BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Milyonerler İstanbul’da

Milyonerler İstanbul’da

Du­ba­i’yi geride bırakarak İs­tan­bul’da açı­lan Mil­yo­ner­ler Fua­rı’nda konuşan Dev­let Ba­ka­nı Tüz­men, “Kri­zin hü­küm sür­dü­ğü bu or­tam­da­ki fu­ar çok önem­li. Dün­ya mil­yo­ner­le­ri Türk malı­nı ter­cih ede­cek” de­di­TÜZ­MEN’İN ZOR AN­LA­RI Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, dün­ya­da sa­de­ce 6 şe­hir­de dü­zen­le­nen fu­ar­da­ki spor oto­mo­bi­le bin­me­yi de­ne­di. Tüz­men, ol­duk­ça kü­çük olan ara­cın içi­ne gi­rer­ken zorlandı. Du­ba­i’yi geride bırakarak İs­tan­bul’da açı­lan Mil­yo­ner­ler Fua­rı’nda konuşan Dev­let Ba­ka­nı Tüz­men, “Kri­zin hü­küm sür­dü­ğü bu or­tam­da­ki fu­ar çok önem­li. Dün­ya mil­yo­ner­le­ri Türk malı­nı ter­cih ede­cek” de­di > Uğur KÜÇÜK - İSTANBUL Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, dün­ya­nın mil­yo­ner­le­ri­nin ye­ni ter­ci­hi­nin Türk mal ve hiz­met­le­ri ola­ca­ğı­nı kay­det­ti. Fua­rın açı­lı­şın­da ko­nu­şan Tüz­men, Cum­hu­ri­ye­tin 100. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü olan 2023’de en az 500 mil­yar do­lar ih­ra­cat ger­çek­leş­tir­me sö­zü ver­dik­le­ri­ni, bu ça­lış­ma­lar için Tür­ki­ye’nin yük­sek ka­li­te­de­ki mal ve hiz­met­le­ri­nin dün­ya­da ta­nı­na­bil­me­si­nin son de­re­ce önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Her­ke­sin kriz ko­nuş­tu­ğu, tes­li­mi­yet­çi­li­ğin hü­küm sür­dü­ğü bir dö­nem­de Du­ba­i’nin de­ğil, İs­tan­bul’un se­çil­miş ol­ma­sı­nın an­lam­lı ol­du­ğu­na işa­ret eden Tüz­men, “Dün­ya­nın mil­yo­ner­le­ri­nin ye­ni ter­ci­hi Türk mal ve hiz­met­le­ri ola­cak­tır. Türk ürün­le­ri, ka­li­te­siy­le ve bü­tün so­fis­ti­ke tü­ke­ti­ci­le­re ver­miş ol­duk­la­rı üs­tün doy­gun­luk duy­gu­suy­la ken­di­le­ri­ni gös­te­re­cek­ler­dir” di­ye ko­nuş­tu. PA­ZAR 200 MİL­YAR DO­LAR Kür­şad Tüz­men, dün­ya­da şu an­da lüks tü­ke­tim pa­za­rı­nın 200 mil­yar do­lar ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, zen­gin­le­rin en çok zor­lan­dık­la­rı ve en seç­kin şe­kil­de pa­ra har­ca­ma­ya ça­lış­tık­la­rı ko­nu­nun boş za­man ol­du­ğu­nu söy­le­di. Tüz­men, “Zen­gin­ler en faz­la pa­ra­yı za­man sa­tın al­ma­ya har­ca­mak zo­run­da... Bü­tün dün­ya mil­yo­ner­le­ri­nin bu za­ma­nı Tür­ki­ye’de ne ka­dar faz­la ge­çir­me­le­ri­ni sağ­la­ya­bi­lir­sek, ül­ke­mi­zin mal ve hiz­met­le­ri­nin ne ka­dar ka­li­te­li ol­du­ğu­nu gös­te­re­bi­lir­sek, İs­tan­bul’un dün­ya­nın bir mo­da ve ye­ni mil­yo­ner­ler şeh­ri ol­du­ğu­nu is­pat­la­ya­bi­lir­sek, ül­ke­mi­ze önem­li kat­kı­lar sağ­la­ya­bi­le­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum” de­di. Dün­ya­da iniş ve çı­kış­lar ol­du­ğu­nu söy­le­yen Tüz­men, pi­ya­sa­lar hak­kın­da bir so­ru­yu “Dün­ya ken­di­ni top­la­ma­ya baş­la­dı. Tür­ki­ye bu kri­ze da­ha sağ­lık­lı ya­ka­lan­dı­ğı için sü­reç da­ha ra­hat ge­çe­cek. Yap­mak is­te­di­ği­miz, ih­ra­ca­ta da­ya­lı sek­tör­le­re des­tek ve­re­rek bu işi da­ha ra­hat şe­kil­de at­lat­mak” de­di. Gong­la a­çıl­an fuara gi­riş 75 YTL Ün­lü F1 pi­lo­tu Mic­ha­el Schu­mac­her’in Du­bai kı­yı­sın­da ken­di adı­nı ta­şı­yan ada­sın­da ya­pı­la­cak gay­ri­men­kul pro­je­si­nin ta­nı­tı­mı da mil­yo­ner fua­rın­da ya­pı­ldı. Fu­ar­da Gum­bert’in 587 bin eu­ro de­ğe­rin­de­ki dün­ya­nın en hız­lı araç­la­rın­dan bi­ri olan Apol­lo mo­de­li de zi­ya­ret­çi­ler­den bü­yük il­gi gö­rü­yor. Fua­rın 3. gü­nün­de ün­lü ge­lin­lik mar­ka­la­rı ve ta­sa­rım­cı­la­rı­nın ha­zır­la­ya­ca­ğı özel ge­lin­lik de­fi­le­si ya­pı­la­cak. Dün­ya­da ilk kez dü­zen­le­nen “Ulus­la­rın Dü­ğü­nü” ad­lı et­kin­li­ğe dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan da­vet­li­ler ka­tı­la­cak. Av­ru­pa’nın ba­zı ül­ke­le­rin­den ba­sın men­sup­la­rı da fu­ar için İs­tan­bul’a gel­di. Ko­nuş­ma­la­rı­n ar­dın­dan gon­gun ça­lın­ma­sıy­la açı­lı­şı ya­pı­lan fu­ar­da, gi­riş üc­re­ti­nin 75 YTL ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Pırlanta kaplı arabalar da var Ja­mes Bond’un ara­ba­sı ola­rak bi­li­nen 350-400 bin eu­ro de­ğe­rin­de­ki Aus­ton Mar­tin’in ye­ni ka­sa 2009 DB9 se­ri­si, 860 bin eu­ro de­ğe­rin­de­ki Bent­ley oto­mo­bil, Tür­ki­ye’de ilk de­fa Mil­yo­ner­ler Fua­rı’n­da ser­gi­le­ne­cek ürün­ler ara­sın­da yer alı­yor. Hil­ton otel­le­ri­nin ve­li­ah­tı Pa­ris Hil­ton, ken­di ta­sa­rı­mı olan ve ABD’de sa­tış re­kor­la­rı kı­ran “Pa­ris Hil­ton By Di­ci­ot­to 18” isim­li mar­ka­sı ile fu­ar­da yer alı­yor. 2.5 mil­yon do­lar­a ya­kut Has Ha­lı’nın el ya­pı­mı, 17 mil­yon 199 bin dü­ğüm­le 4.5 yıl­da ipek ve al­tın­dan do­ku­nan Kai­nat ha­lı­sı, To­pal Mü­cev­he­rat’ın ün­lü Irak­lı res­sam So­ua­dad Kan­de­mir ile ha­zır­la­dı­ğı özel ko­lek­si­yo­nu ve 2.5 mil­yon do­lar de­ğe­rin­de Bur­ma ya­ku­tu, De­par fir­ma­sı­na ait 3 te­ker­lek­li Spyder mo­del mo­tor­sik­ler, Ya­zar Ta­kı’ya ait 400 bin ile 1 mil­yon do­lar ara­sı fi­yat ara­lı­ğı olan Ti­ta­nic-DNA sa­at ko­lek­si­yo­nu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91826
  % 0.21
 • 4.7903
  % 0.01
 • 5.5661
  % -0.28
 • 6.2392
  % -0.97
 • 188.372
  % -0.65
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT