BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > AB KRİTERLERİ krize kal­kan ol­du

AB KRİTERLERİ krize kal­kan ol­du

Ba­kan A­li Ba­ba­can, AB’ye u­yum re­form­la­rı sa­ye­sin­de Tür­ki­ye’nin kü­re­sel k­riz­den da­ha az et­ki­le­ne­ce­ği­ni söy­le­diBa­kan A­li Ba­ba­can, A­Bİ­GEM P­ro­je­si’nin a­çı­lı­şı­na AB Ko­mis­yo­nu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gün­ter Ver­he­u­gen’le ka­tıl­dı. Top­lan­tı­da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu da ha­zır bu­lun­du. > Dön­dü Sa­rı­ışık AN­KA­RA İHA Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı ve Baş­mü­za­ke­re­ci Ali Ba­ba­can, Tür­ki­ye’nin eko­no­mik kriz­den az et­ki­len­me­si­ni Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) kri­ter­le­ri­ne bağ­la­ya­rak, “Eğer AB stan­dart­la­rı ol­ma­say­dı, han­gi eko­no­mik prog­ra­mı uy­gu­lar­sa­nız uy­gu­la­yın bu nok­ta­da ol­ma­ya­cak­tık” de­di. AB Tür­ki­ye İş Ge­liş­tir­me Mer­ke­zi (ABİ­GEM) Pro­je­si’nin açı­lı­şın­da ko­nu­şan Ba­ba­can, Tür­ki­ye’nin eko­no­mik ve si­ya­si an­lam­da ka­tet­ti­ği iv­me­nin, AB’ye tam üye­lik he­de­fi ve bu­nun ge­tir­di­ği kri­ter­ler sa­ye­sin­de ger­çek­leş­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. “AB’ye tam üye­lik, Tür­ki­ye’nin stra­te­jik he­de­fi­dir” di­yen Ba­ba­can, bu­nun sa­de­ce bir dış po­li­ti­ka eği­li­mi de­ğil, ay­nı za­man­da Tür­ki­ye’nin ken­di iç re­form­la­rı açı­sın­dan önem­li bir çer­çe­ve ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Ba­ba­can, “Bu sü­re­cin, hal­kı­mı­zın en yük­sek ha­yat ka­li­te­si­ne ulaş­ma­sı ve Tür­ki­ye’de­ki stan­dart­la­rın her alan­da çok da­ha yük­sek nok­ta­la­ra ulaş­ma­sı için iyi bir ve­si­le ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. AB Ko­mis­yo­nu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gün­ter Ver­he­ugen de Tür­ki­ye’nin eko­no­mik alt­ya­pı­sı­nın AB’ye en­teg­re ola­cak po­tan­si­yel­de ol­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT