı­na 3.1 mil­yon po­und (yak­la­şık 4.6 mil­yon Ä) ka­za­nan Ar­se­nal, bir sta­dın iş­le­ri na­sıl de­ğiş­tir­di­ği­nin en bü­yük is­pa­tı ol­du! Ge­çen se­ne­ki gi­der­ler çık­ma­dan, ka­sa­ya gi­ren pa­ra 200.8 mil­yon ster­lin (293.2 mil­yon Ä), net kâr ise 51.2 mil­yon ster­lin (74 mil­yon Ä). Tür­ki­ye li­gin­de se­yir­ci or­ta­la­ma­sı 7 bin­ken, bi­let fi­yat­la­rı or­ta­day­ken bu ta­kım­lar­la na­sıl re­ka­bet edi­lir? Ön­ce­lik­le sor­gu­lan­ma­sı ge­re­ken Fe­ner­bah­çe de­ğil, li­gi­miz ol­ma­lı­dır. Yıl­lar­dır li­gin ilk haf­ta­la­rın­da sah­ne­ye ko­nan “Ana­do­lu ayak­lan­ma­sı”, “Ana­do­lu’nun şah­la­nı­şı”, “Ana­do­lu’nun ayak ses­le­ri” avun­tu­su, 5-6 haf­ta son­ra ye­ri­ni ye­ni­den 3 bü­yük­le­rin ma­sal­la­rı­na terk et­ti­ği an­dan iti­ba­ren ger­çek­ler­le yüz yü­ze­yiz de­mek­tir... Zen­gi­nin ma­lı... Fa­tih Te­rim‘in söz­leş­me­si 2012’ye ka­dar uza­tıl­dı, ala­ca­ğı yıl­lık üc­ret de 3 mil­yon 120 bin YTL’ye (ay­lık 260 bin YTL) çı­ka­rıl­dı. Zam­sız ha­liy­le al­dı­ğı üc­ret mil­le­tin ve ve­kil­le­ri­nin di­li­ne do­lan­mış­tı Fa­tih Ho­ca­nın. Şim­di kü­re­sel kri­zin ge­lip ka­pı­ya da­yan­dı­ğı gün­ler­de bu yüz­de yü­zü ge­çen zam ye­ni ge­yik ko­nu­su ola­cak. Ben ni­ye ve ne­ye gö­re zam ya­pıl­dı­ğı ko­nu­sun­da de­ği­lim. Za­ten 2010 yı­lı­na ka­dar söz­leş­me­si olan, İs­pan­ya maç­la­rı­na ka­dar 5 ay bo­yun­ca res­mi ma­ça çık­ma­ya­cak Fa­tih Te­rim‘in söz­leş­me­si, ele­me­ler­de­ki han­gi ba­şa­rı­mız üze­ri­ne uza­tıl­dı, ora­da­yım... Unutulmaz sözler... “Fut­bo­lun cen­til­men­lik­le hiç­bir il­gi­si yok­tur. O­lan bi­ten­den sa­dist­çe bir zevk a­lan se­yir­ci­le­rin ta­nık­lı­ğın­da bü­tün ku­ral­lar çiğ­ne­nir. Baş­ka bir de­yiş­le, bu sa­vaş­tır, sa­de­ce a­teş e­dil­mez” (Ge­or­ge Or­well)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95788
  % 1.81
 • 4.7509
  % -0.88
 • 5.5663
  % -0.82
 • 6.2404
  % -0.78
 • 188.213
  % -0.9
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT