BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Siz bir kere daha düşünün

Siz bir kere daha düşünün

Ön­ce söy­len­ti­si gel­di..Son­ra bi­raz de­tay­lan­dı­rıl­dı. Oto­mo­tiv sa­na­yi­inin des­tek­len­me­si için özel tü­ke­tim ver­gi­si oran­la­rın­da in­di­ri­me gi­di­le­cek­miş..İt­hal oto­mo­bil­ler için in­di­rim söz­ko­nu­su ol­ma­ya­cak­mış.Ön­ce söy­len­ti­si gel­di..Son­ra bi­raz de­tay­lan­dı­rıl­dı. Oto­mo­tiv sa­na­yi­inin des­tek­len­me­si için özel tü­ke­tim ver­gi­si oran­la­rın­da in­di­ri­me gi­di­le­cek­miş..İt­hal oto­mo­bil­ler için in­di­rim söz­ko­nu­su ol­ma­ya­cak­mış. Ben de ni­ha­ye­tin­de bir va­tan­da­şım il­gi­mi çek­ti, in­di­ri­min ne ola­ca­ğı­nı bil­me­den azı­cık akıl da yü­rüt­tüm..Yer­li­ler ne ka­dar öne çı­kar..İt­hal­ler açı­ğı na­sıl ka­pa­tır vs..Son­ra iş bi­raz da­ha net­leş­ti.İn­di­rim ya­pıl­sa bi­le or­ta­la­ma bir oto­mo­bil için 645 YTL da­ha az ver­gi ve­ri­le­cek­miş. Bu­gün­ler­de kim­se­nin der­di oto­mo­bil­de­ki in­di­rim de­ğil. Bi­zi il­gi­len­di­ren ta­ra­fı in­di­ri­min ne ka­dar ola­ca­ğı da de­ğil. Teş­vik de­yin­ce, des­tek de­yin­ce, ted­bir de­yin­ce ne an­lı­yo­ruz? Bu­nu an­la­tan gü­zel bir ör­nek ol­du­ğu için il­ginç. Ra­di­kal ka­rar ala­mı­yo­ruz. Bir se­ne bo­yun­ca ve­ya al­tı ay bo­yun­ca bü­tün oran­lar ya­rı­ya in­di­ril­miş­tir, di­ye­mi­yo­ruz. ... Ça­lı­şan­lar ge­lir ver­gi­si ödü­yor. İş­ve­re­ni ödü­yor da ne­za­ke­ten ça­lı­şan­lar de­ni­yor. Ge­lir du­ru­mu­na gö­re fark­lı oran­lar var. Bu oran yüz­de 15’ten baş­lı­yor, yüz­de 35’e ka­dar çı­kı­yor. Ve en az bi­zim bil­di­ği­miz 25 se­ne­dir ko­nu­şu­lu­yor ki, oran­lar dü­şü­rü­le­cek, sa­de­leş­ti­ri­le­cek..Ama ne­den­se bir şey ya­pı­la­mı­yor. Oran de­yin­ce gü­ya çok ka­za­nan­dan çok, az ka­za­nan­dan az ver­gi alı­nı­yor­muş. Teş­vik­se bu­yu­run, iş­te fır­sat..Bu ka­dar çet­re­fil mev­zu­ata ne ge­rek var. Ben her ça­lı­şan­dan yüz­de 10 ver­gi alı­rım, de­yin mev­zu­atı sa­de­leş­ti­rin. Bir de otu­rup he­sap ya­pın kay­bı­nız ne ka­dar olur? Ben ol­maz ve o ka­lem­den ge­len ver­gi­le­ri­niz ar­tar, di­yo­rum. Art­ma­sa da bir teş­vik olur. Ver­gi­si­ni ve­ren ada­ma teş­vik olur. Ka­yıt­dı­şı ça­lı­şan ve ça­lış­tı­ran için za­ten ora­nın bir an­la­mı yok. ... Pet­ro­lün va­ri­li 140 do­la­ra çık­tı, ben­zi­nin pom­pa fi­ya­tı 3.5 li­ra idi..60 do­la­ra düş­tü 3.2 li­ra..Açık­la­ma­sı da şöy­le: Biz bağ­lan­tı­la­rı­mı­zı üç ay­lık al­tı ay­lık yap­tı­ğı­mız için dü­şüş ve çı­kış­la­rın si­ze yan­sı­ma­sı en az o ka­dar sü­rü­yor. Dü­şüş çı­kış sür­sün al­tı ay..Ama akar­ya­kıt­tan alı­nan ÖTV’ye bi­raz ka­fa yo­run.. De­ne­me fır­sa­tı..Al­tı ay müd­det­le de­yin, ver­gi oran­la­rı­nı ya­rı­ya in­di­rin..Ba­ka­lım gi­di­şa­ta.. Tü­ke­tim ar­tı­yor mu, ver­gi kay­bı ne ka­dar olu­yor.. Oto­mo­tiv sa­na­yi­ini de­tek­le­mek için 645 YTL’lik bir in­di­ri­min sem­bo­lik bir de­ğe­ri bi­le yok­tur. Kriz ol­sa da ol­ma­sa da ça­lı­şan­lar­dan yüz­de 15-35 ara­sın­da ver­gi al­mak ada­let de­ğil­dir. Ada­let­siz­li­ği­ne rağ­men bir ka­zanç da de­ğil­dir. Ora­nı stan­dart ha­le ge­ti­rin ve dü­şü­rün ver­gi ge­lir­le­ri­niz ar­tar. Kriz için de­ğil ama kriz psi­ko­lo­ji­si­ni fır­sat sa­ya­rak ra­di­kal ka­rar­lar alı­na­bi­lir.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT