BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pasif terör

Pasif terör

Recep Tay­yip Er­do­ğan, gü­ney­do­ğu ge­zi­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Sa­yın Er­do­ğan’ın bu yap­tı­ğı­nı ge­nel baş­kan sı­fa­tın­dan zi­ya­de baş­ba­kan mis­yo­nuy­la de­ğer­len­dir­mek da­ha an­lam­lı olur.Recep Tay­yip Er­do­ğan, gü­ney­do­ğu ge­zi­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Sa­yın Er­do­ğan’ın bu yap­tı­ğı­nı ge­nel baş­kan sı­fa­tın­dan zi­ya­de baş­ba­kan mis­yo­nuy­la de­ğer­len­dir­mek da­ha an­lam­lı olur. Bir­lik kay­bol­duk­tan son­ra sı­fat­la­rın ne de­ğe­ri ka­lır? Si­vil, as­ker, si­ya­set­çi, med­ya, bü­rok­rat, her­ke­sin gör­me­si ge­re­ken bir ha­ki­kat var. Gü­ney­do­ğu­yu par­ti, po­li­ti­ka, mu­ha­le­fet gi­bi araç­la­rı bir ke­na­ra bı­ra­ka­rak fay­da­lı ola­bi­le­nin ya­nın­da yer ala­rak kur­tar­ma­nın vak­tin­de­yiz. Dağ­da ak­tif/fa­al te­rö­rist var, şe­hir­de onun des­tek­çi­si pa­sif/gay­rı fa­al te­rö­rist. Ni­yet kö­tü­dür. Dev­le­ti iş­gal­ci gi­bi gös­ter­mek is­ti­yor­lar. Bü­tün dün­ya­ya ser­vis et­mek is­te­dik­le­ri fo­toğ­raf bu. Onun için baş­ba­ka­nın zi­ya­ret­le­rin­de be­le­di­ye çöp­le­ri kal­dır­mı­yor, te­rö­rist­ler tak­si­ci es­na­fa bas­kı ya­pa­rak ça­lış­tır­mı­yor, dük­kân­lar aç­tı­rıl­mı­yor. Hal­bu­ki di­ğer ta­raf­tan ba­kı­yor­su­nuz on bin­ler baş­ba­ka­nın mi­tin­gin­de. Bu­nun tef­si­ri ne­dir? Halk san­ki esir. Halk dev­le­tiy­le, hü­kü­me­tiy­le gö­nül yo­luy­la an­laş­mak­ta. Va­tan­daş, ve­ri­len hiz­met­le­ri gö­rü­yor. Baş­ba­kan bun­la­rı tek tek sı­ra­la­mak­ta. Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu son bir asır­da al­ma­dı­ğı ka­dar hiz­met al­mak­ta. Sağ­lık, yol, eği­tim, bi­li­şim, in­şa­at, her tür­lü im­kân va­tan­da­şın aya­ğı­na gi­di­yor. Em­per­ya­liz­min oyun­ca­ğı ör­güt ve onun gü­dü­mün­de­ki za­val­lı po­li­ti­ka­cı­lar, top­ra­ğın ayak­la­rı al­tın­dan kay­dı­ğı­nı gö­rü­yor­lar. Bu yüz­den bir ta­raf­ta on bin­ler baş­ba­ka­nı al­kış­lar­ken bir avuç mi­li­tan taş­kın­lık yap­mak­ta, yan­gın çı­kart­mak­ta. Mev­zu bir ko­ca böl­ge­nin va­tan bü­tün­lü­ğü­nün için­de yer al­ma­sı ve­ya al­ma­ma­sı­dır. Şa­yet ora­la­ra baş­ba­kan da git­mez­se he­men he­men gi­de­cek kim­se kal­mı­yor. El­bet­te her par­ti li­de­ri, ka­na­ma­lı böl­ge­de mi­tin­gi­ni yap­sın is­ter­dik. Ama bu bir te­men­ni. Ger­çek­ler te­men­niy­le de­ğiş­mi­yor. Bir avuç mi­li­tan böl­ge­ye bas­kı ya­pa­rak sin­dir­mek is­te­mek­te. Açık ko­nu­şa­lım, böl­ge­ye gi­dip mey­dan­lar­da güm­bür güm­bür ko­nuş­mak yü­rek is­ter. Şa­yet şu gün Re­cep Tay­yip Er­do­ğan da va­ta­nın bu böl­ge­si­ne gi­de­mez­se kor­ka­rız ya­rın çok geç olur. Onun için Gü­ney­do­ğu­da par­ti­zan­lı­ğı bir ta­ra­fa bı­rak­ma­lı. Sağ­du­yu bu­nu em­ret­mek­te. Ak­tif hiz­met, ak­tif te­rö­rün be­li­ni kır­dı­ğı için bu­gün şe­hir­ler­de pa­sif te­rör ya­pıl­mak­ta. 70 mil­yo­nun he­de­fi pa­sif te­rö­rü san­dı­ğa göm­mek ol­ma­lı­dır. Par­ti­den vaz­ge­çi­lir, va­tan­dan vaz­ge­çil­mez.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT