BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Klibini Rafet El Roman çekecek

Klibini Rafet El Roman çekecek

İki haf­ta ön­ce ‘Evet’ isim­li 11. al­bü­mü­nü pi­ya­sa­ya çı­ka­ran Eb­ru Gün­deş, hay­ran­la­rı­nın se­çe­ce­ği bir şar­kı­ya klip çe­ke­cek.İki haf­ta ön­ce ‘Evet’ isim­li 11. al­bü­mü­nü pi­ya­sa­ya çı­ka­ran Eb­ru Gün­deş, hay­ran­la­rı­nın se­çe­ce­ği bir şar­kı­ya klip çe­ke­cek. Gün­deş, ‘www.eb­ru­gun­des.com.tr’ ad­lı in­ter­net si­te­sin­de fan ku­lüp üye­le­ri­nin ara­sın­da an­ket ya­pa­rak, ye­ni al­bü­mü­nün ilk kli­bi­ni han­gi şar­kı­ya çe­ke­ce­ği­ne ka­rar ve­re­cek. ‘Ölüm­süz Aşk’ ile ‘Kı­zıl Ma­vi’ şar­kı­la­rı­nın ya­rış­tı­ğı­nı be­lir­ten ün­lü şar­kı­cı­nın kli­bi­ni Ra­fet El Ro­man yö­ne­te­cek. Son ola­rak Aş­kın Nur Yen­gi’ye klip çe­ken Ra­fet El Ro­man, önü­müz­de­ki haf­ta şar­kı­nın net­leş­me­sin­den son­ra ken­di se­çe­ce­ği bir me­kan­da Ebru Gün­deş için ka­me­ra ar­ka­sı­na ge­çe­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT