BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sa­na­yi­ci­ler, ka­lıp ­fu­a­rın­da bu­lu­şu­yor

Sa­na­yi­ci­ler, ka­lıp ­fu­a­rın­da bu­lu­şu­yor

Dün­ya­nın fark­lı coğ­raf­ya­la­rın­da sa­yı­sız ba­şa­rı­ya im­za a­tan Türk sa­na­yi­ci­si, 06 - 09 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri a­ra­sın­da İs­tan­bul’da bir araya geliyorHer yıl ge­le­nek­sel o­la­rak sek­tö­rü bir a­ra­ya ge­ti­ren İs­tan­bul Ka­lıp Fu­a­rı, bu se­ne dör­dün­cü de­fa dü­zen­le­ne­cek. Tür­ki­ye’de her za­man üre­ti­me açık olan ka­lıp­çı­lık sek­tö­rü her yıl ba­şa­rı gra­fi­ği­ni yük­sel­te­rek yo­lu­na de­vam edi­yor. Üre­ti­min ana ko­nu­su olan ka­lıp, he­men he­men bü­tün sek­tör­le­rin te­me­li­ni oluş­tu­ru­yor. Gü­nü­müz­de ka­lıp­çı­lık, özel­lik­le oto­mo­tiv ve be­yaz eş­ya sek­tö­rü­nün can da­ma­rı­nı oluş­tu­ru­yor. Bu iki ana sa­na­yi­ye pa­ra­lel bü­yü­yen ka­lıp­çı­lık, ile­riki za­man­lar­da ya­zı­lım prog­ram­la­rı da ge­liş­tik­çe ka­li­te­li üre­tim ya­pa­rak, Türk eko­no­mi­si­ni da­ha iyi yer­le­re ge­tir­me­yi he­def­li­yor. Her yıl ge­le­nek­sel ola­rak sek­tö­rü bir ara­ya ge­ti­ren ve İh­las Fu­ar­cı­lık ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “İs­tan­bul Ka­lıp Fua­rı”, 06 - 09 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da, İs­tan­bul Fu­ar Mer­ke­zi’nde sek­tö­re ka­pı­la­rı­nı açı­yor. SEK­TÖR­LER­DEN BÜ­YÜK DES­TEK BEY­SAD’ın (Be­yaz Eş­ya Yan Sa­na­yi­ci­le­ri Der­ne­ği) yet­ki­li isim­le­ri ile iş bir­li­ği içe­ri­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek “Be­yaz Eş­ya Sek­tö­rü ve Ka­lıp” isim­li pa­nel din­le­yi­ci­le­riy­le bu­luş­ma­yı bek­li­yor. Oto­mo­tiv sek­tö­rün­de ise “Oto­mo­tiv ve Ka­lıp­çı­lık Sek­tö­rü” isim­li pa­nel­de sek­tör­de­ki ge­liş­me­ler, çö­züm tek­lif­le­ri uz­man ka­tı­lım­cı­lar ta­ra­fın­dan göz­ler önü­ne se­ri­le­cek. 150 yer­li, 21 ya­ban­cı fir­ma­nın ka­tı­la­ca­ğı fua­rı zi­ya­ret et­mek is­te­yen­ler üc­ret­siz ola­rak www.ih­las­fu­ar.com ad­re­sin­den on­li­ne da­ve­ti­ye­le­ri­ni ala­bi­li­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89639
  % -0.29
 • 4.8365
  % -0.17
 • 5.6653
  % 0.17
 • 6.4132
  % 0.13
 • 192.917
  % -0.52
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT