BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Kü­çük­çek­me­ce’nin ÇEH­RE­Sİ DE­ĞİŞ­Tİ

Kü­çük­çek­me­ce’nin ÇEH­RE­Sİ DE­ĞİŞ­Tİ

“İn­san­la­ra te­mel altya­pı hiz­met­le­ri­ni sun­ma­nın ya­nın­da; kül­tü­rel, sos­yal ve eko­no­mik an­lam­da bir­çok kat­kı sağ­la­dık. Uz­man­lar­dan fay­da­la­na­rak va­tan­daş­la­rı­mı­zın her an­lam­da de­ği­şi­me da­ha ko­lay adap­te ol­ma­la­rı­nı temin ettik.”Kü­çük­çek­me­ce Be­le­di­ye­si, Tür­ki­ye’nin en bü­yük ge­ce­kon­du ön­le­me ça­lış­ma­la­rın­dan bi­ri olan ‘Ayaz­ma-Te­pe­üs­tü Kent­sel Dö­nü­şüm Pro­je­si’yle, “16. Ulus­la­ra­ra­sı Bau­con Ya­pex-Ya­pı Mal­ze­me­le­ri, İn­şa­at Tek­no­lo­ji­le­ri ve Ya­pı Ye­ni­le­me Fua­rı”na ka­tı­lı­yor. Fu­ar; Ba­yın­dır­lık ve İs­kân Ba­ka­nı Fa­ruk Na­fiz Özak, An­tal­ya Va­li­si Ala­at­tin Yük­sel, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Men­de­res Tü­rel, Kü­çük­çek­me­ce Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aziz Ye­ni­ay ve çok sa­yı­da pro­to­kol mi­sa­fi­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la ka­pı­la­rı­nı zi­ya­ret­çi­le­ri­ne aç­tı. Baş­kan Aziz Ye­ni­ay açı­lış­ta yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ye­ni be­le­di­ye­ci­lik viz­yo­nu ve kent­sel dö­nü­şüm pro­je­siy­le il­gi­li bil­gi ver­di. Yo­ğun il­giy­le kar­şı­la­nan Ye­ni­ay şun­la­rı söy­le­di: AN­LA­YI­ŞI­MIZ FARK­LI “Es­ki­den be­le­di­ye­ci­lik de­nil­di­ğin­de yol, su, kal­dı­rım hiz­met­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­ren bir ka­mu ku­ru­mu an­la­şı­lır­ken, gü­nü­müz­de bu kav­ra­ma çok da­ha ge­niş bir an­lam yük­len­di. Be­le­di­ye­ci­lik kav­ra­mı­nın içe­ri­ği de­ğiş­ti, ar­tık va­tan­da­şa bir müş­te­ri gi­bi yak­la­şan ve onun mem­nu­ni­ye­ti­ni en üst dü­zey­de tu­tan ku­rum yak­la­şı­mı oluş­tu. Çağ­daş kent yö­ne­ti­mi­nin gel­di­ği nok­ta­da ar­tık be­le­di­ye­ler in­san­la­ra te­mel altya­pı hiz­met­le­ri­ni sun­ma­nın ya­nın­da; kül­tü­rel, sos­yal ve eko­no­mik an­lam­da bir­çok kat­kı sağ­la­mak zo­run­da­lar. Biz bu kap­sam­da önem­li bir pro­je olan Kü­çük­çek­me­ce Kent­sel Dö­nü­şüm pro­je­si­ni ger­çek­leş­tir­dik.” Kent­sel dö­nü­şü­mü sa­de­ce bi­na­la­rın yı­kıl­ma­sı ola­rak gör­me­dik­le­ri­ni ifa­de eden Baş­kan Ye­ni­ay, “18 ay gi­bi kı­sa bir sü­re­de 2 bin 640 ko­nut ta­mam­la­dık ve va­tan­daş­la­rı­mı­zı hiç de la­yık ol­ma­dık­la­rı şart­lar­dan alıp, in­sa­ni de­ğer­le­re sa­hip yer­le­re ta­şı­dık. Bu ilk aşa­ma­dan son­ra ikin­ci saf­ha­ya geç­tik. O in­san­la­rın ye­ni ha­yat şart­la­rı­na uyum sağ­la­ma­la­rı için ta­ma­men uz­man kad­ro­lar­dan olu­şan bir ekip­le, Tür­ki­ye’de bir ilk ol­du­ğu­nu be­lirt­me­miz ge­re­ken ‘Bi­zim Hal­ka Sos­yal Kal­kın­ma Pro­je­si’ni ger­çek­leş­tir­dik. Bu pro­je­de psi­ko­log­lar, sos­yo­log­lar, ana­oku­lu öğ­ret­men­le­ri ve halk­la iliş­ki­ler uz­man­la­rın­dan fay­da­lan­dık ve va­tan­daş­la­rı­mı­zın de­ği­şi­me da­ha ko­lay adap­te ol­ma­la­rı­nı sağ­la­ma­ya yö­ne­lik psi­ko­lo­jik yö­nü ağır ba­san cid­di sos­yal bir ça­lış­ma yap­tık” de­di. 30 BİN Zİ­YA­RET­Çİ ‘Ye­rel­den Ev­ren­se­le’ slo­ga­nı kap­sa­mın­da baş­lat­tık­la­rı Kent­sel Dö­nü­şüm Pro­je­si­nin, Tür­ki­ye’de uy­gu­la­nan en ba­şa­rı­lı pro­je­ler­den bi­ri ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ye­ni­ay, “Ya­rın­la­ra mo­dern, dü­zen­li, ye­şil, ya­şa­na­bi­lir ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir Kü­çük­çek­me­ce bı­rak­mak için ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Ulus­la­ra­ra­sı ya­yın ve fu­ar ku­ru­luş­la­rı­nın ya­nın­da, ti­ca­ret ve mes­lek oda­la­rı, ka­mu ku­ru­luş­la­rı, mes­lek yük­se­ko­ku­lu ve üni­ver­si­te­ler ile Ro­man­ya ve Su­ri­ye’den 50 ki­şi­lik ya­pı pro­fes­yo­nel­le­rin­den olu­şan grup­la­rın zi­ya­ret ede­ce­ği fu­ar­da, mes­le­ki bil­gi bi­ri­kim­le­ri pay­la­şı­la­cak. 2 Ka­sı­ma ka­dar zi­ya­ret edi­le­bi­le­cek fua­rın, 30 bin zi­ya­ret­çi­nin bu­luş­ma nok­ta­sı ola­ca­ğı tah­min edi­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT