BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > “Başı’boş” Galatasaray!..

“Başı’boş” Galatasaray!..

Yo­oo, “ba­şı’boş” ke­li­me­si­ni “Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü için” de­ğil; “şim­di­lik” sa­de­ce “Ga­la­ta­sa­ray Fut­bol Ta­kı­mı” için kul­lan­dım!.. Ama, al­tı­nı çi­zi­yo­rum; “şim­di­lik!..”Yo­oo, “ba­şı’boş” ke­li­me­si­ni “Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü için” de­ğil; “şim­di­lik” sa­de­ce “Ga­la­ta­sa­ray Fut­bol Ta­kı­mı” için kul­lan­dım!.. Ama, al­tı­nı çi­zi­yo­rum; “şim­di­lik!..” Eğer Baş­kan Ad­nan Po­lat, “kı­sa bir sü­re­de bu ba­şı’boş­lu­ğa bir ça­re bu­la­maz­sa”, iş­te o za­man ra­hat­lık­la “Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü” için de kul­la­na­bi­li­rim!.. Her ta­kım ye­ni­le­bi­lir, ama “esas” olan, bu mağ­lû­bi­ye­ti sa­ha için­de de, sa­ha dı­şın­da da haz­me­de­bil­me­si, spo­run “te­miz” il­ke­le­ri­ne iha­net et­me­me­si, ye­ni­lir­ken bi­le, ku­lü­bü­ne, renk­le­ri­ne, ma­zi­si­ne, adı­na, şa­nı­na lâ­yık ola­bil­di­ği­ni gös­ter­me­si, kı­sa­ca­sı “Es­ki­şe­hir ma­çın­da Ga­la­ta­sa­ray Ta­kı­mı­nın yap­tık­la­rı­nı yap­ma­ma­sı­dır!..” Sen “kol­la dü­zel­tip gol ata­cak­sın”, üs­te­lik li­gin ba­şın­dan be­ri “fa­ul­ler” ile, “el - kol yar­dı­mı” ile atı­lan gol­ler­le ga­li­bi­yet­ler ala­cak­sın, son­ra da “of­sayt iti­ra­zı ile” sa­ha or­ta­sın­da “ne­re­dey­se ta­kım hâ­lin­de” ha­ke­me yap­ma­dı­ğı­nı bı­rak­ma­ya­cak­sın!.. Ya o “Ar­da” adın­da­ki ka­ba­da­yı­nın “ha­ke­me yap­tı­ğı?..” Ya “kap­tan” Ay­han’ın, hem de “şu ka­dar sa­ka­tın var­ken” göz gö­re gö­re “kır­mı­zı kart” yi­ye­ce­ği “çir­kin­li­ğe so­yun­ma­sı?..” “Kap­tan” de­dim de ak­lı­ma gel­di; Ga­la­ta­sa­ray’ın kap­tan­la­rı­na ba­kın: İş­te Ümit Ka­ran; “to­pu o ba­ca­ğı ile ka­le­ye yol­lu­yor”; son­ra da “en ba­şa ge­çip” ha­ke­me “of­sayt is­ya­nı­nı baş­la­tı­yor”; on­ca ar­ka­da­şı­nın “sa­rı kart gör­me­si­ne se­bep olu­yor” ve “o stre­si ve si­ni­ri bü­tün ta­kı­ma yük­le­ye­rek” 4-2’lik he­zi­me­tin mi­ma­rı olu­yor!.. İş­te, Sab­ri Sa­rı­oğ­lu; “oyun­dan çık­mış, ku­lü­be­de”, olay­lar­da “baş­ro­le so­yun­mak için” sa­ha­ya ko­şu­yor, ha­kem­le­re, ra­kip oyun­cu­la­ra sal­dı­rı­yor; sa­ha­da “ger­çek bir ha­kem ol­sa” kır­mı­zı kar­tı yi­ye­cek ve “üs­te­lik” bir de “bir­den faz­la” maç ce­za­sı ala­cak!..” Ha­kem, ney­se ki “Ona ve Ar­da’ya gös­te­re­me­di­ği” kır­mı­zı kar­tı, Ay­han’a “ikin­ci sa­rı­dan gös­ter­di” de, Ga­la­ta­sa­ray Fut­bol Ta­kı­mı “sa­ha­da­ki yüz kı­zar­tı­cı tab­lo” se­be­biy­le “ekip ola­rak” hak et­ti­ği “ren­gi kır­mı­zı olan” kar­tı gö­re­bil­di!.. İş­te, Ha­kan Şü­kür’ün ye­ri­nin “kap­tan ola­rak” dol­du­rul­ma­dan gön­de­ril­me­si­nin be­de­li!.. Sa­ha­da, hat­ta sa­ha­da bi­le de­ğil, “ye­dek ku­lü­be­sin­de” bi­le “ta­kı­mın kap­ta­nı ola­rak” Ha­kan Şü­kür ol­sa idi; Ga­la­ta­sa­ray Fut­bol Ta­kı­mı bu du­ru­ma dü­şer miy­di?.. Pe­ki, sa­ha için­de “bü­tün bun­lar olur­ken” ta­kı­mın ho­ca­sı Skib­be ner­dey­di?.. Ben söy­le­ye­yim; “sa­ha ke­na­rın­da” ve uy­ku­da!.. Ar­da’nın, Ke­well’ın, Non­da’nın, Ümit Ka­ran’ın yan­la­rın­dan ge­çen to­pa ayak uza­ta­ma­ya­cak, “top stop ede­me­ye­cek” ka­dar “bit­kin” ol­ma­sı “aca­ba” ne­den?.. Sev­gi­li Le­vent Tü­ze­men ne­den “dol­ce vi­ta­dan” söz edi­yor?.. Ne­re­de “ge­çen yıl” Lin­coln “kamp­ta bir sa­at geç yat­tı” di­ye “kad­ro ha­ri­ci bı­ra­kan tek­nik ada­mın ar­ka­sın­da du­ran”Ad­nan Sez­gin’ler, Ad­nan Po­lat’lar?.. Ne­den haf­ta­lar­dır, “on­ca ke­re ya­zıp çiz­me­mi­ze rağ­men” Ser­vet hâ­lâ ken­di­si­ni “Ma­ra­do­na zan­ne­dip”, to­pu alıp gi­di­yor, ça­lım­lar at­ma­ya kal­kı­yor, kap­tır­dı­ğı top­lar “boş bı­rak­tı­ğı ge­dik­ler­den” Ga­la­ta­sa­ray ka­le­si­ne “gol po­zis­yo­nu” ola­rak dö­nü­yor ve “bu ko­mik ha­ta­lar zin­ci­ri” ön­le­ne­mi­yor?.. Ne­den Ga­la­ta­sa­ray’ın “gol ata­cak ayak­la­rı” tam bir ego­izm için­de, “bom­boş ar­ka­daş­la­rı­na pas ata­cak­la­rı yer­ler­de, zor po­zis­yon­da ol­ma­la­rı­na rağ­men to­pu ken­di­le­ri kul­lan­ma­yı ter­cih edip, gol fır­sat­la­rı­nı har­ca­ma­ya de­vam edi­yor­lar” da, bu ben­cil­li­ğe “Dur” de­ni­le­mi­yor?.. Se­be­bi ba­sit; Ga­la­ta­sa­ray Fut­bol Ta­kı­mı sa­ha dı­şın­da da, sa­ha ke­na­rın­da da, sa­ha için­de de “ba­şı’boş” da on­dan; Ho­ca’yı ta­kan yok!.. Ad­nan Po­lat, hâ­l⠓Ga­la­ta­sa­ray ge­le­nek­le­rin­de 3-5 maç­la ho­ca gön­de­ril­me­si yok­tur” ma­sal­la­rı­nı an­la­tı­yor!.. “Ga­la­ta­sa­ray ge­le­nek­le­rin­de” asıl, evet asıl “Es­ki­şe­hir ma­çın­da­ki gi­bi bir re­za­le­tin ol­ma­ma­sı” yok mu?.. Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı, “böy­le” bir re­za­le­tin ar­ka­sın­da du­rur mu, fut­bol­cu­la­rı­na “ce­za ver­me­si ge­re­kir­ken”, ko­ru­ma­ya kal­kar mı, “o” ho­ca­ya he­sap sor­maz mı?.. De­dim ya, “bir sü­re da­ha” bek­le­ye­ce­ğiz, “Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü’nün ba­şı’boş olup ol­ma­dı­ğı­nı” an­la­mak için; son­ra­sı­nı ya­za­rız!.. Ama “ön­ce­lik­le ya­za­lım”; bu ül­ke­de bir Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu var­sa, onun bir “Di­sip­lin Ku­ru­lu” var­sa, “Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü’nün ve­re­me­di­ği” ce­za­la­rı, Ar­da’ya da, Ümit Ka­ran’a da, Ay­han’a da ver­me­li­dir; ver­me­li­dir ki, her­ke­se ders ol­sun!..
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT