BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Avrupa Kalite Ödülü’nde Türkiye’den büyük başarı

Avrupa Kalite Ödülü’nde Türkiye’den büyük başarı

Türk şir­ket­le­ri Av­ru­pa Ka­li­te ödül­le­ri ya­rış­ma­sın­dan ba­şa­rıy­la dön­dü.Türk şir­ket­le­ri Av­ru­pa Ka­li­te ödül­le­ri ya­rış­ma­sın­dan ba­şa­rıy­la dön­dü. Dün ger­çek­leş­ti­ri­len tö­ren­de 2008 Av­ru­pa Ka­li­te Bü­yük Ödü­lü Bosch San. Tic. A.Ş., Ba­şa­rı Ödü­lü ise Es­ki­şe­hir Do­ğum ve Ço­cuk Has­ta­ne­si’nin ol­du. Bu­gü­ne ka­dar Türk ku­ru­luş­la­rı ta­ra­fın­dan 7’si Bü­yük, 15’i Ba­şa­rı ol­mak üze­re top­lam 21 Av­ru­pa Ka­li­te Ödü­lü ka­za­nıl­dı­ğı be­lir­ti­lir­ken, Tür­ki­ye’nin şu an­da en faz­la ku­ru­lu­şu Av­ru­pa Ka­li­te Ödü­lü’nü ka­za­nan 2 ül­ke­den bi­ri­ ol­du­ğu be­lir­til­di. Bosh’un ödü­lü, Tür­ki­ye Ge­nel Mü­dü­rü Her­mann Butz ta­ra­fın­dan teslim alın­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97913
  % -0.08
 • 6.2568
  % -0.06
 • 7.3601
  % 0.06
 • 8.1888
  % -0.08
 • 241.312
  % -0.61
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT