BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > GÜL, FRANSIZ TV KANALINA KONUŞTU: 2001 krizinde milli gelirimiz eridi, ders al

GÜL, FRANSIZ TV KANALINA KONUŞTU: 2001 krizinde milli gelirimiz eridi, ders al

Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, 2001 yı­lın­da­ki eko­no­mik kriz­den alı­nan ders­ler­le Tür­ki­ye­’de da­ha güç­lü bir ma­li sis­tem oluş­tu­rul­du­ğu­nu söy­le­di.Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, 2001 yı­lın­da­ki eko­no­mik kriz­den alı­nan ders­ler­le Tür­ki­ye­’de da­ha güç­lü bir ma­li sis­tem oluş­tu­rul­du­ğu­nu söy­le­di. Fran­sız te­le­viz­yon ha­ber ka­na­lı “F­ran­ce 24”ün dü­zen­le­di­ği “T­he Talk of Pa­ri­s” prog­ra­mı­na ko­nuk olan Gül, Tür­ki­ye ve dün­ya­da­ki gün­cel ge­liş­me­le­re iliş­kin so­ru­la­rı ce­vap­la­dı. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, kü­re­sel ma­li kriz ile il­gi­li bir so­ru üze­ri­ne, “Tür­ki­ye­’de son 5 yıl için­de or­ta­la­ma yüz­de 7’ye va­ran eko­no­mik kal­kın­ma hı­zı­nın ya­ka­lan­dı­ğı­nı­” be­lirt­ti ve son ola­rak he­de­fin yüz­de 4’e dü­şü­rül­dü­ğü­nü söy­le­di. Son yüz­yı­lın şüp­he­siz en cid­di eko­no­mik kriz­le­rin­den bi­ri­si­nin ya­şan­dı­ğı­nı kay­de­den Gül, “2001 yı­lın­da ya­şa­nan kriz­de Tür­ki­ye’nin gay­ri sa­fi mil­li ha­sı­la­sı yüz­de 25 düş­müş­tü. Bu kriz­den alı­nan ders­ler­le da­ha güç­lü bir ma­li sis­tem in­şa edil­di. Ba­ğım­sız bir ban­ka­cı­lık sis­te­mi­miz var ve ku­ral­lar dik­kat­li iz­le­ni­yor” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT