BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Özel uçakla geldiler otelleri doldurdular

Özel uçakla geldiler otelleri doldurdular

CNR Hol­ding Ge­nel Müdürü Bar­kay, “Ö­zel u­çak­la­rıy­la ge­le­cek mi­sa­fir­ler o­tel­le­ri dol­dur­du. 500 mil­yon do­lar­lık iş hac­mi ger­çek­le­şe­cek. İs­tan­bul 100 mil­yon do­lar ka­za­na­cak” de­diCNR Hol­ding Ge­nel Müdürü Bar­kay, “Ö­zel u­çak­la­rıy­la ge­le­cek mi­sa­fir­ler o­tel­le­ri dol­dur­du. 500 mil­yon do­lar­lık iş hac­mi ger­çek­le­şe­cek. İs­tan­bul 100 mil­yon do­lar ka­za­na­cak” de­di Du­bai ile İs­tan­bul’un dü­zen­le­mek için ya­rış­tı­ğı Mil­yo­ner­ler Fua­rı’nı (Mil­li­onai­re Fa­ir) dü­zen­le­yen CNR Hol­ding Ge­nel Mü­dü­rü Rüş­tü Bar­kay, fua­rın Tür­ki­ye ve İs­tan­bul’a çok şey ka­zan­dı­ra­ca­ğı­nı söy­le­di. Or­ga­ni­zas­yo­nun yan­kı­sı ve ge­tir­di­ği he­ye­can ile For­mu­la 1’den bü­yük ol­du­ğu­nu sa­vu­nan Bar­kay, “Şeh­ri­miz­de­ki bir­çok lüks ote­lin re­zer­vas­yon­la­rı özel uçak­la­rı ile ge­le­cek mi­sa­fir­le­ri­miz ta­ra­fın­dan dol­du­rul­du. Bek­len­ti­miz 4 gün­de şeh­ri­mi­ze 100 mil­yon do­lar kat­kı sağ­lan­ma­sı­dır. Bu ra­kam iş hac­miy­le bir­lik­te 500 mil­yon do­la­rı ge­çe­cek­tir” de­di. TÜRK MAR­KA­LA­RI İD­Dİ­ALI Fu­ar­da sa­de­ce dün­ya­ca ün­lü mar­ka­la­ra de­ğil, bir­çok yer­li mar­ka­ya da ev sa­hip­li­ği yap­tık­la­rı­nı an­la­tan Bar­kay, ara­la­rın­da Du­ba­i, Bah­reyn ve Ka­tar’ın yer al­dı­ğı Or­ta­ Do­ğu ül­ke­le­ri, Rus­ya, Uk­ray­na, Ka­za­kis­tan ve Azer­bay­can ile Su­ri­ye İran ve Yu­na­nis­tan’dan top­lam­da 15 bin zi­ya­ret­çi bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Fu­ar­da 222 mar­ka en lüks ürün­le­ri­ni ser­gi­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT