BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

2010 Dün­ya Ku­pa­sı Av­ru­pa E­le­me­le­ri 5. G­rup’ta mü­ca­de­le e­den A Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı, 19 Ka­sım’da, ya­rı fi­na­le yük­sel­me ba­şa­rı­sı gös­ter­di­ği E­u­ro 2008’in or­ga­ni­za­tör­le­rin­den A­vus­tur­ya i­le dep­las­man­da ha­zır­lık ma­çı ya­pa­cak. 19 Ka­sım’da Ernst-­Hap­pel S­ta­dı’n­da ya­pı­la­cak o­lan kar­şı­laş­ma, T­Sİ 21.30’da baş­la­ya­cak.A­vus­tur­ya i­le ö­zel maç 2010 Dün­ya Ku­pa­sı Av­ru­pa E­le­me­le­ri 5. G­rup’ta mü­ca­de­le e­den A Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı, 19 Ka­sım’da, ya­rı fi­na­le yük­sel­me ba­şa­rı­sı gös­ter­di­ği E­u­ro 2008’in or­ga­ni­za­tör­le­rin­den A­vus­tur­ya i­le dep­las­man­da ha­zır­lık ma­çı ya­pa­cak. 19 Ka­sım’da Ernst-­Hap­pel S­ta­dı’n­da ya­pı­la­cak o­lan kar­şı­laş­ma, T­Sİ 21.30’da baş­la­ya­cak. Ja­ra­binsky dö­ne­mi bit­ti Sü­per Lig’de, al­dı­ğı kö­tü so­nuç­lar ne­de­niy­le An­tal­yas­por, Tek­nik Di­rek­tör Jo­seph Ja­ra­binsky i­le yol­la­rı­nı a­yır­dı. Ku­lüp Baş­ka­nı Ha­san A­kın­cı­oğ­lu, yap­tı­ğı a­çık­la­ma­da, tek­nik di­rek­tör Jo­seph Ja­ra­binsky i­le yol­la­rı­nı i­ti­laf­sız bir bi­çim­de a­yır­dık­la­rı­nı söy­le­ye­rek, “Bun­dan son­ra tek­nik di­rek­tör a­ra­yı­şı­mız yok. Yar­dım­cı ant­re­nör Or­han A­ti­koğ­lu i­le yo­la de­vam e­de­ce­ğiz” şek­lin­de ko­nuş­tu. NBA’de se­zon baş­lı­yor NBA’de 2008-09 se­zo­nu bu ge­ce oy­na­na­cak Chi­ca­go Bulls-Mil­wa­uke­e Buck, Cle­ve­land Ca­va­li­ers-Bos­ton Cel­tics ve Port­land Tra­il Bla­zers-Los An­ge­les La­kers ma­çıy­la start alı­yor. NBA’de ge­çen se­zo­nu LA La­kers’a 4-2 üs­tün­lük sağ­la­yan Bos­ton Cel­tics şam­pi­yon ola­rak nok­ta­la­mış­tı. Yılın futbolcusu Ronaldo ­FI­FA P­ro­fes­yo­nel Fut­bol­cu­lar Bir­li­ği, Manc­hes­ter U­ni­ted’ın Por­te­kiz­li yıl­dı­zı C­ris­ti­a­no Ro­nal­do’yu “Yı­lın O­yun­cu­su” seç­ti. Dün­ya ça­pın­da 57 bin 500 ü­ye­si bu­lu­nan FIFP­ro, “Yı­lın Ta­kı­mı”nı da Ca­sil­las, Ser­gi­o Ra­mos, John Terry, Car­les Pu­yol, Ri­o Fer­di­nand, S­te­ven Ger­rard, Xa­vi, Ka­ka, Li­o­nel Mes­si, Fer­nan­do Tor­res ve C­ris­ti­a­no Ro­nal­do o­la­rak be­lir­le­di. Hac­kett ve­da et­ti Olim­pi­yat ve dün­ya şam­pi­yo­nu Avus­tral­ya­lı yü­zü­cü Grant Hac­kett, ha­vuz­la­ra ve­da et­ti. Er­kek­ler bin 500 met­re ser­best ve 4x200 met­re ser­best bay­rak­ta olim­pi­yat, er­kek­ler 400, 800, ve 1500 met­re ser­best ile 4x200 met­re ser­best bay­rak­ta dün­ya şam­pi­yon­lu­ğu bu­lu­nan 28 ya­şın­da­ki Hac­kett, Avus­tral­ya’da dü­zen­le­nen, “Yı­lın Yü­zü­cü­sü” ödül tö­re­nin­de, spo­ru bı­rak­tı­ğı­nı açık­la­dı. Eto’o ye­ni­den doğ­du Geç­ti­ği­miz se­zon ya­şa­dı­ğı sa­kat­lık­lar ve Tek­nik Di­rek­tör Rij­ka­ard’la olan prob­lem­le­ri yü­zün­den Bar­ce­lo­na’dan kop­ma nok­ta­sı­na ge­len Sa­mu­el Eto’o, bu se­zon ade­ta ye­ni­den doğ­du. Ka­me­run­lu gol­cü, La Li­ga’nın 8. haf­ta­sın­da at­tı­ğı 9 gol­le Da­vid Vil­la’yla bir­lik­te gol kral­lı­ğı ya­rı­şın­da ilk sı­ra­da yer alı­yor. Bar­ce­lo­na, Re­al Mad­rid’le bir­lik­te li­der Va­len­ci­a’nın 1 pu­an ge­ri­sin­de ikin­ci sı­ra­yı pay­la­şı­yor. Zi­co 5’te beş yap­tı Öz­be­kis­tan’ın Bun­yod­kor ku­lü­bü ile 2009 yı­lı so­nu­na ka­dar kon­trat im­za­la­yan F.Bah­çe’nin es­ki tek­nik di­rek­tö­rü Art­hur Zi­co, Öz­be­kis­tan Li­gi’nde ta­kı­mı­nın ba­şın­da çık­tı­ğı 5 maç­ta da ga­lip gel­di. As­ya Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne ve­da eden Zi­co’lu Bun­yod­kor, Öz­be­kis­tan Li­gi’nin bit­me­si­ne 5 haf­ta ka­la, 69 pu­an­la li­der­li­ği sür­dü­rü­yor. Bun­yod­kor, 31 Ekim’de­ki Öz­be­kis­tan Ku­pa­sı fi­na­lin­de de Taş­kent’in di­ğer ta­kı­mı Pakh­ta­kor ile kar­şı­la­şa­cak. Bur­sa’da mo­ral­ler bo­zuk ­Bur­sas­por’un B­re­zil­ya­lı fut­bol­cu­lu­su Mar­ce­lo Rod­ri­gu­es, 5-2’lik F.Bah­çe ye­nil­gi­siy­le il­gi­li o­la­rak, “Bu maç­lar­dan ders çı­kar­ma­lı­yız” de­di. Fark­lı ye­nil­gi­ye çok ü­zül­dük­le­ri­ni di­le ge­ti­ren Mar­ce­lo, “Ad­ri­a­no ve Le­and­ro’nun git­me­si se­ni et­ki­le­di mi?” so­ru­su­na, “Biz 3 ki­şi gel­dik. Son­ra Fab­ri­si­o gel­di. 4 ki­şi ol­duk. Dört ki­şi gel­me­si na­sıl nor­mal­se on­la­rın da git­me­si do­ğal. Git­tik­le­rin­den bu ya­na ir­ti­ba­tım ol­ma­dı” ce­va­bı­nı ver­di. ­Ko­ca­e­li ce­za kes­ti ­Ko­ca­e­lis­por Baş­ka­nı Ser­han Gür­kan, “İs­ti­fa gi­bi bir dü­şün­ce­miz yok tek yü­rek gö­re­vi­mi­zin ba­şın­da­yız” de­di. Fut­bol­cu­la­ra 30’ar bin YTL pa­ra ce­za­sı­nın ve­ril­di­ği­ni bil­di­ren Gür­kan, bü­tün fut­bol­cu­la­rın da ev­le­ri­ni Ko­ca­e­li’ye ta­şı­ma zo­run­lu­lu­ğu­nun ge­ti­ril­di­ği­ni a­çık­la­dı. Tek­nik Di­rek­tör Yıl­maz Vu­ral i­se An­ka­ra­gü­cü ma­çıy­la kö­tü gi­di­şi dur­du­ra­cak­la­rı­nı ö­ne sür­dü.
Reklamı Geç
KAPAT