BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Temettü haccın yapılışı

Temettü haccın yapılışı

Mi­kât­tan ön­ce şun­lar ya­pı­lır: 1- Tır­nak­lar ke­si­lir. 2- Kol­tuk al­tı ve ka­sık te­miz­le­nir. 3- Gus­le­di­lir, ol­maz­sa ab­dest alı­nır. 4- Er­kek ih­ram gi­yer, baş açık ve ayak­lar çıp­lak olur.Mi­kât­tan ön­ce şun­lar ya­pı­lır: 1- Tır­nak­lar ke­si­lir. 2- Kol­tuk al­tı ve ka­sık te­miz­le­nir. 3- Gus­le­di­lir, ol­maz­sa ab­dest alı­nır. 4- Er­kek ih­ram gi­yer, baş açık ve ayak­lar çıp­lak olur. Mi­kât sı­nı­rın­da: İh­ra­mın sün­ne­ti ola­rak iki re­kât na­fi­le na­maz kı­lı­nır. Bi­rin­ci re­kât­ta Kâ­fi­run, ikin­ci re­kât­ta İh­lâs su­re­si­ni oku­mak iyi­dir. Sa­de­ce um­re için ni­yet ve tel­bi­ye ya­pı­lır. İh­ram­dan çı­ka­na ka­dar ih­ram­lı­ya ya­sak olan iş­ler­den sa­kı­nı­lır. Tek­bir, teh­lil, sa­le­vat ve tel­bi­ye söy­le­ye­rek yo­la de­vam edi­lir. Mek­ke-i mü­ker­re­me­de: 1- Gus­le­dip ve­ya ab­dest alıp Ha­rem-i şe­ri­fe gi­de­rek, “um­re ta­va­fı” ya­pı­lır. 2- Ta­vaf­tan son­ra, “ta­vaf na­ma­zı” kı­lı­nır. Bi­rin­ci re­kât­ta Kâ­fi­run, ikin­ci re­kât­ta İh­lâs su­re­si­ni oku­mak iyi­dir. 3- Zem­zem içi­lir. 4- Sa­fâ ile Mer­ve ara­sın­da “um­re­nin say’ı” ya­pı­lır. Son­ra sa­çın en az dört­te bi­ri ve­ya ta­ma­mı ke­si­lir ya­hut kı­sal­tı­lır. Böy­le­ce um­re bit­miş, ih­ram­dan çı­kıl­mış olur. 5- İh­ram­sız ola­rak Mek­ke’de ka­lı­nır. İs­te­nil­di­ği ka­dar na­fi­le ta­vaf ya­pı­la­bi­lir. Ter­vi­ye gü­nü [8 zil­hic­ce]: Ter­vi­ye gü­nü hac için ni­yet ve tel­bi­ye ya­pa­rak ye­ni­den ih­ra­ma gi­ri­lir. Sa­bah na­ma­zı müm­kün olur­sa Mek­ke’de kı­lı­nıp Mi­na’ya çı­kı­lır. Are­fe gü­nü sa­bah na­ma­zı­nı mü­te­akip Ara­fat’a ha­re­ket edi­lir. Are­fe gü­nü [9 zil­hic­ce]: 1- Her fır­sat­ta tel­bi­ye, tes­bih, tek­bir, teh­lil ve sa­le­vat oku­nur. Ken­di­ne, ana ba­ba­ya ve bü­tün mü­min­le­re du­a edi­lir. 2- Öğ­le ve ikin­di na­maz­la­rı, öğ­le vak­tin­de cem edi­le­rek kı­lı­nır. 3- Öğ­le­den son­ra vak­fe ya­pı­lır. 4- Gü­neş bat­ma­dan Ara­fat’tan ay­rıl­ma­ma­lı­dır. Gü­neş bat­tık­tan son­ra, ak­şam na­ma­zı kı­lın­ma­dan Müz­de­li­fe’ye ha­re­ket edi­lir. 5- Ak­şam ve yat­sı na­maz­la­rı Müz­de­li­fe’de yat­sı vak­tin­de cem-i te­hir­le kı­lı­nır. Ge­ce Müz­de­li­fe’de ka­lı­nır. Şey­tan taş­la­ma­la­rın­da kul­la­nı­la­cak taş­lar top­la­nır. Bay­ra­mın bi­rin­ci gü­nü [10 Zil­hic­ce]: 1- Sa­bah na­ma­zı kı­lı­nın­ca, Müz­de­li­fe’de Meş’aril ha­ra­ma gi­di­lip, ora­da vak­fe ya­pı­lır. 2- Or­ta­lık ağa­rıp gü­neş doğ­ma­dan, Mi­na’ya ha­re­ket edi­lir. Mi­na’da [Ça­dı­ra yer­leş­tik­ten son­ra]: 1- Aka­be cem­re­si­ne 7 taş atı­lır. 2- Va­cib olan şü­kür kur­ba­nı ke­si­lir. 3- Sa­çın en az dört­te bi­ri ve­ya ta­ma­mı ke­si­lir ya­hut kı­sal­tı­lır. Böy­le­ce, ih­ram­dan çı­kıl­mış olur. Bay­ra­mın 2, 3 ve 4. gün­le­ri: 1- Bay­ra­mın ilk gü­nü ya­pıl­ma­mış­sa, zi­ya­ret ta­va­fı ya­pı­lır. Da­ha ön­ce ya­pıl­ma­mış­sa, hac­cın say’ı ya­pı­lır. Bun­lar üçün­cü gü­nü gü­neş ba­tın­ca­ya ka­dar ya­pıl­ma­lı­dır. Ya­pıl­ma­mış­sa, va­ci­bi za­ma­nın­da yap­ma­dı­ğı için ce­za ge­re­kir. 2- Kü­çük, Or­ta ve Aka­be Cem­re­le­ri­ne her gün 7’şer taş atı­lır. Mi­na’dan dö­nün­ce: “Ve­da ta­va­fı” ya­pı­lır. Bey­tul­lah’a kar­şı du­rup ka­na ka­na zem­zem içi­lir. Baş ve yüz yı­ka­nır. Son­ra im­kân bu­lu­nur­sa Kâ­be-i şe­ri­fin yük­sek eşi­ği öpü­lür. Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT