BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bakanlar, komando okulunda toplanacak

Bakanlar, komando okulunda toplanacak

Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Baş­buğ’un ta­le­bi ve Baş­ba­kan’ın bu ta­le­bi ka­bul et­me­si üze­ri­ne ger­çek­leş­ti­ri­len bri­fin­gin ar­dın­dan ikin­ci bil­gi­len­dir­me de Eğir­dir Dağ Ko­man­do Oku­lu’nda ya­pı­la­cak.Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Baş­buğ’un ta­le­bi ve Baş­ba­kan’ın bu ta­le­bi ka­bul et­me­si üze­ri­ne ger­çek­leş­ti­ri­len bri­fin­gin ar­dın­dan ikin­ci bil­gi­len­dir­me de Eğir­dir Dağ Ko­man­do Oku­lu’nda ya­pı­la­cak. Or­ge­ne­ral Baş­buğ, Baş­ba­kan Er­do­ğan ve ka­bi­ne üye­le­ri­ne Ka­sım ayı ba­şın­da Eğir­dir Dağ Ko­man­do Oku­lu’nda da bri­fing ver­me­yi plan­lı­yor. Ta­rih­te ilk kez bir Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı’nı ağır­la­yan Ba­kan­lar Ku­ru­lu için özel dü­zen­le­me­ye gi­dil­di. Ka­bi­ne­ye te­rör­le mü­ca­de­le bri­fin­gi ve­ren Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ için top­lan­tı­da Baş­ba­kan Er­do­ğan’ın he­men sa­ğın­da iki nu­ma­ra­lı kol­tuk ay­rıl­dı. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı’nın otu­ra­ca­ğı bö­lü­me ‘Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ’ isim­li­ği yer­leş­ti­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT