BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Hem giy, hem de ye!

Hem giy, hem de ye!

Dün­ya­nın mo­da mer­kez­le­rin­den Pa­ris’te dü­zen­le­nen bir de­fi­le­de, çi­ko­la­ta­dan ya­pıl­mış ve çi­ko­la­ta­lar­la süs­lü kı­ya­fet­ler bü­yük il­giy­le iz­len­di.Dün­ya­nın mo­da mer­kez­le­rin­den Pa­ris’te dü­zen­le­nen bir de­fi­le­de, çi­ko­la­ta­dan ya­pıl­mış ve çi­ko­la­ta­lar­la süs­lü kı­ya­fet­ler bü­yük il­giy­le iz­len­di. 5 gün­lük çi­ko­la­ta fu­arı­nın açı­lı­şın­da dü­zen­le­nen mo­da ge­çi­din­de, ge­le­nek­sel kı­ya­fet­le­rin bir kıs­mı çi­ko­la­ta­dan ya­pıl­dı. 16 met­re ku­maş kul­la­nı­lan ba­zı giy­si­le­rin süs­le­me­le­rin­de 4 ki­lo çi­ko­la­ta kul­la­nıl­dı­ğı be­lir­til­di. Ün­lü mo­da­cı­la­rın kı­ya­fet­le­ri­nin man­ken­ler üze­rin­de ser­gi­len­di­ği de­fi­le­de, çi­ko­la­ta­lar sa­de­ce el­bi­se ak­se­su­arı ola­rak de­ğil, el­bi­se­nin bir par­ça­sı, hat­ta man­ken­le­rin saç­la­rın­da bi­le kul­la­nıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT