BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TERÖRE İNAT YATIRIM DEMOKRASİ ÖZGÜRLÜK

TERÖRE İNAT YATIRIM DEMOKRASİ ÖZGÜRLÜK

Hiç­bir ayı­rım­cı­lı­ğa git­me­dik­le­ri­ni ve git­me­ye­cek­le­ri­ni söy­le­yen Baş­ba­kan Er­do­ğan, te­rör ör­gü­tü­nün mal­ze­me­le­ri­ni elin­den al­dık­la­rı­nı be­lirt­ti> Ra­ma­zan Al­ma­ça­yır - İS­TAN­BUL İHA Baş­ba­kan, Şi­le’de top­lu açı­lış tö­re­ni­ne iştirak etti. Tö­ren­e, AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ba­ğış, Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Çe­lik ve İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Top­baş’ın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu çok sa­yı­da davetli ka­tıl­dı. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, te­rör ör­gü­tü­nün ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­dan ra­hat­sız ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “İna­dı­na bu ya­tı­rım­lar de­vam ede­cek. İna­dı­na da­ha ile­ri de­mok­ra­si ve öz­gür­lük ola­cak. Ba­tı’da da, Do­ğu’da da, Gü­ney’de de Ku­zey’de de bu­na de­vam ede­ce­ğiz. Et­nik, böl­ge­sel ve din­sel mil­li­yet­çi­lik yap­ma­dan bun­la­rı ba­şa­ra­ca­ğız” de­di. Baş­kan Er­do­ğan, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Şi­le il­çe­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len ya­tı­rım­la­rın top­lu açı­lış tö­re­ni­ne ve Par­ti­si­nin Şi­le İl­çe Teş­ki­la­tı 3. Ola­ğan Kon­gre­si’ne ka­tıl­dı. Şi­le Ter­mi­nal Mey­da­nı’nda dü­zen­le­nen tö­ren­de ko­nu­şan Er­do­ğan, si­ya­se­tin ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da ve sa­de­ce An­ka­ra’da yü­rü­tü­le­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Ya­pı­lan ya­tı­rım­la­rın böl­ge gö­zet­mek­si­zin Tür­ki­ye ge­ne­lin­de her il­de ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni vur­gu­la­yan Er­do­ğan, “En önem­li me­se­le bu ay­rım­cı­lı­ğı or­ta­dan kal­dır­mak­tı. İş­te biz bu­nu ba­şar­dık. Biz bu­nu ba­şar­dı­ğı­mız için Tür­ki­ye’nin 81 vi­la­ye­ti­nin 80’i bi­ze mil­let­ve­ki­li ver­di” de­di. Ko­nuş­ma­sın­da te­rör so­ru­nu­na da de­ği­nen Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, “Te­rör ne­den ra­hat­sız biz­den. Te­rör di­yor ki; ‘sen ne­den ge­lip Muş’a, Van’a, Hak­ka­ri’ye, Di­yar­ba­kır’a ya­tı­rım ya­pı­yor­sun.’ Te­rö­rizm ve te­rö­rist ya­tı­rım­dan ra­hat­sız. İna­dı­na bu ya­tı­rım­lar de­vam ede­cek. İna­dı­na da­ha ile­ri de­mok­ra­si ve öz­gür­lük ola­cak. Ba­tı’da da, Do­ğu’da da, Gü­ney’de de Ku­zey’de de bu­na de­vam ede­ce­ğiz. Et­nik, böl­ge­sel ve din­sel mil­li­yet­çi­lik yap­ma­dan bun­la­rı ba­şa­ra­ca­ğız. Hiç­bir şey­de ay­rım­cı­lı­ğa git­me­dik bun­dan son­ra­da bu­nu her­kes gö­re­cek” şek­lin­de ko­nuş­tu. Baş­ba­kan Er­do­ğan ko­nuş­ma­sı­nı şöy­le sür­dür­dü: “Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu il­le­ri­miz şan­ti­ye ha­lin­de. Te­rör ör­gü­tü­nün elin­den mal­ze­me­le­ri alı­nı­yor. Pa­nik­le­ri bu yüz­den. Tah­rik­le­ri, kış­kırt­ma­la­rı bu yüz­den. Ar­tık o ka­dar ile­ri git­ti­ler ki 6-7 yaş­la­rın­da­ki ço­cuk­la­rı ara­zi­ye sü­rü­yor­lar. Bu yan­lış­lar on­la­ra ge­ri dö­ne­cek”.
Reklamı Geç
KAPAT