BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > U­na­kı­tan: Bu zam­mın bir de in­di­ri­mi ge­le­cek

U­na­kı­tan: Bu zam­mın bir de in­di­ri­mi ge­le­cek

Me­mu­ra enf­las­yo­nun ne­re­dey­se iki mis­li ka­dar, re­el zam­ ver­dik­le­ri­ni ifa­de eden Una­kı­tan, “Me­mur bü­tün maa­şıy­la do­ğal gaz kul­lan­mı­yor. Dı­şa bağ­lı bu du­ru­mu hü­kü­me­te mal et­me­nin an­la­mı yok” dedi.DI­ŞA­RI­YA BAĞ­LI BİR DU­RUM Me­mu­ra enf­las­yo­nun ne­re­dey­se iki mis­li ka­dar, re­el zam­ ver­dik­le­ri­ni ifa­de eden Una­kı­tan, “Me­mur bü­tün maa­şıy­la do­ğal gaz kul­lan­mı­yor. Dı­şa bağ­lı bu du­ru­mu hü­kü­me­te mal et­me­nin an­la­mı yok” dedi. Doğal gaza yüz­de 22’ye va­ran zam ya­pıl­ma­sı­nı de­ğer­len­di­ren Ma­li­ye Ba­ka­nı Una­kı­tan, “Zam hiçbir za­man hoş de­ğil. Ama yap­mak mec­bu­ri­ye­tin­de ka­lın­dı­ğı için ya­pı­lı­yor” de­di. Kim­se­nin se­vi­ne­rek zam yap­ma­ya­ca­ğı­nı, el­de­ki ma­li­yet­le­rin, do­ğal ga­za yan­sı­ma­sı­nın ger­çek­leş­ti­ği­ni be­lir­ten Ba­kan Una­kı­tan, “Do­ğal ga­za yan­sı­ma­lar ba­zı dev­let­ler­den al­dı­ğı­mız ga­zın fi­yat ar­tı­şı tü­ke­ti­ci­ye 6 ay son­ra yan­sı­yor. Ba­zı­la­rı 9 ay son­ra yan­sı­yor. Ta­bii bu­nun çı­kı­şı oldu­ğu gi­bi ini­şi de ola­cak. Önü­müz­de­ki ay­lar­da ba­zı in­di­rim­ler olur di­ye dü­şü­nü­yo­rum” de­di. Una­kı­tan, “10 ay­da yüz­de 80 zam de­ni­yor. Bu bi­raz anor­mal de­ğil mi va­tan­daş açı­sın­dan?” so­ru­su­na kar­şı­lık, “Pet­ro­le ya­pı­lan zam­la­rı dü­şü­ne­cek olur­sa­nız, 10 ay­da yüz­de 80 de­ğil, yüz­de 180 bi­le ol­du, 300 ol­du, 500 ol­du. öy­le zam ol­du. Pet­rol fi­yat­la­rı es­ki­den 23 do­lar­dı, şim­di 150 do­lar­la­ra ka­dar çık­tı, he­pi­miz gör­dük. O ba­kım­dan 80’i, 40’ı öy­le he­sap­la­yın” di­ye ko­nuş­tu. İNDİRİM 6 AY SONRA MI? Baş­ka bir ga­ze­te­ci­nin “6 ay son­ra fi­yat­lar ine­cek di­ye­bi­lir mi­yiz” so­ru­su­na kar­şı­lık, “Şu an­da­ki fi­yat ar­tış­la­rı­nın 6 ay ön­ce­si­nin yan­sı­ma­sı ol­du­ğu­nu, dö­viz ku­ru­nun yük­sek ol­du­ğu­nu da kay­de­den Una­kı­tan, “Ama 6 ay son­ra dö­viz ku­ru ne ola­cak, onu kes­tir­mek müm­kün de­ğil” di­ye ko­nuş­tu. “Me­mu­ra yüz­de 5, do­ğal ga­za yüz­de 80 zam” ha­tır­lat­ma­sı üze­ri­ne de Ma­li­ye Ba­ka­nı, “Me­mu­run ma­aşı­na ya­pı­lan zam el­de­ki im­kan­la­ra gö­re­dir. Me­mu­ru enf­las­yo­na ez­dir­me­dik, ez­dir­me­ye­ce­ğiz” ce­va­bı­nı ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT