BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ABD seçiminde son dönemeç

ABD seçiminde son dönemeç

ABD’de yapılan seçim anketlerine göre, Obama, rakibi McCain karşısındaki 6 puanlık farkı koruyorMiting alanına eşi ve iki kızıyla birlikte çıkan Barack Obama, çeşitli firmaların yaptığı anketlerdeki üstünlüğünü koruyor. ABD’de ya­rın ya­pı­la­cak baş­kan­lık se­çi­mi ön­ce­si De­mok­rat Par­ti ada­yı Ba­rack Oba­ma, ra­ki­bi Cum­hu­ri­yet­çi Par­ti ada­yı John McCa­in ile ara­sın­da­ki 6 pu­an­lık far­kı ko­ru­yor. Reu­ters/C-SPAN/Zogby or­tak ka­mu­oyu yok­la­ma­sı­na gö­re Oba­ma, ra­ki­bin­den yüz­de 6 ön­de. Oba­ma, “muh­te­me­len san­dı­ğa gi­de­cek­le­rin” oy­la­rı­nın yüz­de 50’si­ni alır­ken, McCa­in yüz­de 44’de kal­dı. McCa­in, be­yaz seç­men­ler ara­sın­da önem­li bir üs­tün­lü­ğe sa­hip. Bu ke­si­min yüz­de 54’ü McCa­in der­ken, yüz­de 40’lık bir ke­si­mi ise Oba­ma’yı ter­cih edi­yor. Si­yah seç­men­ler ara­sın­da ise Oba­ma tam des­tek sağ­la­mış du­rum­da. Bu ke­si­min yüz­de 93’ü Oba­ma’ya oy ve­re­ce­ği­ni be­lir­ti­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT