BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Öğrencilere trafikte ZABITA DESTEĞİ

Öğrencilere trafikte ZABITA DESTEĞİ

Bey­lik­dü­zü Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri, okul gi­riş ve çı­kış­la­rın­da, gü­ven­li bir şe­kil­de kar­şı­dan kar­şı­ya geç­me­le­ri için öğ­ren­ci­le­re yar­dım­cı olu­yor> Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu İS­TAN­BUL Bey­lik­dü­zü Be­le­di­ye­si Za­bı­ta Mü­dür­lü­ğü, okul­la­rın açıl­ma­sıy­la bir­lik­te, fah­ri tra­fik gö­rev­li­si ola­rak, okul ön­le­rin­de gü­ven­li bir şe­kil­de kar­şı­dan kar­şı­ya geç­me­le­ri için öğ­ren­ci­le­re yar­dım­cı olu­yor. Za­bı­ta ekip­le­ri, as­li gö­rev­le­rin­den ar­ta ka­lan za­man­la­rın­da, tra­fi­ğin yo­ğun­laş­tı­ğı sa­at­ler­de öğ­ren­ci­le­rin okul­la­rı­na gü­ven için­de ge­lip git­me­le­ri­ni sağ­lı­yor­lar. Kent­te bu­lu­nan il­köğ­re­tim okul­la­rı­nın önün­de sa­bah ve ak­şam sa­at­le­rin­de öğ­ren­ci­le­re des­tek olan Za­bı­ta ekip­le­ri, ki­mi za­man öğ­ren­ci­le­rin elin­den tu­ta­rak yo­lun kar­şı­sı­na ge­çi­ri­yor, ki­mi za­man da hız­lı gi­den araç­la­rı uya­ra­rak gü­ven­li­ği sağ­lı­yor. Ko­nuy­la il­gi­li bil­gi ve­ren Za­bı­ta Mü­dü­rü Bay­ram Tur­han, eği­ti­me du­yar­lı ça­lış­ma­la­rıy­la öne çı­kan Bey­lik­dü­zü Be­le­di­ye­si’nin, öğ­ren­ci­le­re elin­den ge­len her ko­nu­da des­tek ol­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, uy­gu­la­ma­nın ve­li­ler ta­ra­fın­dan da tak­dir edil­di­ği­ni söy­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT