BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Alman Bakan: Kriz sona ermekten uzak

Alman Bakan: Kriz sona ermekten uzak

Al­man­ya Eko­no­mi Ba­ka­nı Pe­er Ste­in­bru­eck, kü­re­sel ma­li pi­ya­sa­la­rın hâ­lâ çö­ke­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, hü­kü­met­le­rin ma­li ku­ru­luş­la­rı kur­tar­ma ça­ba­la­rı­na kar­şı­lık du­ru­mun cid­di­ye­ti­ni ko­ru­du­ğu­nu söy­le­di.Al­man­ya Eko­no­mi Ba­ka­nı Pe­er Ste­in­bru­eck, kü­re­sel ma­li pi­ya­sa­la­rın hâ­lâ çö­ke­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, hü­kü­met­le­rin ma­li ku­ru­luş­la­rı kur­tar­ma ça­ba­la­rı­na kar­şı­lık du­ru­mun cid­di­ye­ti­ni ko­ru­du­ğu­nu söy­le­di. Ste­in­bru­eck, “Bild am Sonn­ta­g” Ga­ze­te­si­ne ver­di­ği de­meç­te, çök­me teh­li­ke­si­nin so­na er­mek­ten uzak­ta ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek, “Hâ­lâ çok teh­li­ke­li bir du­rum­la kar­şı kar­şı­ya­yı­z” de­di. Al­man­ya, 17 Ekim’­de ma­li pi­ya­sa­lar için 500 mil­yar eu­ro­luk (675 mil­yar do­lar) bir yar­dım pa­ke­ti­ni onay­la­mış­tı. Öte yan­dan Çin, ta­lep­te­ki dü­şüş se­be­biy­le ‘risk va­r’ açık­la­ma­sı ya­par­ken, Ja­pon­ya, yar­dım pa­ke­ti­nin 2 tril­yon yen­den 10 tril­yon ye­ne (106 mil­yar do­lar) çı­ka­rıl­ma­sı­nı is­te­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT