BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Denizcilerin tanıtım TIR’ı Adana’da

Denizcilerin tanıtım TIR’ı Adana’da

De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğın­ca, ta­nı­tım ve de­niz­ci­lik bi­lin­ci­nin yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı mak­sa­dıy­la İs­tan­bul’dan yo­la çı­kan TIR, A­da­na’ya gel­di.



De­niz Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğın­ca, ta­nı­tım ve de­niz­ci­lik bi­lin­ci­nin yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı mak­sa­dıy­la İs­tan­bul’dan yo­la çı­kan TIR, A­da­na’ya gel­di. Ne­zi­he Yal­vaç A­na­do­lu O­tel­ci­lik ve Tu­rizm Mes­lek Li­se­si bah­çe­sin­de öğ­ren­ci­le­ri­nin zi­ya­re­ti­ne a­çı­lan TIR’da, De­niz Kuv­vet­le­rin­de kul­la­nı­lan teç­hi­za­tın ya­nı sı­ra fo­toğ­raf­lar ve ge­mi ma­ket­le­ri i­le ta­nı­tı­cı b­ro­şür­ler yer a­lı­yor. ­TIR zi­ya­re­ti ön­ce­si o­ku­lun kon­fe­rans sa­lo­nun­da ya­pı­lan et­kin­lik­te, öğ­ren­ci­le­re De­niz Li­se­si, De­niz Ast­su­bay Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu ve De­niz Harp O­ku­lu hak­kın­da s­layt gös­te­ri­si su­nul­du. De­niz Bin­ba­şı Gök­han Gür­büz, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, o­kul­la­rı ta­nıt­mak, de­niz­ci­lik bi­lin­ci­ni a­şı­la­mak ve de­niz­ci­li­ği sev­dir­mek mak­sa­dıy­la A­da­na’ya gel­dik­le­ri­ni söy­le­di. ­Gür­büz, da­ha son­ra öğ­ren­ci­le­re he­di­ye­ler ver­di. Gün bo­yu öğ­ren­ci­le­rin zi­ya­re­ti­ne a­çık ka­lan TIR’ın, bu­gün­kü du­ra­ğı i­se Mer­sin o­la­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT